Kursa kods BūvZP025

Kredītpunkti 3

Mērniecība

Zinātnes nozareBūvzinātne(nav zn)

Kopējais stundu skaits kursā81

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits81

Kursa apstiprinājuma datums23.03.2021

Atbildīgā struktūrvienībaZemes pārvaldības un ģeodēzijas institūts

Kursa izstrādātājs

author pasn.

Miks Brinkmanis-Brimanis

Mg. sc. ing.

Priekšzināšanas

BūvZ1038, Mērniecība

Kursa anotācija

Studenti apgūst horizontālo un slīpuma leņķu, magnētisko azimutu mērīšanu, malu garumu mērīšanu gan tieši, gan netieši, veic gājiena punktu taisnleņķa koordinātu aprēķināšanu un punktu augstumu noteikšanu ar ģeometriskās un trigonometriskās nivelēšanas metodi. Prakses laikā studenti veic ceļa joslas topogrāfisko uzmērīšanu mērogā 1: 500, izmantojot optiskos teodolītus un elektroniskos tahimetrus, sastāda topogrāfisko plānu. Studenti veic ceļa trases nospraušanu apvidū, trases piketāžu, divu līkņu aprēķināšanu un nospraušanu un trases garenprofila un šķērsprofilu uzmērīšanu. Studenti praktiski apgūst virsmas nivelēšanas metodes, iepazīstas ar vienfrekvenču GNSS uztvērēju un tā pielietošanu meža uzmērīšanas darbos, iepazīstas ar citām uzmērīšanas metodēm.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

1. Pārzina ģeodēzisko instrumentu pārbaudes un regulēšanu, ģeodēzisko mērījumu veidus un to izpildi, horizontālās un vertikālās uzmērīšanas metodes, grafisko materiālu sastādīšanu, projektēšanu tajos un ģeodēzisko mērījumu matemātisko apstrādi
2. Prot iegūtās teorētiskās zināšanas lietot praktiski – ierīkot un uzmērīt horizontālās, vertikālās un topogrāfiskās uzmērīšanas atbalsta tīklu, veikt situācijas un reljefa, kā arī ceļa trases uzmērīšanu pēc dažādām metodēm, novērtēt iegūto mērījumu precizitāti, apstrādāt mērījumu rezultātus un sastādīt situācijas, reljefa, topogrāfisko plānus un profilus, strādāt rūpīgi un precīzi, strādāt kā patstāvīgi, tā arī komandā, noformēt mērījumu žurnālus, plānus, profilus un citus dokumentus atbilstoši prasībām;

3. Spēj patstāvīgi iegūt, atlasīt un analizēt informāciju, kas nepieciešama praksē paredzēto darbu veikšanai, un to izmantot, pieņemt lēmumus atbilstoši savai kompetencei un risināt radušās problēmas saistībā ar izpildāmo darbu, izprot profesionālo ētiku, spēj izvērtēt savas profesionālās darbības ietekmi uz vidi un sabiedrību. Spēj kritiski novērtēt savas zināšanas un prasmes un izprast turpmākas izglītošanās nepieciešamību, nes atbildību par sava veiktā darba kvalitāti.

Kursa saturs(kalendārs)

1. Topogrāfiskās uzmērīšanas atbalstpunktu tīkla ierīkošana.
a) Uzmērāmā zemes gabala rekognoscēšana.
b) Horizontālās uzmērīšanas atbalstpunktu tīkla veidošana ar poligongājienu metodi: instrumentu pārbaude; punktu nostiprināšana apvidū; attālumu mērīšana ar mērlenti divos virzienos, lietojot eklimetru; nepieejama attāluma noteikšana; poligongājiena leņķu mērīšana ar teodolītu; gājiena malas magnētiskā azimuta mērīšana ar busoli (vienai līnijai tiešais un pretējais); poligongājiena punktu koordinātu aprēķināšana; poligongājiena plāna sastādīšana mērogā 1:500.
c) Vertikālās uzmērīšanas atbalstpunktu noteikšana ar tehnisko nivelēšanu: nivelieru pārbaude; poligongājiena punktu tehniskā nivelēšana; nivelēšanas gājiena piesaiste reperim; punktu augstumu aprēķināšana.
2. Tahimetrija ar teodolītu: teodolīta tālmēra labojumu noteikšana; vertikālā loka nulles vietas noteikšana un labošana; tahimetriska situācijas un reljefa uzmērīšana pēc polārās metodes; plāna sastādīšana, kontrole un rasēšana tušā.
3. Ceļa trases uzmērīšana: Ceļa trases nospraušana apvidū. Ceļa trases uzmērīšana, orientējuma noteikšana. Ceļa trases aprēķināšana. Divu līkņu projektēšana, to elementu aprēķināšana. Līkņu nospraušana pēc taisnleņķu koordinātu un polārās metodes. Ceļa trases piketāža un šķērsprofilu nospraušana. Ceļa trases nivelēšana, punktu augstumu aprēķināšana un garenprofila un šķērsprofilu sastādīšana. Projekta līnijas konstruēšana un aprēķināšana.
4. Neliela zemes gabala uzmērīšana ar ekeru pēc taisnleņķa koordinātu metodes.
5. Kvadrātu tīkla nospraušana, punktu nivelēšana, reljefa plāna sastādīšana, slīpas virsmas projektēšana.

6. Būvobjekta nospraušana: Nospraušanas ģeodēzisko datu sagatavošana. Būves asu nospraušana. Apžogojuma ierīkošana projekta augstumā. Būves asu pārnešana uz apžogojuma margām.

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Jābūt izpildītiem visiem prakses uzdevumiem un nokārtotai prakses ieskaitei.

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

Students patstāvīgi izpilda mācību prakses uzdevumus saskaņā ar programmu un sagatavo prakses pārskatu.

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Pēc prakses pārskata sagatavošanas un tā nodošanas prakses vadītājam students kārto prakses ieskaiti.

Obligātā literatūra

1. Helfriča B., Bīmane I., Kronbergs M., Zuments U. Ģeodēzija. Rīga: Latvijas ģeotelpiskās informācijas aģentūra, 2007. 262 lpp.
2. Helfriča B. Mērniecība I; Mērniecība II. Jelgava: LLU, 2004. Mācību līdzeklis.

3. Helfriča B. Mērniecība III. Jelgava: LLU, 2005. Mācību līdzeklis.

Papildliteratūra

1. Horizontālā uzmērīšana. Metodiskie norādījumi. Jelgava: LLU, 2012. 32 lpp.

Piezīmes

Obl.: prakse iekļauta MF profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programmas "Mežinženieris".