Kursa kods Citi4030

Kredītpunkti 18

Diplomprojekts specialitātē

Zinātnes nozareCiti

Kopējais stundu skaits kursā486

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits486

Kursa apstiprinājuma datums23.03.2020

Atbildīgā struktūrvienībaZemes pārvaldības un ģeodēzijas institūts

Kursa izstrādātājs

author prof.

Vivita Puķīte

Dr. oec.

Kursa anotācija

Diplomprojekts ir zināšanu pārbaudes darbs, kurā students atspoguļo prasmi apkopot informāciju, analizēt, modelēt, novērtēt izstrādātā projekta efektivitāti, pamatot un aizstāvēt savus priekšlikumus un idejas atklātā diskusijā.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

1. Spēj kritiski izprast zemes ierīcības un mērniecības būtību, saturu un izprot to pielietojumu.
2. Prot patstāvīgi un analītiski veikt zemes ierīcības un mērniecības darbības dažādos izpildes līmeņos.
3. Pārzin kā veikt zemes ierīcības un mērniecības problēmu izvērtēšanu un trūkumu novēršanu balstoties uz zināšanām par kadastru, teritorijas plānošanu, zemes pārvaldību, ģeodēziju, kadastrālo uzmērīšanu, nekustamā īpašuma vērtēšanu un zemes tiesībām.

Kursa saturs(kalendārs)

Pilna laika klātiene:
1. Diplomprojekta temata izvēle.
2. Diplomprojekta darba plāna sastādīšana.
3. Diplomprojekta temata apstiprināšana.
4. Diplomprojekta izstrādes kalendārā plāna sastādīšana.
5. Diplomtrojekta izstrādei nepieciešamo materiālu apzināšana
6. Speciālās literatūras apkopošana un pētīšana.
7. Diplomprojekta satura izstrāde.
8. Teorētiskās daļas izstrāde, temata izvēles pamatojums. Analītiskā literatūras apskata jeb pētījuma izstrāde.
9. Darbs pie praktiskās un grafiskās daļas.
10. Diplomprojekta starpatskaite
11. Rezultātu izvērtējums un secinājumu izstrāde.
12. Diplomprojekta noformēšana.
13. Diplomprojekta priekšaizstāvēšana.
14. Diplomprojekta sagatavošana un iesniegšana, plaģiāta kontrolei, recenzēšanai un aizstāvēšanai.
15. Postera sagatavošana.
16. Diplomprojekta aizstāvēšana pie Valsts eksāmenu komisijas.

Nepilna laika neklātiene:

Tiek īstenotas visas tēmas, kas norādītas pilna laika klātienei, bet kontaktstundu skaits ir 1/2 no norādīto stundu skaita

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Eksāmenu veido:
• sniegts ziņojums diplomprojekta starpatskaitē
• sniegts ziņojums diplomprojekta priekšaizstāvēšanā
• aizstāvēts diplomprojekts pie Valsts eksāmenu komisijas

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

Ar diplomprojekta tematiku saistītās zinātniskās un mācību literatūras (monogrāfijas, zinātniskie raksti un to krājumi, konferenču un semināru materiāli specializēti zinātniski periodiskie izdevumi) studijas.
Patstāvīgā darbi saistīti ar diplomprojekta tematiku:
1. Diplomprojekta temata izvēle.
2. Diplomprojekta darba plāna sastādīšana.
3. Diplomprojekta izstrādes kalendārā plāna sastādīšana.
4. Diplomprojekta izstrādei nepieciešamo materiālu apzināšana
5. Speciālās literatūras apkopošana un pētīšana.
6. Diplomprojekta satura izstrāde.
7. Teorētiskās daļas izstrāde, temata izvēles pamatojums. Analītiskā literatūras apskata jeb pētījuma izstrāde.
8. Darbs pie praktiskās un grafiskās daļas.
9. Rezultātu izvērtējums un secinājumu izstrāde.
10. Diplomprojekta noformēšana.
11. Diplomprojekta sagatavošana un iesniegšana, plaģiāta kontrolei, recenzēšanai un aizstāvēšanai.

12. Postera sagatavošana.

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

1. Pēc ziņojuma Diplomprojekta starpatskaitē tiek vērtēts studenta darbs pie Diplomprojekta sakaņā ar iesniegto izstrādāto Diplmprojekta izstrādes kalendāro plānu.
2. Pēc ziņojuma Diplomprojekta priekšaizstāvēšanā, Katedras sēdē tiek pieņemts lēmums par diplomprojekta atbilstību noteiktajām prasībām un virzīšanu aizstāvēšanai.

3. Diplomprojekta aizstāvēšana notiek pie Valsts eksāmenu komisijas, kas apstiprināta ar Rektora rīkojumu.

Obligātā literatūra

1. Nolikums par studiju noslēguma pārbaudījumiem. LLU Senāta 09.04.2014 lēmums Nr. 8-65. Pieejams: https://www.llu.lv/lv/dokumenti
2. Par akadēmiskā godīguma pārkāpumiem studiju,noslēguma/promocijas darbos. Rektora rīkojums Nr. 4.3.- 8/72, 04.10.2017. Pieejams: https://www.llu.lv/lv/dokumenti
3. Studiju nolikums. LLU Senāta 10.06.2015 lēmums Nr 8-182. Pieejams: https://www.llu.lv/lv/dokumenti

Papildliteratūra

1. Studentu darbu noformēšana: metodiskie norādījumi. Atkārtots, papildināts izdevums. Sast. U.Kļaviņš u.c. VBF. Jelgava: LLU, 2017. 46 lpp. Pieejams: http://llufb.llu.lv/LLU-studiju-materiali/VBF/VBF_Studentu_darbu_noformesana_2017.pdf

Periodika un citi informācijas avoti

1. www.vzd.gov.lv
2. www.lgia.gov.lv
3. www.varam.gov.lv

Piezīmes

Profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programmas „Zemes ierīcība un mērniecība” pilna laika klātienes studijas un nepilna laika neklātienes studijās