Kursa kods BūvZ4135

Kredītpunkti 3

Zinātniskā darba pamati

Zinātnes nozareBūvzinātne(nav zn)

Kopējais stundu skaits kursā81

Lekciju stundu skaits16

Semināru un praktisko darbu stundu skaits8

Laboratorijas darbu stundu skaits8

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits49

Kursa apstiprinājuma datums23.03.2021

Atbildīgā struktūrvienībaBūvniecības un kokapstrādes institūts

Kursa izstrādātājs

author asoc. prof.

Sandra Gusta

Dr. oec.

Kursa anotācija

Studiju kurss dod priekšstatu par zinātni un zinātnisko darbu, zinātnes organizāciju Latvijā. Kursā apskatīti studentu zinātniskā darba veidi un organizācija. Bibliogrāfijas avotu un informācijas izmantošana zinātniskajā darbā. Apskatīti zinātniskā darba posmi un tematikas izvēles nosacījumi, zinātniskā darba izstrādes metodika. Kursā piedāvātas plašāk pielietojamās zinātniskā darba metodes un to izvēles nosacījumi. Pētījumu rezultātu noformēšana un novērtēšana, zināšanu un prasmju apgūšana par pētījumu un publikāciju (tēžu) izstrādes metodoloģiju. Jāattīsta un jāpilnveido Akadēmisko un profesionālo kompetenču attīstīšana un pilnveidošana publikāciju rakstīšanā, noformēšanā un rezultātu prezentēšanā atbilstoši Latvijas un starptautiskajām normām.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Pēc kursa studijām studentam būs:
• zināšanas par būvzinātni un zinātnisko darbu, zinātniskā darba organizāciju Latvijā. Zināšanas par zinātniski pētnieciskā darba izstrādes metodiku būvzinātnē un pētījumu rezultātu noformēšanu; Vērtējums: izstrādāts un aizstāvēts zinātniskais referāts un prezentācija, uzrakstītas un iesniegtas tēzes studentu zinātniskajai konferencei, ieskaite ar atzīmi;
• prasmes organizēt un plānot zinātnisko pētījumu veikšanu būvzinātnē, pielietot pētnieciskā darba metodes, noformēt un novērtēt pētījumu rezultātus; Vērtējums: izstrādāts un aizstāvēts zinātniskais referāts un prezentācija, uzrakstītas un iesniegtas tēzes studentu zinātniskajai konferencei ieskaite ar atzīmi;
• kompetence - tiek iegūtas zināšanas un praktiskās prasmes, lai novērtētu būvzinātnes un pētniecības lomu un radītu jaunas pieejas būvniecības specialitātes jomu inovatīvā attīstībā. Vērtējums: izstrādāts un aizstāvēts zinātniskais referāts un prezentācija, uzrakstītas un iesniegtas tēzes studentu zinātniskajai konferencei, ieskaite ar atzīmi;

Kursa saturs(kalendārs)

1 Būvzinātne un zinātniskais darbs. 2h
2 Būvzinātnes organizācija un zinātnisko darbinieku sagatavošana Latvijā. 2h
3 Studentu zinātniskā darba veidi un organizācija. 2h
4 Zinātniskās pētniecības darba posmi un tematika.
5 Praktiskais darbs - Zinātniskā referāta tēmas izvēle, formulēšana un tās aktualitātes pamatojums.
6 Bibliogrāfijas avotu un informācijas izmantošana zinātniskajā darbā. 2h
7 Zinātniskās informācijas meklēšana. 2h
8 1.kontroldarbs. Praktiskais darbs - Literatūras studijas, informācijas meklēšana. 2h
9 Zinātniskā darba izstrādes metodika. 2h
10 Zinātniskās pētniecības darba programmas izstrādāšana. 2h
11 Praktiskais darbs - Analītiskā apskata sastādīšana. 2h
12 Praktiskais darbs - Literatūras saraksts, atsauces, citēšana. 2h
13 Pētījumu rezultātu noformēšana. 2h
14 Pētnieciskā darba efektivitāte un vērtēšana. 2h
15 Zinātniski pētnieciskā darba rezultātu ieviešana. 2h

16 2. kontroldarbs. Darba aizstāvēšana, referāta prezentācija.2h

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Jābūt nokārtotiem 2 kontroldarbiem par teorētiskiem jautājumiem, jāiesniedz un jāaizstāv referāts par izvēlēto tēmu, kurss noslēdzas ar ieskaiti ar atzīmi.
Referāts jāprezentē “Būvniecības studiju programmas studentu un maģistrantu zinātniski praktiskajā konferencē Būvniecība” un tēžu veidā jāiesniedz publicēšanai konferences ziņojumu tēžu krājumā.

