Kursa kods BūvZ5040

Kredītpunkti 4.50

Zinātnisko darbu sagatavošana

Zinātnes nozareBūvzinātne(nav zn)

Kopējais stundu skaits kursā120

Lekciju stundu skaits16

Semināru un praktisko darbu stundu skaits32

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits72

Kursa apstiprinājuma datums19.01.2022

Atbildīgā struktūrvienībaZemes pārvaldības un ģeodēzijas institūts

Kursa izstrādātājs

author prof.

Vivita Puķīte

Dr. oec.

Aizstātais kurss

BūvZM002 [GBUVM002] Zinātnisko darbu sagatavošana

Kursa anotācija

Studiju kursa mērķis ir apgūt pētnieciska darba pārskata (t.sk., maģistra darba) struktūru, zinātnisku un populārzinātnisku rakstu izmantošanu, atsauču formatējumu, prasības tabulu un attēlu veidošanai, kā arī pētījumā izmantoto materiālu un metožu, rezultātu un secinājumu interpretāciju un pasniegšanu auditorijai.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Pārzina pētniecisko darbu pārskata strukturējuma principus, zinātniskās literatūras studiju un darba atsevišķo sadaļu nozīmi un pakārtotību.
Prot atrasts zinātnisko literatūru datu bāzēs, un strādāt ar to, atšķir zinātnisko no populārzinātniskas literatūras un mācību grāmatām.
Prot veidot darbā izmantoto materiālu un metožu, un rezultātu aprakstu.
Prot veidot bibliogrāfisko norāžu sarakstus atbilstoši atšķirīgām prasībām
Prot sava pētījuma rezultātus prezentēt mutiski.
Spēj atbilstoši un loģiski strukturēt pētnieciska darba pārskatu, izklāstot rezultātus tekstuālā, tabulārā vai attēlu veidā, izmantot zinātnisko literatūru gan teorētiskam darba pamatojumam, gan argumentētai diskusijai.
Teorētiskās zināšanas tiks pārbaudītas un vērtētas kontroldarbā, bet prasmes un iemaņas apgūtas un ievērtētas praktiskajos darbos.

Kursa saturs(kalendārs)

1. Maģistra darba struktūra, atsevišķo nodaļu uzdevumi un saturs kopējā darba kontekstā. (lekc. 1h)
2. Darba virsraksta veidošana. Ievads, darba mērķis un uzdevumi. (lekc.1 h)
3. LLU abonētās datu bāzes un literatūras meklēšana tajās. Literatūras apskats un tā sakārtojums. Dažāda veida publikāciju izmantošana maģistra darbā. Atsauču uz literatūras avotiem veidošana. (lekc.2 h, pr.d.4 h)
4. Izmantotās literatūras saraksta veidošana, Mendeley vai citu programmu izmantošana literatūras sarakstu veidošanai. (lekc.1h, pr.d.4 h)
5. Pētījuma veikšanai izmantoto metožu apraksts un secība metožu izklāstā. (lekc.2 h, pr.d.4 h)
5. Rezultāti un to izvērtējums – galvenā maģistra darba sadaļa. Tabulu un attēlu nepieciešamība, sagatavošana un formatējuma prasības. (lekc.1 h, pr.d.4 h)
7. Diskusija: pētījumos iegūto rezultātu interpretācija konkrētos apstākļos. Secinājumi un to atbilstība konkrētajam pētījumam – atbilde uz darba mērķī un uzdevumos, hipotēzē izvirzītajiem jautājumiem. (lekc.1 h, pr.d.4 h)
8. Akadēmiskais godīgums. Plaģiātisms: kā no tā izvairīties. (lekc.1 h)
9. Brīvprātīgi pievienojamās sadaļas: pateicība; pielikumi. (lekc.1 h)
10. Darba iesniegšana, recenzēšana, atbildes recenzentam. (lekc.1 h)
11. Publikācijas (pētījuma strukturēta kopsavilkuma) sagatavošana Studentu Zinātniskās konferences krājumam. (lekc.2 h, pr.d.4 h)
12. Prasme lasīt un ievērot Maģistra darba vai cita pētnieciska darba pārskata sagatavošanas noteikumus. (lekc.1 h)
13. Prezentācijas būtība, tās strukturējums, ilustratīvo materiālu sagatavošana. Referenta un auditorijas attiecības, jautājumi un atbildes. (lekc.1 h, pr.d.8 h)

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Ieskaites ar atzīmi vērtējumu veido:
• sekmīgs teorijas kontroldarbs;
• sekmīgi praktiskie darbi;
• izpildīti patstāvīgie darbi.

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

Patstāvīgos darbus students izstrādā, saskaņā ar pasniedzēja norādījumiem, gatavojoties praktiskajiem darbiem un izstrādājot tos.

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Studiju kursa atzīme tiek formēta no kontroldarba, praktisko darbu un pastāvīgā darba vērtējuma.

Obligātā literatūra

1. Day R.A., Gastel B. How to Write & Publish a Scientific Paper. Sixth Edition. Cambridge; New York: Cambridge University Press, 2006. 302 p.
2. Studentu darbu noformēšana: metodiskie norādījumi [tiešsaiste]. U.Kļaviņš, R.Sudārs, A.Jankava, G.Andersons, A.Celms, S.Gusta, U. Īle (sastādītāji)., Atkārtots, papildināts izdevums. Jelgava: LLU, 2017. [Skatīts 18.07.2019.]. Pieejams: http://www.vbf.llu.lv/lv/studiju-un-reglamentejosie-dokumenti.
3. Zinātniskā rakstīšana un pētījumu rezultātu izplatīšana . Red. K. Martinsone un A. Pipere. Rīga: Rīgas Stradiņa universitāte, 2018. 301 lpp.

Papildliteratūra

1. Cargill M., O'Conor P. . Writing Scientific Research Articles: Strategy and Steps. Chichester, UK; Hoboken, NJ: Wiley-Blackwell, 2009. 165 p.
2. Eko U. . Kā uzrakstīt diplomdarbu. Rīga: SIA Jāņa Rozes apgāds, 2006. 314 lpp.
3. Gustavii B. How to Write and Illustrate a Scientific Paper. New York: Cambridge University Press, 2006. 141 p.

Periodika un citi informācijas avoti

www.likumi.lv

Piezīmes

Akadēmiskās augstākās izglītības maģistra studiju programmas “Ģeoinformātika un tālizpēte” pilna laika klātienes studijās