Код курса Citi4030

Кредитные пункты 18

Общее количество часов486

Количество часов самостоятельной работы студента486

Дата утвеждения курса23.03.2020

Разработчик курса

author

Vivita Puķīte

Учебная литературa

1. Nolikums par studiju noslēguma pārbaudījumiem. LLU Senāta 09.04.2014 lēmums Nr. 8-65. Pieejams: https://www.llu.lv/lv/dokumenti
2. Par akadēmiskā godīguma pārkāpumiem studiju,noslēguma/promocijas darbos. Rektora rīkojums Nr. 4.3.- 8/72, 04.10.2017. Pieejams: https://www.llu.lv/lv/dokumenti
3. Studiju nolikums. LLU Senāta 10.06.2015 lēmums Nr 8-182. Pieejams: https://www.llu.lv/lv/dokumenti

Дополнительная литература

1. Studentu darbu noformēšana: metodiskie norādījumi. Atkārtots, papildināts izdevums. Sast. U.Kļaviņš u.c. VBF. Jelgava: LLU, 2017. 46 lpp. Pieejams: http://llufb.llu.lv/LLU-studiju-materiali/VBF/VBF_Studentu_darbu_noformesana_2017.pdf

Периодика и другие источники информации

1. www.vzd.gov.lv
2. www.lgia.gov.lv
3. www.varam.gov.lv