Code du cours BūvZ4067

Crédits 4.50

La quantité totale d'heures en classe120

La quantitē d'heures de travail autonome d'un ētudiant120

Date de l'approbation du cours30.08.2011

Auteurs du cours

author

Sandra Gusta

author

Silvija Štrausa

Manuels

1. Latvijas Būvnormatīvi Rīga: Lietišķās informācijas dienests, 2010. 2. Studentu darbu noformēšana. Metodiskie norādījumi. Atkārtots, papildināts izdevums / Sast. U.Kļaviņš u.c. - Jelgava: LLU, 2017. - 47 lpp. 3. 1. Arhipova I., Bāliņa S. Statistika ar Microsoft Excel ikvienam. Rīga: Datorzinību Centrs. l.daļa. 1999. 163 lIpp. 4. Arhipova I., Bāliņa S. Statistika ar Microsoft Excel ikvienam. Rīga: Datorzinību Centrs. 2.daļa. 2000. 133 lpp. 3. Albrehta Dz. Pētīšanas metodes pedagoģijā: Metodiska izstrādne. Rīga: Mācību grāmata, 1998. 104 lpp. 5. Исаханов Г. В. Основы научных исследований в строительстве. Киев : Вища школа, 1985. 208 с.

Ouvrages supplémentaires

1. Būvniecības likums: LR likums [tiešsaiste]. Stājas spēkā 01.10.2014, ar grozījumiem. [Skatīts 17.01.2016.]. Pieejams: http://likumi.lv/doc.php?id=258572
2. Vispārīgie būvnoteikumi: MK noteikumi Nr.500 [tiešsaiste]. Stājas spēkā 01.10.2014. ar grozījumiem. [Skatīts .17.01.2016.]. Pieejams: http://likumi.lv/doc.php?id=269069 3. Ēku būvnoteikumi: MK noteikumi Nr.529 [tiešsaiste]. Stājas spēkā 01.10.2014. ar grozījumiem. [Skatīts .17.01.2016.]. Pieejams: http://likumi.lv/doc.php?id=269164

Périodiques et d`autres ressources d`information

Būvinženieris. Rīga: Latvijas Būvinženieru savienība, ISSN 9771-0008. Latvijas arhitektura: ceļvedis arhitektūras jomas speciālistiem:Rīga: Lilita. ISSN 1407-4923. Latvijas Būvniecība: ceļvedis būvniecības nozares virzītājiem. Rīga: Lilita. ISSN 1691-4058.