Kursa kods BūvZ4044

Kredītpunkti 1.50

Metāla konstrukcijas II

Zinātnes nozareBūvzinātne(nav zn)

Kopējais stundu skaits kursā40

Lekciju stundu skaits8

Laboratorijas darbu stundu skaits8

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits24

Kursa apstiprinājuma datums10.03.2021

Atbildīgā struktūrvienībaBūvniecības un kokapstrādes institūts

Kursa izstrādātājs

author

Jānis Kreilis

Dr. sc. ing.

Priekšzināšanas

BūvZ3078, Būvmehānika II

BūvZ4105, Metāla konstrukcijas I

Aizstātais kurss

BūvZB016 [GBUVB016] Metāla konstrukcijas

Kursa anotācija

Vienstāva ražošanas ēkas tērauda karkasa elementu aprēķins apskatīts, ievērojot kustīgās slodzes un dinamisko efektu ietekmi. Liellaidumu konstrukciju daudzveidība, augstbūvju un lokšņu konstrukciju darbības specifika izskatīta saistībā ar to faktisko darbību, projektēšanas īpatnībām un konstrukciju ekonomikas jautājumiem. Tiek izmantotas MS Excel, AutoCAD un MathCAD programmas; apgūtās iemaņas būs labs pamats turpmākam darbam ar BIM sistēmas programmām

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Iegūst: zināšanas par tērauda karkasa veidošanu un projektēšanu – kā izveidot karkasa plānojumu un griezumus, saprast aprēķina shēmu veidošanos; prasmes veikt karkasa un citu sarežģītu tērauda konstrukciju aprēķinus un konstruēšanu saskaņā ar 1. un 3.Eirokodeksu; kompetences definēt uzdevumu tērauda konstrukciju veidošanai, izvēlēties aprēķina metodi un kritiski novērtēt rezultātus. Vērtēšana notiek pēc lekciju apmeklējuma, kontroldarba un eksāmena rezultātiem.

Kursa saturs(kalendārs)

1 Ražošanas ēkas karkasa raksturojums. Šķērsrāmja konstruktīvā un aprēķina shēma 1h.
2 Slodžu (pastāvīgo, mainīgo) noteikšana un iekšējo spēku aprēķins rāmja elementos 1h.
3 Saišu sistēmas un to projektēšana 1h.
4 Ražošanas ēku ekscentriski slogoto kolonnu šķērsgriezuma noteikšana un pārbaudes 1h.
5 Kolonnas bāzes aprēķins un konstruēšana. Enkurskrūvju aprēķins 1h.
6 Celtņu ceļa sijas aprēķins un konstruēšana 1h.
7 Liellaiduma pārsegumu raksturojums, to iedalījums atkarībā no statiskās shēmas un pielietojuma 1h.
8 Siju, rāmju, arku konstrukcijas; to darbība un aprēķina īpatnības 1h.
9 Čaulas un kupoli; to darbība un aprēķina īpatnības 1h.
10 Iekarinātie pārsegumi, struktūrkonstrukcijas to darbība un aprēķina īpatnības 1h.
11 Augstbūves, to raksturojums un darbības īpatnības. Daudzstāvu ēku kartkasu projektēšanas principi 1h.
12 Torņu, mastu un elektrolīniju balstu projektēšanas pamatprincipi 1h.
13 Lokšņu konstrukcijas, to raksturojums un darbības īpatnības 1h.
14 Rezervuāri, to darbība un aprēķina īpatnības 1h.
15 Gāzes krātuves, bunkuri un silosi, to darbība un aprēķina īpatnības 1h.
16 Metāla konstrukciju izmaksu struktūra. Konstrukciju projektēšanas, izgatavošanas un montāžas izmaksas 1h.

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Iegūta ieskaite par kursa pirmo daļu - BūvZ4105 Metāla konstrukcijas I; ieskaitīts kontroldarbs, izstrādāts un aizstāvēts kursa projekts - BūvZ4106 Metāla konstrukcijas III; nokārtots rakstiskais eksāmens ar uzdevuma atrisinājumu.

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

Tematika un uzdevumi patstāvīgam darbam:
- ražošanas ēku karkasi, to telpiskā noturība,
- šķērsrāmja globālā analīze un aprēķins,
- ekscentriski slogotu kolonnu aprēķins un pārbaudes,
- liellaiduma pārseguma kopnes aprēķins,
- kontroldarbs – sniegt īsas atbildes uz jautājumiem par lekciju tematiem

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

1.patstāvīgais darbs ieskaitīts, ja veikts karkasa šķērsrāmja statiskais aprēķins; 2.patstāvīgais darbs ieskaitīts, ja veiktas ekscentriski slogotas kolonnas pārbaudes; 3.patstāvīgais darbs ieskaitīts, ja uzrādīts liellaiduma kopnes aprēķins no slodzēm to kombinācijās. Kontroldarbs ieskaitīts, ja sniegtas vismaz 75% pareizas atbildes uz jautājumiem par lekciju tematiem. Eksāmenā studentam jāapliecina zināšanas par vispārējiem projektēšanas principiem, konkrētiem būvkonstrukciju projektēšanas gadījumiem un jāatrisina uz vietas tipisks uzdevums par siju vai kolonnu.

Obligātā literatūra

Brauns J. Tērauda konstrukcijas. Eirokodekss EC3 konstrukciju projektēšanā, Jelgava: LLU, 2008. 147 lpp.
Kreilis J. Tērauda konstrukcijas. Ievads projektēšanā saskaņā ar LVS EN 1993-1-1. Palīglīdzeklis prejektētājiem. Jelgava: LLU, 2020. 137 lpp.
LVS 1993-1-1, 3. Eirokodekss. Tērauda konstrukciju projektēšana. 1–1.daļa: Vispārīgie noteikumi un noteikumi ēkām.
Simões da Silva L., Simões R., Gervásio H. Design of Steel Structures. 2nd Edition. Brusels: published by ECCS, 2016. 511 p.

Papildliteratūra

Kreilis J. Vienstāva ražošanas ēka. Materiāli kursa projekta izstrādāšanai studiju kursā Metāla konstrukcijas. Jelgava: LLU, 2010. 86 lpp. Kreilis, Jānis. Savienojumi tērauda konstrukcijās: palīglīdzeklis projektētājiem ar aprēķina piemēriem. Latvijas Lauksaimniecības universitāte. Būvkonstrukciju katedra. Jelgava: LLU, 2017. 102 lpp.

Periodika un citi informācijas avoti

1. Journal of Constructional Steel Research. Elsevier. ISSN 0143-974X. 2. Steel and Composite Structures. International Journal. Techno-Press. ISSN 1229-9367. 3. Engineering Structures. Elsevier. ISSN 0141-0296.

Piezīmes

Obligātais kurss Profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programmā “Būvniecība” un Otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmā “Būvniecība”