Code du cours Citi3043

Crédits 3

La quantité totale d'heures en classe81

Nombre de conferences24

Nombre de travaux pratiques et des séminaires8

La quantitē d'heures de travail autonome d'un ētudiant49

Date de l'approbation du cours08.11.2011

Auteur du cours

author

Vairis Lasmanis

Manuels

1. Vide un ilgtspējīga attīstība. Kļaviņa M., Zaļokšņa J. red. Rīga: Latvijas Universitātes akadēmiskais apgāds, 2010. 334 lpp.
2. Gremste I., Vucāns A. Notekūdeņu dūņas un to izmantošana. Jelgava: LLU, 2002. 172 lpp.
3. Vides zinātne. Kļaviņa red. Rīga: Latvijas Universitātes akadēmiskais apgāds, 2008. 599 lpp.
4. Latvijas ilgtspējīgas attīstības indikatoru pārskats. Rīga: Latvijas vides aģentūra, 2003.

Ouvrages supplémentaires

1. Krastiņš U. Noziedzīgi darījumi pret dabas vidi. Rīga: Tiesu namu aģentūra, 2001. 190 lpp.
2. Strautmanis J. Vides ētika un vides tiesības. Rīga: Zvaigzne ABC, 2003. 187 lpp.
3. De Clerg P. etc. Nutrient Management Legislation in European Countries. Wageningen Pers Netferlands, 2001. 347 p.

Périodiques et d`autres ressources d`information

1. Latvijas Vēstnesis: Latvijas Republikas oficiāls laikraksts.Rīga: Valsts uzņēmums "Latvijas Vēstnesis". ISSN 1407-0391
2. Dienas b Bizness: nedēļas laikraksts. Latvijas biznesa avīze. Rīga: Diena: Dagens Industri , 2005-.ISSN 1407-2041
3. Darba aizsardzības ziņas: Valsts Darba inspekcijas izdevums.Latvijas nacionālais kontaktpunkts. Eiropas Darba Drošības un Veselības Aizsardzības aģentūra. ISSN 1407-2044