Kursa kods BūvZ4111

Kredītpunkti 1.50

Būvdarbu tehnoloģija III

Zinātnes nozareBūvzinātne(nav zn)

Kopējais stundu skaits kursā40

Lekciju stundu skaits16

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits24

Kursa apstiprinājuma datums23.03.2021

Atbildīgā struktūrvienībaBūvniecības un kokapstrādes institūts

Kursa izstrādātājs

author pasn.

Mareks Pavārs

Mg. sc. ing.

Priekšzināšanas

BūvZ3111, Būvdarbu tehnoloģija I

BūvZ3112, Būvdarbu tehnoloģija II

Kursa anotācija

Studiju kursā tiek apskatīti jautājumi sākot ar strādnieku darba organizēšanas formām, tehnoloģisko karšu izstrādi un darbietilpības aprēķiniem un beidzot ar būvdarbu kalendārplānu un ģenerālplānu izstrādi. Tiek apskatīta racionāla materiāli tehnisko resursu plānošana, optimāla ierīču un mehānismu izvēle galveno (vadošo) būvdarbu veikšanai, noliktavu saimniecība, pagaidu ēkas un ceļi, energoapgādes risinājumi, racionāls būvlaukuma iekārtojums. Studiju procesā tiek apgūtas zināšanas par atbilstošas būvdarbu tehnoloģijas izvēli, kas pamatota ar racionālu būvtehnikas tehniski ekonomisko aprēķinu.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Pēc kursa studijām students pārzina teorētiskās un praktiskās zināšanas par likumdošanu būvniecības jomā, būvniecības normatīviem aktiem; būvniecības darbu procesiem, tehnoloģiju, būvniecības darbu plānošanu, organizēšanu un vadīšanu būvobjektā. Spēj izstrādāt būvdarbu organizēšanas (veikšanas) projektu (būvdarbu kalendāro plānu, būvdarbu ģenerālplānu, būvdarbu tehnoloģisko shēmu un kvalitātes nodrošināšanas plānu) un pārzina apgūtās iemaņas būvdarbu organizēšanā būvobjektos. Spēj izstrādāt būvniecības procesa plānošanas un vadīšanas darbu veikšanas projektu un ievērot būvnormatīviem atbilstošu darbu veikšanas tehnoloģiju, sagatavot un pildīt izpilddokumentāciju, kā arī noteikt darba aizsardzības pasākumus. Spēj uzraudzīt būvniecības procesu, pārzina izpildītā darba tehnisko un kvalitātes kontroli. Pārzina izpildīto darbu uzskaiti, spēj pārbaudīt segtos darbus un prot kontrolēt izpilddokumentāciju.
Rezultātu vērtēšana kontroldarba veidā.

Kursa saturs(kalendārs)

1. Strādnieku darba organizācija būvniecībā, organizēšanas pamatformas, darbu vadīšana objektos. Saturam paredzētais mācību laiks 0.5 h.
2. Būvdarbu veikšanas projektēšana, tehnoloģiskās kartes izstrāde. Darbietilpības aprēķins. Saturam paredzētais mācību laiks 0.5 h.
3. Transporta darbi būvdarbos. Pagaidu ceļi. Montāžas mehānismu izvēle un pamatojums. Saturam paredzētais mācību laiks 0.5 h.
4. Koka konstrukciju pieņemšana, glabāšana un montāža būvlaukumā. Saturam paredzētais mācību laiks 0.5 h.
5. Betona un dzelzsbetona darbi – konstrukciju pieņemšana, glabāšana un montāža būvlaukumā. Veidņi, turas, konstrukciju satveršanas ierīces. Saturam paredzētais mācību laiks 0.5 h.
6. Metāla konstrukciju pieņemšana, uzglabāšana un montāžas darbi. Saturam paredzētais mācību laiks 0.5 h.
7. Vienstāvu, daudzstāvu, karkasa un bez karkasa ēku montāžas tehnoloģija un organizēšana. Saturam paredzētais mācību laiks 0.5 h.
8. Būvmontāžas darbu īpatnības funkcionējošu ēku pārbūvē. Demontāžas darbu tehnoloģijas (mehāniskā, ķīmiskā, hidrauliskā). Saturam paredzētais mācību laiks 0.5 h.
9. Būvdarbu organizēšanas un veikšanas projekti. Saturam paredzētais mācību laiks 0.5 h.
10. Darbu organizēšanas metodes - secīgā, paralēlā un plūsmas. Saturam paredzētais mācību laiks 0.5 h.
11. Būvdarbu kalendārplāni un to projektēšana. Resursu izlietojuma grafiki. Saturam paredzētais mācību laiks 0.5 h.
12. Sagatavošanas perioda darbi. Tehnoloģisko komplektu formēšanas principi. Saturam paredzētais mācību laiks 0.5 h.
13. Būvlaukumu ģenerālplāni un to projektēšana. Noliktavas, pagaidu ēkas un ceļi. Celtņi. Saturam paredzētais mācību laiks 0.5 h.
14. Būvobjektu apgāde ar enerģijas resursiem – elektrība, siltais/aukstais ūdens, saspiests gaiss, dabasgāze. Saturam paredzētais mācību laiks 0.5 h.
15. Būvdarbu kvalitāte, kontrole un pieņemšana ekspluatācijā. Saturam paredzētais mācību laiks 0.5h.
16. Mūsdienu tehnoloģijas būvdarbu kalendārplānu izstrādē un izpildes uzraudzībā. Nozares aktualitātes. Saturam paredzētais mācību laiks 0.5 h.

