Kurs-Code BūvZ4067

Kreditpunkte 4.50

Stundenzahl insgesamt (im Auditorium)120

Selbststandige Arbeit des Studenten (Stunden)120

Bestätigt am (Datum)30.08.2011

Kurs ausgearbeitet von (Lehrkraft)

author

Sandra Gusta

author

Silvija Štrausa

Zur einfŅhrenden LektŅre empfohlen

1. Latvijas Būvnormatīvi Rīga: Lietišķās informācijas dienests, 2010. 2. Studentu darbu noformēšana. Metodiskie norādījumi. Atkārtots, papildināts izdevums / Sast. U.Kļaviņš u.c. - Jelgava: LLU, 2017. - 47 lpp. 3. 1. Arhipova I., Bāliņa S. Statistika ar Microsoft Excel ikvienam. Rīga: Datorzinību Centrs. l.daļa. 1999. 163 lIpp. 4. Arhipova I., Bāliņa S. Statistika ar Microsoft Excel ikvienam. Rīga: Datorzinību Centrs. 2.daļa. 2000. 133 lpp. 3. Albrehta Dz. Pētīšanas metodes pedagoģijā: Metodiska izstrādne. Rīga: Mācību grāmata, 1998. 104 lpp. 5. Исаханов Г. В. Основы научных исследований в строительстве. Киев : Вища школа, 1985. 208 с.

Weiterfuhrende Literatur

1. Būvniecības likums: LR likums [tiešsaiste]. Stājas spēkā 01.10.2014, ar grozījumiem. [Skatīts 17.01.2016.]. Pieejams: http://likumi.lv/doc.php?id=258572
2. Vispārīgie būvnoteikumi: MK noteikumi Nr.500 [tiešsaiste]. Stājas spēkā 01.10.2014. ar grozījumiem. [Skatīts .17.01.2016.]. Pieejams: http://likumi.lv/doc.php?id=269069 3. Ēku būvnoteikumi: MK noteikumi Nr.529 [tiešsaiste]. Stājas spēkā 01.10.2014. ar grozījumiem. [Skatīts .17.01.2016.]. Pieejams: http://likumi.lv/doc.php?id=269164

Zur LektŅre vorgeschlagene Zeitschriften

Būvinženieris. Rīga: Latvijas Būvinženieru savienība, ISSN 9771-0008. Latvijas arhitektura: ceļvedis arhitektūras jomas speciālistiem:Rīga: Lilita. ISSN 1407-4923. Latvijas Būvniecība: ceļvedis būvniecības nozares virzītājiem. Rīga: Lilita. ISSN 1691-4058.