Kursa kods BūvZ4074

Kredītpunkti 3

Būvdarbu tehnoloģija I

Zinātnes nozareBūvzinātne(nav zn)

Kopējais stundu skaits kursā81

Lekciju stundu skaits16

Semināru un praktisko darbu stundu skaits16

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits49

Kursa apstiprinājuma datums23.03.2021

Atbildīgā struktūrvienībaBūvniecības un kokapstrādes institūts

Kursa izstrādātājs

author pasn.

Mareks Pavārs

Mg. sc. ing.

Priekšzināšanas

BūvZ2007, Būvmateriāli I

BūvZ3009, Būvmašīnas

BūvZ3016, Būvdarbu procesi

Aizstātais kurss

BūvZB021 [GBUVB021] Būvdarbu tehnoloģija I

Kursa anotācija

Kursa mērķis ir sniegt informāciju par būvobjektā notiekošiem celtniecības procesiem un to savstarpējo saistību; dažādu konstrukciju izbūvei lietojamām tehnoloģijām. Aplūkot būvniecības darbu organizācijas metodes un spēkā esošo normatīvo bāzi.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Pēc kursa studijām studentam būs nostiprinātas, paplašinātas un sistematizētas teorētiskās un praktiskās zināšanas un izpratne par likumdošanu būvniecības jomā, būvniecības normatīviem aktiem; būvniecības darbu procesiem, tehnoloģiju, būvniecības darbu plānošanu, organizēšanu un vadīšanu būvobjektā. Kontroldarbs. Iegūtas nepieciešamās prasmes izstrādāt būvdarbu organizēšanas (veikšanas) projektu (būvdarbu kalendāro plānu, būvdarbu ģenerālplānu, būvdarbu tehnoloģisko shēmu un kvalitātes nodrošināšanas plānu), apgūtas iemaņas būvdarbu organizēšanā būvobjektos. Praktiskie darbi. Būs kompetence - spēja izstrādāt būvniecības procesa plānošanas un vadīšanas darbu veikšanas projektu. Spēja ievērot būvnormatīviem atbilstošu darbu veikšanas tehnoloģiju, sagatavot un pildīt izpilddokumentāciju, kā arī noteikt darba aizsardzības pasākumus. Spēja uzraudzīt būvniecības procesu, veikt izpildītā darba tehnisko un kvalitātes kontroli, veikt izpildīto darbu uzskaiti, pārbaudīt segtos darbus, kontrolēt izpilddokumentāciju.Praktiskie darbi. Ieskaite.

Kursa saturs(kalendārs)

1.Būvniecības organizācijas un būvdarbu veikšanas projektu projektēšana. Saturam paredzētais mācību laiks 1.5 h.
2. Būvniecības ģenerālā plāna projektēšana. Saturam paredzētais mācību laiks 1.5 h.
3. Kalendāra plāna izstrādes metodika. Saturam paredzētais mācību laiks 1.5 h.
4. Pagaidu ēku, ceļu projektēšana. Būvlaukuma apgāde ar ūdeni un elektrību. Saturam paredzētais mācību laiks 1.5 h.
5. Darbietilpību un dienu skaita aprēķins. Saturam paredzētais mācību laiks 14 h.
6. Pāļu pamatu tehnoloģijas. Saturam paredzētais mācību laiks 0.5 h.
7. Monolītā dzelzsbetona konstrukciju būvniecības tehnoloģijas. Saturam paredzētais mācību laiks 1.5 h.
8. Veidņu sistēmas un to izvēles kritēriji. Saturam paredzētais mācību laiks 1.5 h.
9. Jaunas tendences monolītā dzelzsbetona tehnoloģijā (bubbledeck, pēcsaspriegtaisbetons). Saturam paredzētais mācību laiks 1 h.
10. Augstceltņu būvniecības īpatnības. Saturam paredzētais mācību laiks 0.5 h.
11. Saliekamo konstrukciju montāža. Saturam paredzētais mācību laiks 2.5 h.
12. Montāžas mehānismu izvēles metodika un aprēķins. Saturam paredzētais mācību laiks 1.5 h.
13. Gaisa konstrukciju tehnoloģija un būvniecības process. Saturam paredzētais mācību laiks 0.5 h.
14. Demontāžas darbu tehnoloģijas (mehāniskā, ķīmiskā, hidrauliskā). Saturam paredzētais mācību laiks 0.5 h.
15. Celtniecības darbi uz ūdens. Saturam paredzētais mācību laiks 0.5 h.
16. Nozares aktualitātes. Būvdarbu kvalitāte un kontrole. Saturam paredzētais mācību laiks 1.5 h.

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Jāapmeklē vismaz 80% no visām nodarbībām.
Jābūt iesniegtam praktisko darbu projektam, sekmīgi nokārtotam kontroldarbam.

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

Patstāvīgi veikt darbu veikšanas projektu, aprēķinot nepieciešamo betona, stiegrojuma un veidņu daudzumu, veikt nesošo un norobežojošo konstrukciju daudzuma aprēķinu, izvēlēties celtni ar grafisko metodi, veikt darbietilpības aprēķinu un sastādīt kalendāro plānu.

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Students spēj apliecināt iegūtās zināšanas un prasmes par kursa plānā aplūkotajiem jautājumiem (atbildot uz kontroljautājumiem).

Obligātā literatūra

1. Fjodorova S., Gusta S. Būvniecības darbu veikšanas projektēšana. Lekciju konspekts. Rīga: RTU, 2009. 40 lpp. ISBN 978-9984-32-149-3. 2. Būvniecības vadības rokasgrāmata. Rīga: Dienas bizness, 2006. 3. Казаков Ю.Н., Рафальский Ю.Е. Новые зарубежные строительные технологии. Москва, 2007. 4. Fjodorova S., Gusta S. Metodiskie norādījumi praktisko darbu veikšanai priekšmetā "Būvniecības plānošana un organizēšana". Rīga: RTU, 2010. 33 lpp. ISBN 978-9934-10-084-0

Papildliteratūra

1. Būvniecības likums: LR likums [tiešsaiste]. Stājasspēkā 01.10.2014.[Skatīts 21.12.2018.]. Pieejams: https://likumi.lv/doc.php?id=258572
2. Vispārīgie būvnoteikumi: MK noteikumi Nr.500 [tiešsaiste]. Stājas spēkā 19.08.2014. [Skatīts 21.12.2018.]. Pieejams: https://likumi.lv/doc.php?id=269069
3. Ēku būvnoteikumi: MK noteikumi Nr.529 [tiešsaiste]. Stājas spēkā 01.10.2014. [Skatīts 21.12.2018.]. Pieejams: https://likumi.lv/ta/id/269164-eku-buvnoteikumi

Periodika un citi informācijas avoti

Būvniecības informācijas sistēma. Būvnormatīvi [tiešsaiste] [skatīts 21.12.2018.]. Pieejams: https://bis.gov.lv/bisp/noderigi/normativie-akti/buvniecibas-joma/buvnormativi Būvniecības valsts kontroles birojs. [tiešsaiste] [skatīts 21.12.2018.]. Pieejams: www.bvkb.gov.lv

Piezīmes

Obligātais studiju kurss - Profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programma Būvniecība