Код курса Citi3043

Кредитные пункты 3

Общее количество часов81

Kоличество часов лекций24

Kоличество часов семинаров и практических занятий8

Количество часов самостоятельной работы студента49

Дата утвеждения курса08.11.2011

Разработчик курса

author

Vairis Lasmanis

Учебная литературa

1. Vide un ilgtspējīga attīstība. Kļaviņa M., Zaļokšņa J. red. Rīga: Latvijas Universitātes akadēmiskais apgāds, 2010. 334 lpp.
2. Gremste I., Vucāns A. Notekūdeņu dūņas un to izmantošana. Jelgava: LLU, 2002. 172 lpp.
3. Vides zinātne. Kļaviņa red. Rīga: Latvijas Universitātes akadēmiskais apgāds, 2008. 599 lpp.
4. Latvijas ilgtspējīgas attīstības indikatoru pārskats. Rīga: Latvijas vides aģentūra, 2003.

Дополнительная литература

1. Krastiņš U. Noziedzīgi darījumi pret dabas vidi. Rīga: Tiesu namu aģentūra, 2001. 190 lpp.
2. Strautmanis J. Vides ētika un vides tiesības. Rīga: Zvaigzne ABC, 2003. 187 lpp.
3. De Clerg P. etc. Nutrient Management Legislation in European Countries. Wageningen Pers Netferlands, 2001. 347 p.

Периодика и другие источники информации

1. Latvijas Vēstnesis: Latvijas Republikas oficiāls laikraksts.Rīga: Valsts uzņēmums "Latvijas Vēstnesis". ISSN 1407-0391
2. Dienas b Bizness: nedēļas laikraksts. Latvijas biznesa avīze. Rīga: Diena: Dagens Industri , 2005-.ISSN 1407-2041
3. Darba aizsardzības ziņas: Valsts Darba inspekcijas izdevums.Latvijas nacionālais kontaktpunkts. Eiropas Darba Drošības un Veselības Aizsardzības aģentūra. ISSN 1407-2044