Code du cours BūvZ4074

Crédits 3

La quantité totale d'heures en classe81

Nombre de conferences16

Nombre de travaux pratiques et des séminaires16

La quantitē d'heures de travail autonome d'un ētudiant49

Date de l'approbation du cours23.03.2021

Auteur du cours

author

Mareks Pavārs

Connaissances de base

BūvZ2007,

BūvZ3009,

BūvZ3016,

Le cours remplacé

BūvZB021 [GBUVB021]

Manuels

1. Fjodorova S., Gusta S. Būvniecības darbu veikšanas projektēšana. Lekciju konspekts. Rīga: RTU, 2009. 40 lpp. ISBN 978-9984-32-149-3. 2. Būvniecības vadības rokasgrāmata. Rīga: Dienas bizness, 2006. 3. Казаков Ю.Н., Рафальский Ю.Е. Новые зарубежные строительные технологии. Москва, 2007. 4. Fjodorova S., Gusta S. Metodiskie norādījumi praktisko darbu veikšanai priekšmetā "Būvniecības plānošana un organizēšana". Rīga: RTU, 2010. 33 lpp. ISBN 978-9934-10-084-0

Ouvrages supplémentaires

1. Būvniecības likums: LR likums [tiešsaiste]. Stājasspēkā 01.10.2014.[Skatīts 21.12.2018.]. Pieejams: https://likumi.lv/doc.php?id=258572
2. Vispārīgie būvnoteikumi: MK noteikumi Nr.500 [tiešsaiste]. Stājas spēkā 19.08.2014. [Skatīts 21.12.2018.]. Pieejams: https://likumi.lv/doc.php?id=269069
3. Ēku būvnoteikumi: MK noteikumi Nr.529 [tiešsaiste]. Stājas spēkā 01.10.2014. [Skatīts 21.12.2018.]. Pieejams: https://likumi.lv/ta/id/269164-eku-buvnoteikumi

Périodiques et d`autres ressources d`information

Būvniecības informācijas sistēma. Būvnormatīvi [tiešsaiste] [skatīts 21.12.2018.]. Pieejams: https://bis.gov.lv/bisp/noderigi/normativie-akti/buvniecibas-joma/buvnormativi Būvniecības valsts kontroles birojs. [tiešsaiste] [skatīts 21.12.2018.]. Pieejams: www.bvkb.gov.lv