Kursa kods Citi4016

Kredītpunkti 3

Darba un civilā aizsardzība

Zinātnes nozareCiti

Kopējais stundu skaits kursā81

Lekciju stundu skaits16

Semināru un praktisko darbu stundu skaits16

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits49

Kursa apstiprinājuma datums16.02.2021

Atbildīgā struktūrvienībaMežsaimniecības institūts

Kursa izstrādātāji

author asoc. prof.

Dace Brizga

Dr. paed.

author

Uldis Karlsons

Mg. darb.aizs.

author pasn.

Vairis Lasmanis

Mg. oec.

Kursa anotācija

Studiju kursa mērķis ir iepazīstināt studentus ar Starptautiskās darba aizsardzības konvencijām, LR darba aizsardzības un darba likumiem, noteikumiem u.c. normatīviem dokumentiem. Studenti apgūst prasības darba vietai, riskiem darbā vidē, elektrodrošībā, ugunsdrošībā, ārkārtējās situācijās, civilās aizsardzības novērtēšanas un reaģēšanas pamatprincipus, tiesības un pienākumus, kurus nosaka LR likumi.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Pēc kursa studijām studentam būs:
- zināšanas un kritiska izpratne par darba aizsardzības un civilās aizsardzības vietu un lomu iestāžu, uzņēmumu un pašvaldību darbībā (tests par apgūto vielu – 10 jautājumi);
- prasmes izveidot darba un civilās aizsardzības sistēmu uzņēmumā vai iestādē, veikt nodarbināto instruktāžu darba vietā, apmācīt nodarbinātos drošām darba metodēm (16 praktiskie darbi, tēmas skatīt kursa kalendārā);
- kompetence - sadarbībā ar darba aizsardzības speciālistu veikt darba vides iekšējo uzraudzību, savas kompetences ietvaros organizēt pasākumus ārkārtas situācijās (seminārs- Darba aizsardzības sistēma, reglamentējošie dokumenti. – 2h) .

Kursa saturs(kalendārs)

Pilna laika klātiene:
1. Darba aizsardzības sistēma, reglamentējošie dokumenti. (Seminārs – 2h)
2. Darba aizsardzības sistēmas pilnveidošanas iespējas. (Lekcija – 1h; Praktiskais darbs – 1h)
3. Higiēna un sanitārija, darba vides riska faktori. (Lekcija – 1h; Praktiskais darbs – 1h)
4. Darba vides risku novērtēšanas mērierīces, to pielietojums risku vērtēšanā. (Lekcija – 1h; Praktiskais darbs – 1h)
5. Darba vides novērtēšanas metodes, to pielietošana. (Lekcija – 1h; Praktiskais darbs – 1h)
6. Ergonomiskie, psiholoģiskie, bioloģiskie darba vides riska faktori, to novērtēšana. (Lekcija – 1h; Praktiskais darbs – 1h)
7. Ugunsdrošība, to reglamentējošie normatīvie akti. (Lekcija – 1h; Praktiskais darbs – 1h)
8. Elektrodrošība. (Lekcija – 2h)
9. Civilās aizsardzības un katastrofu pārvaldīšanas sistēmas struktūra, tiesiskais regulējums, organizācija un vadība. (Lekcija – 1h; Seminārs – 1h)
10. Civilās aizsardzības un katastrofu pārvaldīšanas risku novērtējums. Kompetencē balstīta rīcība katastrofu pārvaldībā. (Lekcija – 1h; Praktiskais darbs – 1h)
11. Valsts, pašvaldību, juridisko un fizisko personu uzdevumi, tiesības un pienākumi civilās aizsardzības jomā. (Lekcija – 1h; Praktiskais darbs – 1h)
12. Īpašie tiesiskie režīmi (ārkārtējās situācijas un izņēmuma stāvoklis). Civilās aizsardzības pasākumu plānošana. (Lekcija – 1h; Praktiskais darbs – 1h)
13. Paaugstinātas bīstamības objekti, tā īpašnieka vai tiesiskā valdītāja pienākumi un tiesības. (Lekcija – 1h; Praktiskais darbs – 1h)
14. Bīstamās vielas, to klasifikācija un prasības to glabāšanai un pārvadājumiem. (Lekcija – 1h; Praktiskais darbs – 1h)
15. Toksiskās ķīmiskās vielas un to glabāšana, lietošana, sprādzienbīstamība, radiācija. (Lekcija – 1h; Praktiskais darbs – 1h)
16. Pirmās palīdzības sniegšanas prasmes dzīvībai kritiskās situācijās, palīdzības izsaukšana. Individuālie aizsardzības līdzekļi katastrofas gadījumā. (Lekcija – 1h; Praktiskais darbs – 1h). Tests.
Nepilna laika neklātiene:

Tiek īstenotas visas tēmas, kas norādītas pilna laika klātienei, bet kontaktstundu skaits ir 1/2 no norādīto stundu skaita

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Akumulējošo novērtējumu saņem studenti, kuri nostrādājuši 16 praktiskos darbus, piedalījušies 2 semināra nodarbībās un ieguvuši novērtējumu ne zemāku kā 5,0 balles sastāda 50% no gala vērtējuma. Testa veidā iegūst arī novērtējumu, kas apliecina normatīvo aktu zināšanas un izpratni, sastāda 50% no gala vērtējuma. Galīgais vērtējums – teorētisko zināšanu un praktisko iemaņu vērtējuma vidējais aritmētiskais. Apguves vērtēšanas forma - visām pilna un nepilna laika pirmā līmeņa augstākās izglītības pamatstudiju programmām - ieskaite ar atzīmi; visām pilna un nepilna laika otrā līmeņa augstākās izglītības pamatstudiju programmām – ieskaite ar atzīmi vai eksāmens.