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Nobeidzot studiju kursu studentam jānokārto ieskaite ar atzīmi. Ieskaite – patstāvīgs individuāls darbs auditorijā, kurā students programmā apskatītiem būvdarbu veidiem izstrādā tehnoloģisko karti, aprēķina darbietilpību, sastāda kalendāro laika grafiku, ietverot būvstrādnieku un būvmašīnu noslodzes grafiku.

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

Patstāvīgi iepazīstas ar Latvijā pielietojamo būvniecības likumdošanu, kā arī ar Valsts standartu piemērošanu, attiecībā uz būvdarbu kvalitāti, veic jaunāko grāmatu, periodikas un interneta resursu studijas.

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Students spēj apliecināt iegūtās zināšanas un prasmes par kursa programmā runātiem jautājumiem (atbildot uz kontroljautājumiem). Kursa vērtējuma sadalījums: kontroldarbi 60%; mājas darbi 40%.

Obligātā literatūra

1. Bērziņš E., Kārkliņš P., Lejnieks I. Būvdarbu tehnoloģija un organizēšana. Rīga: Zvaigzne. 1993. 446 lpp.
2. Chudley R., Greeno R. BuildingConstructionHandbook. 10th edition. Routledge, 2014. 966 p. ISBN13: 978-0-415-83638-8
3. Chudley R., RogerGreeno R. AdvancedConstructionTechnology. I4th edition. Harlow, England: 2006. 632 p. ISBN-13 978-0-13-201985-9 4. Стаценко А.С., Тамкович А.И. Tехнология и организациястроительногопроизводства: Учеб. пособие. 2-е изд. Минск.: Выш. шк.. 2002. 367 с. ISBN 985-06-0741-6

Papildliteratūra

1. Būvniecības likums: LR likums [tiešsaiste]. Stājas spēkā 01.10.2014. [Skatīts 16.09.2020.]. Pieejams: http://likumi.lv/ta/id/258572-buvniecibas-likums
2. Vispārīgie būvnoteikumi: MK noteikumi Nr.500 [tiešsaiste]. Stājas spēkā 19.08.2014. [Skatīts 16.09.2020.]. Pieejams: https://likumi.lv/ta/id/269069-visparigie-buvnoteikumi
3.Ēku būvnoteikumi: MK noteikumi Nr.529 [tiešsaiste]. Stājas spēkā 01.10.2014. [Skatīts 16.09.2020.]. Pieejams: http://likumi.lv/ta/id/269164-eku-buvnoteikumi
4. Peurifoy R., Schexnayder C.I., Shapira A. Construction Planning, Equipment and Methods. 7th edition. NY: McGraw-Hill, 2006.
4. Дикман Л.Г. Организация строительного производства. Учебник для строительных вузов. Москва: Издательство Ассоциации строительных вузов, 2006. 608 с.

Periodika un citi informācijas avoti

1. Latvijas Būvniecība: ceļvedis būvniecības nozares virzītājiem. Rīga: Lilita. ISSN 1691-4058.
2. Būvinženieris. Rīga: Latvijas Būvinženieru savienība. ISSN 9771-0008
3. Būvniecības informācijas sistēma. Būvnormatīvi [tiešsaiste] [skatīts 16.09.2020.]. Pieejams: https://bis.gov.lv/bisp/noderigi/normativie-akti/buvniecibas-joma/buvnormativi
4. Būvniecības valsts kontroles birojs. [tiešsaiste] [skatīts 16.09.2020.]. Pieejams: https://bvkb.gov.lv/

Piezīmes

Obligāts kurss pirmā līmeņa profesionālā augstākās izglītības programmā "Būvniecība"