Kurs-Code Citi4030

Kreditpunkte 18

Stundenzahl insgesamt (im Auditorium)486

Selbststandige Arbeit des Studenten (Stunden)486

Bestätigt am (Datum)23.03.2020

Kurs ausgearbeitet von (Lehrkraft)

author

Vivita Puķīte

Zur einfŅhrenden LektŅre empfohlen

1. Nolikums par studiju noslēguma pārbaudījumiem. LLU Senāta 09.04.2014 lēmums Nr. 8-65. Pieejams: https://www.llu.lv/lv/dokumenti
2. Par akadēmiskā godīguma pārkāpumiem studiju,noslēguma/promocijas darbos. Rektora rīkojums Nr. 4.3.- 8/72, 04.10.2017. Pieejams: https://www.llu.lv/lv/dokumenti
3. Studiju nolikums. LLU Senāta 10.06.2015 lēmums Nr 8-182. Pieejams: https://www.llu.lv/lv/dokumenti

Weiterfuhrende Literatur

1. Studentu darbu noformēšana: metodiskie norādījumi. Atkārtots, papildināts izdevums. Sast. U.Kļaviņš u.c. VBF. Jelgava: LLU, 2017. 46 lpp. Pieejams: http://llufb.llu.lv/LLU-studiju-materiali/VBF/VBF_Studentu_darbu_noformesana_2017.pdf

Zur LektŅre vorgeschlagene Zeitschriften

1. www.vzd.gov.lv
2. www.lgia.gov.lv
3. www.varam.gov.lv