Kursa kods BūvZ6046

Kredītpunkti 3

Ģeodēziskie darbi būvniecībā

Zinātnes nozareBūvzinātne(nav zn)

Kopējais stundu skaits kursā81

Lekciju stundu skaits18

Semināru un praktisko darbu stundu skaits6

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits57

Kursa apstiprinājuma datums16.02.2022

Atbildīgā struktūrvienībaZemes pārvaldības un ģeodēzijas institūts

Kursa izstrādātājs

author asoc. prof.

Gunārs Silabriedis

Dr. sc. ing.

Priekšzināšanas

BūvZ6045, Ģeodēziskā atbalsta sistēma I

Kursa anotācija

Kursa mēŗkis ir iepazīstināt studentus ar ģeodēziskās atskaites sistēmas nozīmi un organizēšanu būvniecības un būves ekspluatācijas procesā.
Studenti apgūst būvlaukumu un trašu inženierģeodēzisko izpēti, dažādu inženierbūvju projektēšanai, par būvprojekta nospraušanas metodiku. Deformāciju ilgtermiņa mērījumi.
Tiek iegūtas zināšanas par augstas precizitātes mērījumus projekta nospraušanas un būvniecības procedūrām, lietojot gan klasiskos, gan speciālos instrumentus un ierīces; kā arī veikt izpildmērījumus un sastādīt to dokumentāciju.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Pārzina ģeodēzisko tīklu veidiem, to veidošanas metodēm ņemot vērā paredzētos tīkla uzdevumus, precizitātes raksturlielumus un apvidus raksturu. Pārzina un izvērtē ģeodēzisko mērījumu ietekmējošos faktorus - eksāmens
Prot pielietot zināšanas dažādu inženierbūvju ģeodēzisko izpēti, to projektu nospraušanu apvidū un būvniecības ģeodēzisko pārraudzību.- praktiskie darbi

Spēj pielietot iegūtās zināšanas ģeodēziskās kontroles sistēmas izveidei, pamatojot nepieciešamo resursu un finanšu izlietojumu. - praktiskie darbi

Kursa saturs(kalendārs)

1. Ģeodēzisko darbu būvniecībā saturs un vispārīgie noteikumi. (1h)
2. Ģeodēzisko darbu tehniskais uzdevums. (1h)
3. Ģeodēzisko darbu organizācija būvlaukumos. (1h)
4. Lietojamie ģeodēziskie mērīšanas rīki un metodes būvlaukumos. (1h)
5. Ģeodēzisko mērījumu precizitāte būvniecībā. (1h)
6. Ģeodēziskās un topogrāfiskās izpētes uzdevumi un saturs būvniecībā. (1h)
7. Topogrāfiskās uzmērīšanas pamatojums būvniecībā. (2h)
8. Topogrāfiskajā plānā attēlojamie elementi. (1h)
9. Būvprojekta nospraušana apvidū. (1h)
10. Projektēto nospraušanas vispārīgie principi un nepieciešamā precizitāte. (1h)
11. Ģeodēziskais pamatojums projekta elementu nospraušanai. (1h)
12. Nospraušanas metodes būvniecībā. (1h)
13. Būves galveno asu nospraušana un nostiprināšana. (2h)
14. Ģeodēziskie darbi būvniecības procesā. (1h)
15. Augstuma atzīmju nospraušana montāžas horizontos. Izpilddokumentācijas sastādīšana. (1h)
16. Deformāciju mērījumu izvēršana. (1h)

Praktiskie darbi (6h)

1. Ģeodēzisko darbu būvniecībā plāna sastādīšana (6h)

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Kopēji eksāmenu veido:
- mutisks eksāmens par teorētisko daļu;
- praktisks uzdevums par studiju kursa praktiskajos darbos un mājas darbos apgūtajām tēmām.

Izstrādātajiem praktiskajiem darbiem, kontroldarbiem, jābūt ieskaitītiem.

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

Studentiem ir patstāvīgi jāizpilda divi mājas darbi, vadoties pēc lekcijās definētajām prasībām

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Eksāmena vērtējums ir atkarīgs no semestra kumulatīva vērtējuma, kura procentuālais sadalījums ir šāds:
• mutiskais eksāmens – 40%
• praktiskie darbi – 40 %

• patstāvīgie darbi - 20 %.

Obligātā literatūra

1. Bikše J. Augstākā ģeodēzija. Mācību līdzeklis., Rīga:, RTU, 2007. Pieejams: https://dom.lndb.lv/data/obj/69010.html
2. Žagars J., Zvirgzds J., Kaminskis J. Globālās navigācijas satelītu sistēmas (GNSS). Ventspils: Ventspils Augstskola, 2014:, 231 lpp.
3. I, II un III klases nivelēšanas instrukcija VZD 2001.

Papildliteratūra

LR un EU normatīvie regulējumi saistībā par ģeodēzisko sistēmu uzturēšanu un kalibrāciju.

Periodika un citi informācijas avoti

www.mernieks.lv
www.lgia.gov.lv
www.gim-internationa.com

www.iugg.com

Piezīmes

Akadēmiskā maģistra studiju programmā “Vides, ūdens un zemes inženierzinātnes” pilna laika studijās