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

Zinātniskais referāts sastāv no 3 daļām: •ievada; •satura izklāsta saskaņā ar uzdevumā paredzētajām nodaļām: problēma vai atrisināmais uzdevums, pašreizējais stāvoklis, risinājuma varianti, izvēles pamatojums un prognozes, aprēķini, apjomi u.tml.; •noslēguma - galvenie secinājumi, priekšlikumi.

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Zinātniskais referāts ir patstāvīgs teorētiska, eksperimentāla un/vai praktiska rakstura pētījums. Zinātniskais referāta aizstāvēšanā tiek vērtēta studenta prasme brīvi pielietot studiju laikā iegūtās zināšanas un patstāvīgi izraudzīties darbam nepieciešamo literatūru, spēja apkopot, analizēt un kritiski izvērtēt informāciju par apskatāmo jautājumu un noformulēt argumentētus secinājumus un priekšlikumus.

Obligātā literatūra

1. Studentu darbu noformēšana. Metodiskie norādījumi. Atkārtots, papildināts izdevums. Sast. U.Kļaviņš u.c. Jelgava: LLU, 2017. 47 lpp. [Tiešsaiste] [Skatīts: 27.10.2020.]. Pieejams: https://llufb.llu.lv/LLU-studiju-materiali/VBF/VBF_Studentu_darbu_noformesana_2017.pdf
2. Kristapsone S. Zinātniskā pētniecība studiju procesā: Mācību grāmata augstsk. soc. zin. stud. progr. studentiem. Rīga: Biznesa augstskola Turība, 2008. 349 lpp.
3. Arhipova I., Bāliņa S. Statistika ar Microsoft Excel ikvienam. Rīga: Datorzinību Centrs. l. daļa. 1999. 163 lpp.
4. Arhipova I., Bāliņa S. Statistika ar Microsoft Excel ikvienam. Rīga: Datorzinību Centrs. 2. daļa. 2000. 133 lpp.
5. Eko U. Kā uzrakstīt diplomdarbu, Humanitārās zinātnes. Zin. red. S. Mežinska. Rīga: Jāņa Rozes apgāds, 2006. 319 lpp. Ir LLU FB 3 eks.
6. Vedins I. Zinātne un patiesība. Rīga: Avots, 2008. 702 lpp.
7. Latvijas Būvnormatīvi. Rīga: Lietišķās informācijas dienests, 2010.

Papildliteratūra

1. Būvniecības likums: LR likums [tiešsaiste]. Stājas spēkā 01.10.2014, ar grozījumiem. [Skatīts17.09.2020.]. Pieejams: http://likumi.lv/doc.php?id=258572
2. Vispārīgie būvnoteikumi: MK noteikumi Nr.500 [tiešsaiste]. Stājas spēkā 01.10.2014. ar grozījumiem. [Skatīts .17.09.2020.]. Pieejams: http://likumi.lv/doc.php?id=269069
3. 3. Ēku būvnoteikumi: MK noteikumi Nr.529 [tiešsaiste]. Stājas spēkā 01.10.2014. ar grozījumiem. [Skatīts . 17.09.2020.]. Pieejams: http://likumi.lv/doc.php?id=269164

Periodika un citi informācijas avoti

Būvinženieris. Rīga: Latvijas Būvinženieru savienība, ISSN 9771-0008.
Latvijas Architektura: ceļvedis arhitektūras jomas speciālistiem: Rīga: Lilita. ISSN 1407-4923.
Latvijas Būvniecība: ceļvedis būvniecības nozares virzītājiem. Rīga: Lilita. ISSN 1691-4058.

Piezīmes

VBF Profesionālā augstākā izglītības bakalaura studiju programma Būvniecība (Pilna laika studiju programma)