Код курса BūvZ5040

Кредитные пункты 3

Общее количество часов120

Kоличество часов лекций16

Kоличество часов семинаров и практических занятий32

Количество часов самостоятельной работы студента72

Дата утвеждения курса19.01.2022

Разработчик курса

author

Vivita Puķīte

Учебная литературa

1. Day R.A., Gastel B. How to Write & Publish a Scientific Paper. Sixth Edition. Cambridge; New York: Cambridge University Press, 2006. 302 p.
2. Studentu darbu noformēšana: metodiskie norādījumi [tiešsaiste]. U.Kļaviņš, R.Sudārs, A.Jankava, G.Andersons, A.Celms, S.Gusta, U. Īle (sastādītāji)., Atkārtots, papildināts izdevums. Jelgava: LLU, 2017. [Skatīts 18.07.2019.]. Pieejams: http://www.vbf.llu.lv/lv/studiju-un-reglamentejosie-dokumenti.
3. Zinātniskā rakstīšana un pētījumu rezultātu izplatīšana . Red. K. Martinsone un A. Pipere. Rīga: Rīgas Stradiņa universitāte, 2018. 301 lpp.

Дополнительная литература

1. Cargill M., O'Conor P. . Writing Scientific Research Articles: Strategy and Steps. Chichester, UK; Hoboken, NJ: Wiley-Blackwell, 2009. 165 p.
2. Eko U. . Kā uzrakstīt diplomdarbu. Rīga: SIA Jāņa Rozes apgāds, 2006. 314 lpp.
3. Gustavii B. How to Write and Illustrate a Scientific Paper. New York: Cambridge University Press, 2006. 141 p.

Периодика и другие источники информации

www.likumi.lv