Kursa kods BūvZ6023

Kredītpunkti 4

Mērījumu matemātiskā apstrāde

Zinātnes nozareBūvniecības un transporta inženierzinātnes

Zinātnes apakšnozareĢeodēzija un ģeoinformātika

Kopējais stundu skaits kursā160

Lekciju stundu skaits32

Semināru un praktisko darbu stundu skaits32

Kursa apstiprinājuma datums04.02.2015

Atbildīgā struktūrvienībaZemes pārvaldības un ģeodēzijas katedra

Kursa izstrādātājs

author pētn.

Aivars Ratkevičs

Mg. sc. ing.

Priekšzināšanas

BūvZ1031, Ģeodēzija I

BūvZ1032, Ģeodēzija II

BūvZ4057, Fotogrammetrija

Kursa anotācija

Studiju kurss dod zināšanas par mērījumu kļūdām un precizitātes mēriem. Aplūkots mazāko kvadrātu metodes princips, mērījumu dispersijas, korelācijas un regresijas analīzes formas. Skatītas vienādas ar dažādas precizitātes tiešo mērījumu izlīdzināšanas. Netiešo un noteikumu mērījumu izlīdzināšana.Tiek studēts datorprogrammu pielietojums ģeodēzisko mērījumu matemātiskajā apstrādē.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Pēc kursa studijām maģistrantam būs:
• zināšanas par ģeodēzisko mērījumu kļūdām un to veidiem, teodolītgājienu un nivelēšanas tīklu izlīdzināšanas veidiem un metodēm, kā arī datorprogrammu lietošanu ģeodēzisko mērījumu matemātiskajā apstrādē;
• prasmes patstāvīgi veikt radušos uzdevuma nosacījumu izvērtēšanu, apgūtās metodes pielietot dažāda veida ģeodēzisko uzdevumu izpildei, veikt iegūto rezultātu analīzi;
• kompetence prast izvēlēties piemērotāko teodolīgājiena vai nivelēšanas tīkla izlīdzināšanas metodi, prast atklāt iespējamās mērījumu kļūdas, veikt iegūto rezultātu izvērtēšanu

Kursa saturs(kalendārs)

1 Mērījumu kļūdas, to veidi. Precizitātes mēri.
2 Mērījumu dispersijas, korelācijas un regresijas analīze. Mazāko kvadrātu metode.
3 Vienādas un dažādas precizitātes tiešu mērījumu izlīdzināšana.
4 Parametriskā metode netiešo mērījumu izlīdzināšanai.
5 Kolrelatu metode noteiktu mērījumu izlīdzināšanai.
6 Nivelēšanas tīkla izlīdzināšana pēc ekvivalentās aizvietošanas metodes.
7 Nivelēšanas tīkla izlīdzināšana pēc parametriskās metodes.
8 Mezglu metode nivelēšanas tīklu izlīdzināšanai
9 Nivelēšanas tīkla izlīdzināšana pēc korelatu metodes.
10 Poligonu metode nivelēšanas tīklu izlīdzināšana.
11 Teodolītgājienu tīkla izlīdzināšana pēc ekvivalentās aizvietošanas metodes.
12 Teodolītgājienu tīkla izlīdzināšana pēc parametriskās metodes.
13 Mezglu metode teodolītgājienu tīkla izlīdzināšanai.
14 Teodolītgājienu tīkla izlīdzināšana pēc korelatu metodes.
15 Poligonometrijas gājiena stingrā izlīdzināšana.
16 Datorprogrammu lietošana ģeodēzisko mērījumu matemātiskājā apstrādē.

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Jābūt izpildītiem un iesniegtiem visiem patstāvīgajiem darbiem un ieskaitītiem visiem kontroldarbiem, pēc kuriem tiek kārtots eksāmens.

Obligātā literatūra

1. Маркузе Ю.И. Теория математической обработки геодезических измерений. Книга 2. Основы метода наименьших квадратов и уравнительных вычислений. Москва: МИИГАиК, 2005.
2. Bikše J. Augstākā ģeodēzija. Mācību līdzeklis. Rīga: RTU, 2007. 65 lpp.
3. Korelatu metode ģeodēzisko tīklu izlīdzināšanai. Metodiskie norādījumi. Jelgava: LLU, 2001.
4. Parametriskā metode ģeodēzisko tīklu izlīdzināšanai. Metodiskie norādījumi. Jelgava: LLU, 2001.

Papildliteratūra

1. Ģeodēzija. U. Zumenta redakcijā. Rīga: VA LĢIA „Latvijas karte”, 2007.
2. Smith J.R. Introduction to Geodesy: The History and Concepts of Modern Geodesy. Wiley-Interscience, 1997. 240 p.

Periodika un citi informācijas avoti

1. www.mernieks.lv
2. www.lgia.gov.lv

Piezīmes

LIF maģistrantūras studijas programmas Būvzinātne, apakšnozarē Ģeodēzija.