Kursa kods Citi6013

Kredītpunkti 24

Maģistra darbs III

Zinātnes nozareCiti

Kopējais stundu skaits kursā648

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits648

Kursa apstiprinājuma datums27.02.2017

Atbildīgā struktūrvienībaMeža izmantošanas katedra

Kursa izstrādātājs

author prof.

Linards Sisenis

Dr. silv.

Kursa anotācija

Maģistra darba nodaļas. Rezultāti un to analīze izstrāde, darba melnraksta izstrāde, aizstāvēšana katedras sēdē, nepieciešamo korekciju veikšanas, darba gala versijas izstrāde un noformēšana.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

• Zināšanas - par patstāvīga pētījuma veikšanu, analizējot un apkopojot literatūrā gūtās atziņas, pielietojot pētnieciskajiem uzdevumiem atbilstošu metodiku
• Prasmes - ievākt reprezentatīvus datus, tos matemātiski apstrādāt, analizēt un interpretēt, kā arī balstoties uz datu analīzes rezultātiem sniegt zinātniski pamatotus secinājumus un rekomendācijas ražošanai.
• Kompetence - prezentēt pētījuma rezultātus un aizstāvēt savu viedokli par pētāmo jautājumu.

Kursa saturs(kalendārs)

1 Maģistra darba nodaļas Līdzšinējo pētījumu apskats izstrāde.
2 Maģistra darba nodaļas Līdzšinējo pētījumu apskats izstrāde.
3 Maģistra darba nodaļas Līdzšinējo pētījumu apskats izstrāde.
4 Maģistra darba nodaļas Rezultāti un to analīze izstrāde.
5 Maģistra darba nodaļas Rezultāti un to analīze izstrāde. .
6 Maģistra darba nodaļas Rezultāti un to analīze izstrāde. .
7 Maģistra darba nodaļas Rezultāti un to analīze izstrāde.
8 Secinājumu un priekšlikumu formulēšana.
9 Maģistra darba noformēšana
10 Maģistra darba aizstāvēšana katedras sēdē
11 Nepieciešamo korekciju veikšana.
12 Nepieciešamo korekciju veikšana..
13 Darba gala versijas noformēšana un iesniegšana katedrā. Darba recenzēšana.
14 Maģistra darba aizstāvēšana MEK

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Maģistra darba izstrāde un publiska aizstāvēšana.

Obligātā literatūra

1. Studiju noslēguma darbu struktūra un noformēšana: metodiskie norādījumi [tiešsaiste]. Sast. L.Sisenis, A. Ābele. Jelgava: LLU, 2015. 18 lpp [Skatīts 16.03.2017.]. Pieejams: http://www.mf.llu.lv/getfile.php?id=1383

Papildliteratūra

1. Nozares zinātniskā literatūra.
2. Urtāne R. Lietvedības darba organizēšana. Rīga: Lietišķās apmācības centrs, 2009. 266 lpp.

Piezīmes

Obligāts studiju kurss profesionālās maģistra studiju programmas “Darba aizsardzība un drošība” nepilna laika studijām.