Kursa kods Citi3043

Kredītpunkti 3

Darba vides aizsardzība

Zinātnes nozareCiti

Kopējais stundu skaits kursā81

Lekciju stundu skaits24

Semināru un praktisko darbu stundu skaits8

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits49

Kursa apstiprinājuma datums08.11.2011

Atbildīgā struktūrvienībaMežsaimniecības institūts

Kursa izstrādātājs

author pasn.

Vairis Lasmanis

Mg. oec.

Kursa anotācija

Cilvēka veselība un apkārtējā vide, LR likumdošana, ES un Starptautiskās organizācijas. Piesārņojošās vielas. Ietekmes uz vidi novērtējums. Enerģijas taupīšana. Gaisa, ūdens, atmosfēras piesārņojums. Bīstamie atkritumi. Enerģija un tās resursu ražošana. Vides aizsardzības programma 21. gadsimtam.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Pēc kursa studijām studentam būs: zināšanas par vides aizsardzības teoriju, aktualitātēm un normatīvajiem aktiem: izpratne par valsts, pašvaldības un uzņēmumu rīcību vides aizsardzības jomā, par dabas resursu izmantošanas noteikumiem un prasībām vides piesārņojošo darbību veikšanai (tests); prasmes orientēties vides aizsardzības terminoloģijā; identificēt un novērtēt galvenos vides piesārņotājus (praktiskais darbs); kompetence iegūtās zināšanas un praktiskās prasmes par vides aizsardzību un ilgtspējīgu attīstību normatīvo aktu kontekstā (praktiskais darbs).

Kursa saturs(kalendārs)

1 Cilvēka veselība un apkārtējā vide. (2 h lekc.)
2 Starptautiskās, valsts un nevalstiskās organizācijas vides aizsardzībai. (lekc.)
3 Piesārņojošās darbības. (2 h lekc.)
4 Ietekmes uz vidi novērtējuma veikšana. (2 h lekc.)
5 Enerģijas un tās resursu ražošana. (lekc.)
6 Transporta un tautsaimniecības ražošanas procesu ietekme uz apkārtējo vidi un cilvēku veselību. (lekc.)
7 Vides aizsardzība. programma 21. gadsimtam. (lekc.)
8 Atkritumu bilances novērtēšana. (praktiskais darbs)
9 Starptautiskās, valsts un nevalstiskās organizācijas apkārtējās vides aizsardzībai. (seminārs)

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Studiju kurss “Darba vides aizsardzība” tiek apgūts izmantojot lekciju materiālus un literatūru, pārbaudot zināšanas pat patstāvīgi apgūtajiem programmas jautājumiem. Patstāvīgi apgūstamie jautājumi ir doti metodiskajos norādījumos studiju kursa "Darba vides aizsardzība”. Kontrole par patstāvīgi apgūto jautājumu daļu pārbaudes testa veidā. Maksimālais vērtējums 8 balles (ļoti labi). Par individuāli veikto patstāvīgo darbu atbilstoši vērtējuma skalai atzīmi var paaugstināt. Akumulējošo novērtējumu saņem studenti, kuri sekmīgi nokārtojuši pārbaudes testu par patstāvīgi apgūto un lekciju materiāla vielu ar ne zemāku kā 5.0 balles vērtējumu. Galīgais vērtējums – vidējais aritmētiskais no divām kontrolēm.

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

Patstāvīgais darbs: 1. Izanalizēt un novērtēt vienas tautsaimniecības nozares atkritumu bilanci: saistību ar galaproduktu, iespējamos izmantošanas veidus (2 lpp, iesniegt elektroniski)
2. Starptautiskās, valsts un nevalstiskās organizācijas apkārtējās vides aizsardzība (2 lpp, iesniegt elektroniski)

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Eksāmens - vidējais aritmētiskais no divām kontrolēm.

Obligātā literatūra

1. Vide un ilgtspējīga attīstība. Kļaviņa M., Zaļokšņa J. red. Rīga: Latvijas Universitātes akadēmiskais apgāds, 2010. 334 lpp.
2. Gremste I., Vucāns A. Notekūdeņu dūņas un to izmantošana. Jelgava: LLU, 2002. 172 lpp.
3. Vides zinātne. Kļaviņa red. Rīga: Latvijas Universitātes akadēmiskais apgāds, 2008. 599 lpp.
4. Latvijas ilgtspējīgas attīstības indikatoru pārskats. Rīga: Latvijas vides aģentūra, 2003.

Papildliteratūra

1. Krastiņš U. Noziedzīgi darījumi pret dabas vidi. Rīga: Tiesu namu aģentūra, 2001. 190 lpp.
2. Strautmanis J. Vides ētika un vides tiesības. Rīga: Zvaigzne ABC, 2003. 187 lpp.
3. De Clerg P. etc. Nutrient Management Legislation in European Countries. Wageningen Pers Netferlands, 2001. 347 p.

Periodika un citi informācijas avoti

1. Latvijas Vēstnesis: Latvijas Republikas oficiāls laikraksts.Rīga: Valsts uzņēmums "Latvijas Vēstnesis". ISSN 1407-0391
2. Dienas b Bizness: nedēļas laikraksts. Latvijas biznesa avīze. Rīga: Diena: Dagens Industri , 2005-.ISSN 1407-2041
3. Darba aizsardzības ziņas: Valsts Darba inspekcijas izdevums.Latvijas nacionālais kontaktpunkts. Eiropas Darba Drošības un Veselības Aizsardzības aģentūra. ISSN 1407-2044

Piezīmes

Studiju kurss iekļauts augstākās izglītības maģistra studiju programmas "Darba aizsardzība un drošība" nepilna laika studiju obligātajā daļā.