Kurs-Code BūvZ5040

Kreditpunkte 3

Stundenzahl insgesamt (im Auditorium)120

Vorlesungen (Stundenzahl)16

Stundenzahl fŅr Seminare und praktische Arbeitsaufträge32

Selbststandige Arbeit des Studenten (Stunden)72

Bestätigt am (Datum)19.01.2022

Kurs ausgearbeitet von (Lehrkraft)

author

Vivita Puķīte

Zur einfŅhrenden LektŅre empfohlen

1. Day R.A., Gastel B. How to Write & Publish a Scientific Paper. Sixth Edition. Cambridge; New York: Cambridge University Press, 2006. 302 p.
2. Studentu darbu noformēšana: metodiskie norādījumi [tiešsaiste]. U.Kļaviņš, R.Sudārs, A.Jankava, G.Andersons, A.Celms, S.Gusta, U. Īle (sastādītāji)., Atkārtots, papildināts izdevums. Jelgava: LLU, 2017. [Skatīts 18.07.2019.]. Pieejams: http://www.vbf.llu.lv/lv/studiju-un-reglamentejosie-dokumenti.
3. Zinātniskā rakstīšana un pētījumu rezultātu izplatīšana . Red. K. Martinsone un A. Pipere. Rīga: Rīgas Stradiņa universitāte, 2018. 301 lpp.

Weiterfuhrende Literatur

1. Cargill M., O'Conor P. . Writing Scientific Research Articles: Strategy and Steps. Chichester, UK; Hoboken, NJ: Wiley-Blackwell, 2009. 165 p.
2. Eko U. . Kā uzrakstīt diplomdarbu. Rīga: SIA Jāņa Rozes apgāds, 2006. 314 lpp.
3. Gustavii B. How to Write and Illustrate a Scientific Paper. New York: Cambridge University Press, 2006. 141 p.

Zur LektŅre vorgeschlagene Zeitschriften

www.likumi.lv