Kurs-Code Citi3056

Kreditpunkte 3

Stundenzahl insgesamt (im Auditorium)81

Selbststandige Arbeit des Studenten (Stunden)81

Bestätigt am (Datum)23.03.2021

Kurs ausgearbeitet von (Lehrkraft)

author

Anda Jankava

Vorkenntnisse

Arhi3092,

Arhi3093,

BūvZ2058,

JurZ2036,

Zur einfŅhrenden LektŅre empfohlen

1. Butāne A., Lasteniece V. Lauku saimniecību formēšana un konsolidācija. - Jelgava: LLU, 2000.- 77 lpp.
2. Zemes ierīcības likums: LR likums [tiešsaiste]. Pieņemts 14.09.2006, stājas spēkā 01.01.2007. Pieejams: https://likumi.lv/doc.php?id=144787

3. Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi: MK noteikumi nr.505 [tiešsaiste]. Stājas spēkā 05.08.2016. Pieejams: https://likumi.lv/ta/id/283954-zemes-iericibas-projekta-izstrades-noteikumi

Weiterfuhrende Literatur

1. Zemes reforma - atslēga uz īpašumu, 1990 - 2012/Zin.red. J.Mierkalne. Rīga: VZD, 2012. - 335 lpp.[tiešsaiste]. Pieejams: https://www.vzd.gov.lv/lv/parskati-un-statistika/publikacijas/zemes-reforma-atslega-uz-ipasumu/
2. Zemes reformai Latvijā 10 gadi (1990-2000). Rīga: Valsts zemes dienests, 2000. – 160 lpp.
3. Zeme: mana, tava, mūsu.../J.Stradiņš, V.Strīķis u.c. – Rīga: VZD, 2002. – 324 lpp.

4. The Design of Land Consolidation Pilot Projects in Central and Eastern Europe: FAO Land Tenure Studies, No 6 / Food and Agricukltural organization of the United Nations.- Rome, 2003. - 58 p. [tiešsaiste]. Pieejams: http://www.fao.org/3/a-Y4954E.pdf

Zur LektŅre vorgeschlagene Zeitschriften

mernieks.lv