Kursa kods Citi1014

Kredītpunkti 3

Ievads studijās

Zinātnes nozareCiti

Kopējais stundu skaits kursā81

Lekciju stundu skaits16

Semināru un praktisko darbu stundu skaits32

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits33

Kursa apstiprinājuma datums19.02.2014

Atbildīgā struktūrvienībaInženiertehnikas un enerģētikas institūts

Kursa izstrādātāji

author prof.

Kaspars Vārtukapteinis

Dr. sc. ing.

author asoc. prof.

Raimunds Šeļegovskis

Dr. sc. ing.

author lekt.

Zane Beitere-Šeļegovska

Mg. paed.

Kursa anotācija

Studiju kursa mērķis: sniegt priekšstatu un zināšanas par augstāko izglītību, studiju procesu un studiju vidi universitātē un fakultātē, palīdzot veiksmīgi uzsākt studijas, īpašu uzmanību pievēršot augstākās izglītības attīstībai pasaulē, Latvijā un LBTU, studiju programmu attīstībai, studiju procesa organizācijai un studentu dzīves daudzveidībai, tiek izklāstīti jautājumi par Lietišķās enerģētikas studiju programmas saturu un sagaidāmajiem studiju rezultātiem. Kursa ietvaros tiek īstenota izbraukuma mācību ekskursija uz SIA LBTU Mācību un pētījumu saimniecību "Vecauce".

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Zināšanas - augstākās izglītības un studiju būtība, līmeņi un modeļi; LBTU, Inženierzinātņu un informācijas tehnoloģiju fakultātes (IITF) un Lietišķās enerģētikas studiju programmas attīstības vēsture; studiju programmas saturs un sagaidāmie studiju rezultāti, studiju procesa organizācija. 1.un 2.patstāvīgais darbs.
Prasmes - spēj pielietot kursā iegūtās zināšanas veiksmīga studiju procesa nodrošināšanai. 3.patstāvīgais darbs.

Kompetences - pielietot kursā iegūtās zināšanas veiksmīga studiju procesa nodrošināšanai, studiju procesa pamatprincipu novērtēšanā uzsākot studijas Lietišķās enerģētikas studiju programmā. Ieskaite ar atzīmi.

Kursa saturs(kalendārs)

Pilna laika klātiene:
1. Augstākās izglītības pamati, attīstības vēsture un tendences pasaulē, ES, Latvijā, LBTU un IITF. (Lekcijas 1h)
2. LBTU tapšana, attīstība un studiju piedāvājums. (Lekcijas 1h)
3. IITF, tās attīstība un studiju piedāvājums. (Lekcijas 1h)
4. Studiju vide fakultātē, studiju un pētniecības laboratorijas. (Lekcijas 1h, praktiskie darbi 2h)
5. Studiju normatīvā bāze, Augstskolu likums, izglītības valsts standarti. LBTU Studiju nolikums, studiju līgumi. (Lekcijas 1h)
6. LBTU Fundamentālā bibliotēka, informācijas meklēšana bibliotēkā. (Praktiskie darbi 3h)
7. LBTU un pils vēsture, LBTU un pils muzeji. (Lekcijas 1h, praktiskie darbi 3h)
8. LBTU pētnieciskā darbība, Zinātniskās darbības likums. (Lekcijas 1h)
9. Inženiera profesijas un darba būtība, inženieru tipi, zinātniskā darba būtība un atšķirība no inženiera darba. (Lekcijas 1h, Praktiskie darbi 2h)
10. Studiju darbi, to izpildes un noformēšanas nosacījumi. (Lekcijas 1h, Praktiskie darbi 2h)
11. Studiju organizācija fakultātē. (Lekcijas 1h)
12. Rotācija uz valsts finansētajām studiju vietām, noteikumi, pieteikšanās kārtība (Lekcijas 1h, praktiskie darbi 1h)
13. Stipendijas LBTU (valsts un vārdiskās), iespējas, noteikumi, pieteikšanās kārtība. (Lekcijas 1h, praktiskie darbi 2h)
14. Lietišķās enerģētikas studiju programmas vēsture, absolventu darba iespējas, izcilākie absolventi. (Lekcijas 1h)
15. Lietišķās enerģētikas studiju programmas saturs, plāns, realizācija. (Lekcijas 2h, praktiskie darbi 1h)
16. Lietišķās enerģētikas studiju programmas specializācijas iespējas, prakšu un pārbaudījumu organizācija. (Lekcijas 1h)
Nepilna laika neklātiene:

Tiek īstenotas visas tēmas, kas norādītas pilna laika klātienei, bet kontaktstundu skaits ir 1/2 no norādīto stundu skaita

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Ieskaite ar atzīmi.

Jābūt ieskaitītiem trīs patstāvīgajiem darbiem un esejai par iespaidiem studiju pirmajā semestrī.

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

Studenti gatavo patstāvīgos darbus un raksta eseju.

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Ieskaites ar atzīmi vērtējums atkarīgs no patstāvīgajos darbos un par eseju iegūtā vērtējuma kā arī no nodarbību apmeklējuma.

Obligātā literatūra

1. Pirmkursnieka ceļvedis: atbildes uz jautājumiem par studijām, studenta dzīvi un finansēm [tiešsaiste]. Pieejams: https://www.lbtu.lv/sites/default/files/files/articles/20220901_celvedis.pdf
2. LBTU Studiju nolikums [tiešsaiste]. Pieejams: https://www.llu.lv/sites/default/files/2020-06/16_Studiju_nolikums.pdf
3. Augstskolu likums [tiešsaiste]. Pieejams: http://www.likumi.lv/doc.php?id=37967

4. Latvijas Lauksaimniecības universitāte [tiešsaiste]. Pieejams: http://www.llu.lv

Papildliteratūra

1. LBTU Inženierzinātņu un informācijas tehnoloģiju fakultāte [tiešsaiste]. Pieejams: https://www.iitf.lbtu.lv/lv
2. Par LLU Tehnisko fakultāti // LLU žurnāls Plēsums, Pavasaris 2015, Nr. 915, 32 lpp. Pieejams: http://www.tf.llu.lv/sites/tf/files/files/lapas/plesums_web.pdf

3. Latvijas Lauksaimniecības universitāte: no Rīgas Politehnikuma Lauksaimniecības nodaļas (1863) līdz mūsdienām – 150 / Latvijas Lauksaimniecības universitāte. Jelgava, 2013. 457 lpp.

Periodika un citi informācijas avoti

1. Izglītība un Kultūra: E-laikraksts. Pieejams: https://skolasvards.lv/magazines/izglitiba-un-kultura.

2. Enerģija un Pasaule: žurnāls. ISSN 1407-5911. Pieejams: http://www.energijaunpasaule.lv/

Piezīmes

Kurss iekļauts profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programmas "Lietišķā enerģētika" obligātajā daļā pilna un nepilna laika studijās