Код курса BūvZ4067

Кредитные пункты 4.50

Общее количество часов120

Количество часов самостоятельной работы студента120

Дата утвеждения курса30.08.2011

Разработчики курса

author

Sandra Gusta

author

Silvija Štrausa

Учебная литературa

1. Latvijas Būvnormatīvi Rīga: Lietišķās informācijas dienests, 2010. 2. Studentu darbu noformēšana. Metodiskie norādījumi. Atkārtots, papildināts izdevums / Sast. U.Kļaviņš u.c. - Jelgava: LLU, 2017. - 47 lpp. 3. 1. Arhipova I., Bāliņa S. Statistika ar Microsoft Excel ikvienam. Rīga: Datorzinību Centrs. l.daļa. 1999. 163 lIpp. 4. Arhipova I., Bāliņa S. Statistika ar Microsoft Excel ikvienam. Rīga: Datorzinību Centrs. 2.daļa. 2000. 133 lpp. 3. Albrehta Dz. Pētīšanas metodes pedagoģijā: Metodiska izstrādne. Rīga: Mācību grāmata, 1998. 104 lpp. 5. Исаханов Г. В. Основы научных исследований в строительстве. Киев : Вища школа, 1985. 208 с.

Дополнительная литература

1. Būvniecības likums: LR likums [tiešsaiste]. Stājas spēkā 01.10.2014, ar grozījumiem. [Skatīts 17.01.2016.]. Pieejams: http://likumi.lv/doc.php?id=258572
2. Vispārīgie būvnoteikumi: MK noteikumi Nr.500 [tiešsaiste]. Stājas spēkā 01.10.2014. ar grozījumiem. [Skatīts .17.01.2016.]. Pieejams: http://likumi.lv/doc.php?id=269069 3. Ēku būvnoteikumi: MK noteikumi Nr.529 [tiešsaiste]. Stājas spēkā 01.10.2014. ar grozījumiem. [Skatīts .17.01.2016.]. Pieejams: http://likumi.lv/doc.php?id=269164

Периодика и другие источники информации

Būvinženieris. Rīga: Latvijas Būvinženieru savienība, ISSN 9771-0008. Latvijas arhitektura: ceļvedis arhitektūras jomas speciālistiem:Rīga: Lilita. ISSN 1407-4923. Latvijas Būvniecība: ceļvedis būvniecības nozares virzītājiem. Rīga: Lilita. ISSN 1691-4058.