Код курса Citi3056

Кредитные пункты 3

Общее количество часов81

Количество часов самостоятельной работы студента81

Дата утвеждения курса23.03.2021

Разработчик курса

author

Anda Jankava

Предварительные знания

Arhi3092,

Arhi3093,

BūvZ2058,

JurZ2036,

Учебная литературa

1. Butāne A., Lasteniece V. Lauku saimniecību formēšana un konsolidācija. - Jelgava: LLU, 2000.- 77 lpp.
2. Zemes ierīcības likums: LR likums [tiešsaiste]. Pieņemts 14.09.2006, stājas spēkā 01.01.2007. Pieejams: https://likumi.lv/doc.php?id=144787

3. Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi: MK noteikumi nr.505 [tiešsaiste]. Stājas spēkā 05.08.2016. Pieejams: https://likumi.lv/ta/id/283954-zemes-iericibas-projekta-izstrades-noteikumi

Дополнительная литература

1. Zemes reforma - atslēga uz īpašumu, 1990 - 2012/Zin.red. J.Mierkalne. Rīga: VZD, 2012. - 335 lpp.[tiešsaiste]. Pieejams: https://www.vzd.gov.lv/lv/parskati-un-statistika/publikacijas/zemes-reforma-atslega-uz-ipasumu/
2. Zemes reformai Latvijā 10 gadi (1990-2000). Rīga: Valsts zemes dienests, 2000. – 160 lpp.
3. Zeme: mana, tava, mūsu.../J.Stradiņš, V.Strīķis u.c. – Rīga: VZD, 2002. – 324 lpp.

4. The Design of Land Consolidation Pilot Projects in Central and Eastern Europe: FAO Land Tenure Studies, No 6 / Food and Agricukltural organization of the United Nations.- Rome, 2003. - 58 p. [tiešsaiste]. Pieejams: http://www.fao.org/3/a-Y4954E.pdf

Периодика и другие источники информации

mernieks.lv