Kursa kods BūvZ5055

Kredītpunkti 4.50

Ģeodēziskās atbalsta sistēmas veidošana un uzturēšana

Zinātnes nozareBūvzinātne(nav zn)

Kopējais stundu skaits kursā120

Lekciju stundu skaits24

Semināru un praktisko darbu stundu skaits12

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits84

Kursa apstiprinājuma datums16.02.2022

Atbildīgā struktūrvienībaZemes pārvaldības un ģeodēzijas institūts

Kursa izstrādātājs

author prof.

Armands Celms

Dr. sc. ing.

Priekšzināšanas

BūvZ6045, Ģeodēziskā atbalsta sistēma I

Aizstātais kurss

BūvZM013 [GBUVM013] Ģeodēziskās atbalsta sistēmas veidošana un uzturēšana

Kursa anotācija

Studiju kursa mēŗkis ir iepazīstināt studentus ar ģeodēzisko atbalsta sistēmas nozīmi valsts tautsaimniecības sekmīgā attīstībā, to izvēršanas principiem, ilgtermiņa aizsardzību un saglabāšanu. Iepazīstas ar Zemes elipsoīda virsmas attēlošanas uz plaknes kartogrāfiskajām projekcijām, ģeodēziskajiem tīkliem un to veidošanas metodēm. Vietējā tīkla uzmērīšanas metodēm, rekonstrukcijas darbiem, normatīvajiem dokumentiem, vietējā tīkla darbu organizēšanu. Studenti apgūst ģeodēzisko mērījumu kļūdu un izlīdzināšanas teoriju, to pielietojumu integrēto ģeodēzisko tīklu izlīdzināšanā. Tiek iegūtas zināšanas par uzmērīšanas procesā lietojamiem instrumentiem, datorprogrammu pielietošanu mērījumu datu apstrādē, dokumentu noformēšanā.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Pārzina ģeodēzisko tīklu veidus, to veidošanas metodes ņemot vērā paredzētos tīkla uzdevumus, precizitātes raksturlielumus un apvidus raksturu. Ģeodēzisko instrumentu pārbaudes un regulēšanas procedūras, ģeodēzisko tīklu uzmērīšanas metodes un specifiku, grafisko materiālu sastādīšanu un ģeodēzisko mērījumu matemātisko apstrādi - eksāmens
Prot pielietot zināšanas patstāvīgi izpildot precīzos leņķu, attālumu, paaugstinājumu un GNSS mērījumus, matemātiski apstrādāt mērījumu rezultātus, vizualizēt tos un novērtēt to precizitāti – praktiskie darbi
Spēj pielietot iegūtās zināšanas racionāli organizēt nepieciešamās precizitātes integrēta ģeodēziskā tīkla sistēmas izveidi, izvēloties piemērotākās metodes un instrumentus atkarībā no tīkla uzdevuma. – praktiskie darbi

Kursa saturs(kalendārs)

1. Ģeodēziskās atbalsta sistēmas projektēšanas pamatojums. (1h)
2. Ģeodeziskās atbalsta sistēmas projektēšanas aprēķini. (1h)
3. Ģeodēziskās atbalsta sistēmas struktūras projektēšana. (1h)
4. Ģeodēziskās atbalsta sistēmas projekta darba variantu izstrāde un pamatojumi. (1h)
5. Ģeodēzisko tīklu projektēšanas pamati. (1h)
6. Horizontālo ģeodēzisko tīklu projektēšana. Vertikālo ģeodēzisko tīklu projektēšana. (2h)
7. Gravimetrisko, astronomisko un magnetometrisko ģeodēzisko tīklu projektēšana. (2h)
8. Ģeodēzisko tīklu uzturēšanas režīmu parametru noteikšana. Integrētie ģeodēziskie tīkli. (2h)
9. Vietējā tīkla ģeodēziskais pamatojums. Vietējā tīkla uzmērīšanas precizitāte. (2h)
10. Tehniskais uzdevums vietējā tīkla rekonstrukcijai un pilnveidošanai. (2h)
11. Esošās ģeodēziskās atbalsta sistēmas novērtējums un apzināšana. (2h)
12. Ģeodēziskās zīmes, to tipi un pielietojums. Ģeodēzisko tīklu punktu (elementu) ierīkošanas pamati. (1h)
13. Ģeodēzisko tīklu uzmērīšanas tehnoloģijas. (1h)
14. Ģeodēziskie instrumenti un to darbības pamati. Ģeodēzisko mērījumu datu masīvu apstrāde. (2h)
15. Darbu procesa organizācijas pamati ģeodēzisko tīklu ierīkošanā un uzmērīšanā. (1h)
16. Kvalitātes izvērtējums izveidotajām ģeodēziskajām sistēmām. Vāji funkcionējošas Ģeodēzisko atbalsta sistēmas ietekme tautsaimniecībā. (2h)

Praktiskie darbi (12h)
1. Integrēta Ģeodēziskā tīkla projekta izstrāde dotai teritorijai. (12h)

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Kopēji eksāmenu veido:
- mutisks eksāmens par teorētisko daļu;
- praktisks uzdevums par studiju kursa praktiskajos darbos un mājas darbos apgūtajām tēmām.
Izstrādātajiem praktiskajiem darbiem, kontroldarbiem, jābūt ieskaitītiem.

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

Studentiem ir jāveic Literatūras un normatīvo aktu atlasīšana un studijas, sagatavošanās praktiskajiem darbiem.
Praktisko darbu aprakstu sagatavošana pēc to praktiskās daļas izstrādes.
Gatavošanās mutiskajam eksāmenam.

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Eksāmena vērtējums ir atkarīgs no semestra kumulatīva vērtējuma, kura procentuālais sadalījums ir šāds:
• mutiskais eksāmens – 40%
• praktiskie darbi – 40 %
• patstāvīgie darbi - 20 %.

Obligātā literatūra

1. Bikše J. Augstākā ģeodēzija. Mācību līdzeklis, [tiešsaiste] Rīga, RTU, 2007. [skatīts 25.02.2022.] Pieejams: https://dom.lndb.lv/data/obj/file/304424.pdf
2. Žagars J., Zvirgzds J., Kaminskis J. Globālās navigācijas satelītu sistēmas (GNSS). Ventspils Augstskola, 2014, 231 lpp.
3. I, II un III klases nivelēšanas instrukcija VZD 2001.
4. Introduction to Geodetic Datum and Geodetic Systems, 2014, 328 lpp.
5. Gravity, Geoid and Height Systems: Proceedings of
the IAG Symposium GGHS2012, 346 lpp.

Papildliteratūra

LR un EU normatīvie regulējumi saistībā par ģeodēzisko sistēmu uzturēšanu un kalibrāciju.

Periodika un citi informācijas avoti

www.mernieks.lv; www.lgia.gov.lv; www.gim-internationa.com; www.iugg.com

Piezīmes

Akadēmiskā maģistra studiju programmā “Vides, ūdens un zemes inženierzinātnes” pilna laika studijās