Kurs-Code BūvZ4135

Kreditpunkte 2

Stundenzahl insgesamt (im Auditorium)80

Vorlesungen (Stundenzahl)16

Stundenzahl fŅr Seminare und praktische Arbeitsaufträge8

Arbeit im Labor (Stundenzahl)8

Selbststandige Arbeit des Studenten (Stunden)48

Bestätigt am (Datum)23.03.2021

Kurs ausgearbeitet von (Lehrkraft)

author

Sandra Gusta

Zur einfŅhrenden LektŅre empfohlen

1. Studentu darbu noformēšana. Metodiskie norādījumi. Atkārtots, papildināts izdevums. Sast. U.Kļaviņš u.c. Jelgava: LLU, 2017. 47 lpp. [Tiešsaiste] [Skatīts: 27.10.2020.]. Pieejams: https://llufb.llu.lv/LLU-studiju-materiali/VBF/VBF_Studentu_darbu_noformesana_2017.pdf
2. Kristapsone S. Zinātniskā pētniecība studiju procesā: Mācību grāmata augstsk. soc. zin. stud. progr. studentiem. Rīga: Biznesa augstskola Turība, 2008. 349 lpp.
3. Arhipova I., Bāliņa S. Statistika ar Microsoft Excel ikvienam. Rīga: Datorzinību Centrs. l. daļa. 1999. 163 lpp.
4. Arhipova I., Bāliņa S. Statistika ar Microsoft Excel ikvienam. Rīga: Datorzinību Centrs. 2. daļa. 2000. 133 lpp.
5. Eko U. Kā uzrakstīt diplomdarbu, Humanitārās zinātnes. Zin. red. S. Mežinska. Rīga: Jāņa Rozes apgāds, 2006. 319 lpp. Ir LLU FB 3 eks.
6. Vedins I. Zinātne un patiesība. Rīga: Avots, 2008. 702 lpp.
7. Latvijas Būvnormatīvi. Rīga: Lietišķās informācijas dienests, 2010.

Weiterfuhrende Literatur

1. Būvniecības likums: LR likums [tiešsaiste]. Stājas spēkā 01.10.2014, ar grozījumiem. [Skatīts17.09.2020.]. Pieejams: http://likumi.lv/doc.php?id=258572
2. Vispārīgie būvnoteikumi: MK noteikumi Nr.500 [tiešsaiste]. Stājas spēkā 01.10.2014. ar grozījumiem. [Skatīts .17.09.2020.]. Pieejams: http://likumi.lv/doc.php?id=269069
3. 3. Ēku būvnoteikumi: MK noteikumi Nr.529 [tiešsaiste]. Stājas spēkā 01.10.2014. ar grozījumiem. [Skatīts . 17.09.2020.]. Pieejams: http://likumi.lv/doc.php?id=269164

Zur LektŅre vorgeschlagene Zeitschriften

Būvinženieris. Rīga: Latvijas Būvinženieru savienība, ISSN 9771-0008.
Latvijas Architektura: ceļvedis arhitektūras jomas speciālistiem: Rīga: Lilita. ISSN 1407-4923.
Latvijas Būvniecība: ceļvedis būvniecības nozares virzītājiem. Rīga: Lilita. ISSN 1691-4058.