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

Patstāvīga sagatavošanās zināšanu kontrolei, studējot speciālo literatūru, MK noteikumus un izmantojot e-studiju vidē studiju kursa ietvaros pieejamos mācību resursus.

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Teorētisko zināšanu (tests nokārtots ne zemāk kā 5,0 balles) un praktisko iemaņu (16 praktiskie darbi nokārtoti) vērtējuma vidējais aritmētiskais.

Obligātā literatūra

1. Kaļķis V., Roja Ž., Kaļķis H. Riski darba vidē: raksturlielumi, iedarbība uz organismu, aizsardzība, preventīvie pasākumi: rokasgrāmata. Latvijas universitāte. Rīga: Latvijas Universitāte, 2007. 68 lpp.
2. Kaļķis V., Roja Ž., Kaļķis H. Arodveselība un riski darbā. Rīga: Medicīnas apgāds, 2015. 538 lpp.
3. Kaļķis V. Biznesa ergonomikas vadība. Monogrāfija. Rīga: Gūtenbergs Druka, 2014. 155 lpp.
4. Kaļķis V. Darba vides risku novērtēšanas metodes. Rīga: Latvijas Izglītības fonds, 2008. 242 lpp.
5. Eiropas Darba drošības un veselības aizsardzības aģentūra. Irastorza X. European Agency for Safety and Health at Work (EU-OSHA).Third European Survey of Enterprises on New and Emerging Risks. ESENER
6. European Agency for Safety and Health at Work, 2019 Looking 201.11.2019. https://osha.europa.eu/lv/publications/healthy-workplaces-good-practice-awards-2018-2019/view
7. Regulation No. 359 “Labour Protection Requirements in Workplaces” [tiešsaiste] [skatīts 02.04.2020.]. Pieejams: http://www.lm.gov.lv/upload/legislation/leg_health_8.pdf
8. Regulation No. 950 „Procedures for Investigation and Registration of Accidents at Work” [tiešsaiste] [skatīts 02.04.2020.]. Pieejams: https://likumi.lv/ta/en/en/id/196653
9. Regulation No. 219 “Procedures for the Performance of Mandatory Health Examinations” [tiešsaiste] [skatīts 02.04.2020.]. Pieejams: https://likumi.lv/ta/en/id/189070-procedures-for-performance-of-mandatory-health-examinations
10. Regulation No. 660 “Procedures for the Performance of Internal Supervision of the Work Environment” [tiešsaiste] [skatīts 02.04.2020.]. Pieejams: https://likumi.lv/ta/en/id/164271-procedures-for-the-performance-of-internal-supervision-of-the-work-environment
11. Regulation No. 749 “Regulations Regarding Training in Labour Protection Matters” [tiešsaiste] [skatīts 02.04.2020.]. Pieejams: https://likumi.lv/ta/en/id/214922-regulations-regarding-training-in-labour-protection-matters

12. Fire Safety and Fire-fighting Law. Regulation No. 238 Fire Safety Regulations Civil Protection and Disaster Management Law [tiešsaiste] [skatīts 02.04.2020.]. Pieejams: https://likumi.lv/ta/en/id/68293-fire-safety-and-fire-fighting-law

Papildliteratūra

1. Darba higiēna. Latvijas Brīvo arodbiedrību savienība, LR Labklājības ministrija. Rīga: Latvijas Brīvo arodbiedrību savienība, 2010. 179 lpp.
2. Darba drošība. Latvijas Brīvo arodbiedrību savienība, LR Labklājības ministrija. Rīga: Latvijas Brīvo arodbiedrību savienība, 2010. 278 lpp.
3. Jemeļjanovs V., Sulojeva J. Civilā aizsardzība: laboratorijas darbi. Rīga: RTU, 2009. 20 lpp.
4. Work-related musculoskeletal disorders: prevalence, costs and demographics in the EU, Jan de Kok, Paul Vroonhof, Jacqueline Snijders, Georgios Roullis, Martin Clarke (Panteia), Kees Peereboom, Pim van Dorst ( vhp human performance), Iñigo Isusi (IKEI). Luxembourg: Publications Office of the European Union, 2019, ISBN: 978-92-9479-145-0 [tiešsaiste] [skatīts 28.12.2019.] Pieejams:
https://osha.europa.eu/lv/publications/healthy-workplaces-good-practice-awards-2018-2019/view

5. Manage Dangerous Substance, Healthy Workplaces Good Practice Awards 2018-2019. European Agency for Safety and Health at Work, 2019. Healthy workplaces manage dangerous substances. Healthy Workplaces Good Practice Awards 2018-2019. Awarded and commended examples. European Agency for Safety and Health at Work [tiešsaiste] [skatīts 28.12.2019.]. Pieejams: https://osha.europa.eu/lv/publications/healthy-workplaces-good-practice-awards-2018-2019/view

Periodika un citi informācijas avoti

1. Dienas Bizness: nedēļas laikraksts: Latvijas biznesa avīze. Rīga: Diena: Dagens Industri, 2005-. ISSN 1407-2041.

2. Būvēt: izdevīgi, mūsdienīgi, profesionāli. Rīga: Pārdošanas grupa. ISSN 1407-4559.

Piezīmes

Obligātais studiju kurss visām LLU pilna un nepilna laika pamatstudiju programmām.