Код курса BūvZ4111

Кредитные пункты 1.50

Общее количество часов40

Kоличество часов лекций16

Количество часов самостоятельной работы студента24

Дата утвеждения курса23.03.2021

Разработчик курса

author

Mareks Pavārs

Предварительные знания

BūvZ3111,

BūvZ3112,

Учебная литературa

1. Bērziņš E., Kārkliņš P., Lejnieks I. Būvdarbu tehnoloģija un organizēšana. Rīga: Zvaigzne. 1993. 446 lpp.
2. Chudley R., Greeno R. BuildingConstructionHandbook. 10th edition. Routledge, 2014. 966 p. ISBN13: 978-0-415-83638-8
3. Chudley R., RogerGreeno R. AdvancedConstructionTechnology. I4th edition. Harlow, England: 2006. 632 p. ISBN-13 978-0-13-201985-9 4. Стаценко А.С., Тамкович А.И. Tехнология и организациястроительногопроизводства: Учеб. пособие. 2-е изд. Минск.: Выш. шк.. 2002. 367 с. ISBN 985-06-0741-6

Дополнительная литература

1. Būvniecības likums: LR likums [tiešsaiste]. Stājas spēkā 01.10.2014. [Skatīts 16.09.2020.]. Pieejams: http://likumi.lv/ta/id/258572-buvniecibas-likums
2. Vispārīgie būvnoteikumi: MK noteikumi Nr.500 [tiešsaiste]. Stājas spēkā 19.08.2014. [Skatīts 16.09.2020.]. Pieejams: https://likumi.lv/ta/id/269069-visparigie-buvnoteikumi
3.Ēku būvnoteikumi: MK noteikumi Nr.529 [tiešsaiste]. Stājas spēkā 01.10.2014. [Skatīts 16.09.2020.]. Pieejams: http://likumi.lv/ta/id/269164-eku-buvnoteikumi
4. Peurifoy R., Schexnayder C.I., Shapira A. Construction Planning, Equipment and Methods. 7th edition. NY: McGraw-Hill, 2006.
4. Дикман Л.Г. Организация строительного производства. Учебник для строительных вузов. Москва: Издательство Ассоциации строительных вузов, 2006. 608 с.

Периодика и другие источники информации

1. Latvijas Būvniecība: ceļvedis būvniecības nozares virzītājiem. Rīga: Lilita. ISSN 1691-4058.
2. Būvinženieris. Rīga: Latvijas Būvinženieru savienība. ISSN 9771-0008
3. Būvniecības informācijas sistēma. Būvnormatīvi [tiešsaiste] [skatīts 16.09.2020.]. Pieejams: https://bis.gov.lv/bisp/noderigi/normativie-akti/buvniecibas-joma/buvnormativi
4. Būvniecības valsts kontroles birojs. [tiešsaiste] [skatīts 16.09.2020.]. Pieejams: https://bvkb.gov.lv/