Kurs-Code BūvZ4111

Kreditpunkte 1.50

Stundenzahl insgesamt (im Auditorium)40

Vorlesungen (Stundenzahl)16

Selbststandige Arbeit des Studenten (Stunden)24

Bestätigt am (Datum)23.03.2021

Kurs ausgearbeitet von (Lehrkraft)

author

Mareks Pavārs

Vorkenntnisse

BūvZ3111,

BūvZ3112,

Zur einfŅhrenden LektŅre empfohlen

1. Bērziņš E., Kārkliņš P., Lejnieks I. Būvdarbu tehnoloģija un organizēšana. Rīga: Zvaigzne. 1993. 446 lpp.
2. Chudley R., Greeno R. BuildingConstructionHandbook. 10th edition. Routledge, 2014. 966 p. ISBN13: 978-0-415-83638-8
3. Chudley R., RogerGreeno R. AdvancedConstructionTechnology. I4th edition. Harlow, England: 2006. 632 p. ISBN-13 978-0-13-201985-9 4. Стаценко А.С., Тамкович А.И. Tехнология и организациястроительногопроизводства: Учеб. пособие. 2-е изд. Минск.: Выш. шк.. 2002. 367 с. ISBN 985-06-0741-6

Weiterfuhrende Literatur

1. Būvniecības likums: LR likums [tiešsaiste]. Stājas spēkā 01.10.2014. [Skatīts 16.09.2020.]. Pieejams: http://likumi.lv/ta/id/258572-buvniecibas-likums
2. Vispārīgie būvnoteikumi: MK noteikumi Nr.500 [tiešsaiste]. Stājas spēkā 19.08.2014. [Skatīts 16.09.2020.]. Pieejams: https://likumi.lv/ta/id/269069-visparigie-buvnoteikumi
3.Ēku būvnoteikumi: MK noteikumi Nr.529 [tiešsaiste]. Stājas spēkā 01.10.2014. [Skatīts 16.09.2020.]. Pieejams: http://likumi.lv/ta/id/269164-eku-buvnoteikumi
4. Peurifoy R., Schexnayder C.I., Shapira A. Construction Planning, Equipment and Methods. 7th edition. NY: McGraw-Hill, 2006.
4. Дикман Л.Г. Организация строительного производства. Учебник для строительных вузов. Москва: Издательство Ассоциации строительных вузов, 2006. 608 с.

Zur LektŅre vorgeschlagene Zeitschriften

1. Latvijas Būvniecība: ceļvedis būvniecības nozares virzītājiem. Rīga: Lilita. ISSN 1691-4058.
2. Būvinženieris. Rīga: Latvijas Būvinženieru savienība. ISSN 9771-0008
3. Būvniecības informācijas sistēma. Būvnormatīvi [tiešsaiste] [skatīts 16.09.2020.]. Pieejams: https://bis.gov.lv/bisp/noderigi/normativie-akti/buvniecibas-joma/buvnormativi
4. Būvniecības valsts kontroles birojs. [tiešsaiste] [skatīts 16.09.2020.]. Pieejams: https://bvkb.gov.lv/