Код курса BūvZ4074

Кредитные пункты 3

Общее количество часов81

Kоличество часов лекций16

Kоличество часов семинаров и практических занятий16

Количество часов самостоятельной работы студента49

Дата утвеждения курса23.03.2021

Разработчик курса

author

Mareks Pavārs

Предварительные знания

BūvZ2007,

BūvZ3009,

BūvZ3016,

Предыдущая версия курса

BūvZB021 [GBUVB021]

Учебная литературa

1. Fjodorova S., Gusta S. Būvniecības darbu veikšanas projektēšana. Lekciju konspekts. Rīga: RTU, 2009. 40 lpp. ISBN 978-9984-32-149-3. 2. Būvniecības vadības rokasgrāmata. Rīga: Dienas bizness, 2006. 3. Казаков Ю.Н., Рафальский Ю.Е. Новые зарубежные строительные технологии. Москва, 2007. 4. Fjodorova S., Gusta S. Metodiskie norādījumi praktisko darbu veikšanai priekšmetā "Būvniecības plānošana un organizēšana". Rīga: RTU, 2010. 33 lpp. ISBN 978-9934-10-084-0

Дополнительная литература

1. Būvniecības likums: LR likums [tiešsaiste]. Stājasspēkā 01.10.2014.[Skatīts 21.12.2018.]. Pieejams: https://likumi.lv/doc.php?id=258572
2. Vispārīgie būvnoteikumi: MK noteikumi Nr.500 [tiešsaiste]. Stājas spēkā 19.08.2014. [Skatīts 21.12.2018.]. Pieejams: https://likumi.lv/doc.php?id=269069
3. Ēku būvnoteikumi: MK noteikumi Nr.529 [tiešsaiste]. Stājas spēkā 01.10.2014. [Skatīts 21.12.2018.]. Pieejams: https://likumi.lv/ta/id/269164-eku-buvnoteikumi

Периодика и другие источники информации

Būvniecības informācijas sistēma. Būvnormatīvi [tiešsaiste] [skatīts 21.12.2018.]. Pieejams: https://bis.gov.lv/bisp/noderigi/normativie-akti/buvniecibas-joma/buvnormativi Būvniecības valsts kontroles birojs. [tiešsaiste] [skatīts 21.12.2018.]. Pieejams: www.bvkb.gov.lv