Kursa kods Citi4015

Kredītpunkti 2

Darba aizsardzība

Zinātnes nozareCiti

Kopējais stundu skaits kursā80

Lekciju stundu skaits16

Semināru un praktisko darbu stundu skaits16

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits48

Kursa apstiprinājuma datums20.09.2011

Atbildīgā struktūrvienībaMeža izmantošanas katedra

Kursa izstrādātājs

author vieslekt.

Uldis Karlsons

Mg. darb.aizs.

Priekšzināšanas

Citi4016, Darba un civilā aizsardzība

Kursa anotācija

Studiju kurss iepazīstina studentus ar darba aizsardzības likuma un tam pakārtoto noteikumu pielietošanu tautsaimniecībā, uzticības personu lomu, darba līgumiem, koplīgumiem un obligāto sociālo apdrošināšanu. Studenti apgūst darba vides risku noteikšanu un/vai novērtēšanu, darba vides iekšējo uzraudzību un kontroli, darba aizsardzības pasākumu plānošanu un finansēšanu, lai varētu licencētā izglītības iestādē saņemt profesionālās pilnveides izglītības apliecību darba aizsardzībā un drošībā.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Zināšanas un kritiska izpratne par darba aizsardzības normatīvo aktu pielietošanu tautsaimniecības nozarēs; (tests) Prasmes izveidot darba aizsardzības sistēmu, veikt nodarbināto instruktāžu darba vietā un apmācīt nodarbinātos drošām darba metodēm; (praktiskie darbi) Kompetence izmantot zināšanas, lai iegūtu profesionālās pilnveides izglītības apliecību darba aizsardzībā un drošībā.(seminārs)

Kursa saturs(kalendārs)

1 Normatīvo dokumentu sistēma darba aizsardzībā valstī.
2 Normatīvo dokumentu sistēma darba aizsardzībā uzņēmumā.
3 Normatīvo dokumentu izstrādāšana un noformēšana.
4 Obligātās veselības pārbaudes. Darba likums.
5 Apmācības sistēma darba aizsardzībā, tās dokumentēšana.
6 Darba aizsardzības instrukcijas.
7 Individuālo aizsardzības līdzekļu pamatojums un izvēle.
8 Darba vides risku noteikšana.
9 Darba vides risku novērtēšana, novērtēšanas metodes.
10 Risku noteikšana darbmašīnām.
11 Imitēta nelaimes gadījuma izmeklēšana.
12 Darba vides iekšējā uzraudzība un kontrole.
13 Darba aizsardzībā veikto pasākumu dokumentēšana..
14 Bīstamo un kaitīgo faktoru novēršana.
15 Darba aizsardzībā veicamo pasākumu plānošana.
16 Darba aizsardzībā veicamo pasākumu plāna finansēšana.

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Pārbaudījuma veids - ieskaite ar atzīmi. Lai nokārtotu ieskaiti, studentam ir jāizstrādā praktiskie darbi, jāpiedalās semināra nodarbībās un jāiegūst novērtējums ne zemāks kā 5,0 balles. Ieskaites atzīmi iegūst rakstiski atbildot uz ieskaites jautājumiem, kas apliecina studiju kursa zināšanas un izpratni un ir arī galīgais vērtējums.

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

1. patstāvīgais darbs. Bīstamas ķīmiskās vielas drošības datu lapas informācijas apkopojums, individuālās aizsardzības līdzekļu komplekta sastādīšana (apjoms vismaz 2 lpp, iesniedz elektroniskā veidā.).
2. patstāvīgais darbs. Darba vides risku novērtējums definētā situācijā (prezentācijas apjoms vismaz 10 slaidi, iesniedz elektroniskā veidā.).
3. patstāvīgais darbs. Darba aizsardzības instrukcijas izstrāde definētā profesijā (apjoms vismaz 5lpp, iesniedz elektroniskā veidā.).

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Studiju kursa ieskaites vērtējums ir atkarīgs no patstāvīgo darbu kumulatīvā vērtējuma. Studenti, kuriem šī studiju kursa patstāvīgo darbu atzīmes ir
vismaz 7, ieskaites vērtējumu veido kā vidējo aritmētisko no studiju kursā kārtoto patstāvīgo darbu atzīmēm.

Pamatliteratūra

1. Kaļķis V., Roja Ž. Darba vides riski :raksturlielumi, iedarbība uz organismu.: rokasgrāmata. Rīga: Latvijas Universitāte, 2003. 74 lpp.
2. Eglīte M. Vides veselība. Rīga: Rīgas Stradiņa universitāte, 2008. 696 lpp.
3. Roja Ž. Ergonomikas pamati. Rīga: Drukātava, 2008. 190 lpp.
4. Kaļķis V. Darba vides risku novērtēšanas metodes. Rīga: Latvijas Izglītības fonds, 2008. 242 lpp.

Papildliteratūra

1. Darba higiēna. Rīga: Labklājības ministrija, 2003. 158 lpp.
2. Darba drošība. Rīga: Labklājības ministrija, 2010. 191 lpp.

Periodika un citi informācijas avoti

1. Latvijas Vēstnesis: Latvijas Republikas oficiālais laikraksts. Rīga : Valsts uzņēmums "Latvijas Vēstnesis". ISSN 1407-0391.
2. Būvēt: izdevīgi, mūsdienīgi, profesionāli. Rīga: Pārdošanas grupa. ISSN 1407-4559. Drošības un ugunsaizdardzības tematika.

Piezīmes

Izvēles kurss visām LLU studiju programmām pilna un nepilna laika pamatstudijās.