Kursa kods BūvZ3143

Kredītpunkti 6

Būvdarbu procesi

Zinātnes nozareBūvzinātne(nav zn)

Kopējais stundu skaits kursā162

Lekciju stundu skaits32

Semināru un praktisko darbu stundu skaits16

Laboratorijas darbu stundu skaits16

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits98

Kursa apstiprinājuma datums23.03.2021

Atbildīgā struktūrvienībaBūvniecības un kokapstrādes institūts

Kursa izstrādātājs

author asoc. prof. (Emeritus)

Andris Šteinerts

Dr. sc. ing.

Priekšzināšanas

Arhi3063, Arhitektūra I

Arhi3064, Arhitektūra I

BūvZ2061, Būvmateriāli

BūvZ2062, Arhitektūras projektēšanas pamati

BūvZP010, Inženierģeodēzija

Aizstātais kurss

BūvZB011 [GBUVB011] Būvdarbu procesi

Kursa anotācija

Studenti apgūst zināšanas par būvražošanas procesa pamatprincipiem, būvdarbu tehnoloģisko dokumentāciju un tās noformēšanas kārtību, būvdarbu tehniskās un tarifu normēšanas pamatprincipiem, būvmašīnu klasifikāciju, dažādu tipu piedziņas sistēmu veidus, to priekšrocības un trūkumus,būvmašīnu principiālās shēmas, mehanizētiem instrumentiem, būvmašīnām un rokas instrumentiem, kurus iespējams izmantot noteikto būvdarbu veikšanai. Studenti gūst iemaņas būvdarbu tehnoloģiskajā projektēšanā un zināšanas par dažiem būvdarbu vediem – būvlaukuma sagatavošanas darbiem, transporta darbiem, zemes darbiem, pāļu darbiem, mūrnieku un betonēšanas darbiem, apdares darbiem un citiem.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Zin programmā apskatīto būvdarbu veikšanas tehnoloģiskos pamatprincipus, izprot būvdarbu tehnoloģiskās projektēšanas saturu, prot orientēties būvražošanu regulējošos normatīvajos dokumentos. Šīs prasmes tiek vērtētas ar kontroldarbiem un laboratorijas darbos. Prot sagatavot vienkāršako būvdarbu veikšanas kalkulācijas, prot lasīt būvdarbu tehnoloģisko dokumentāciju. Šīs prasmes tiek novērtētas ar studenta parstāvīgo darbu. Pārzin plašāk lietojamo būvmašīnu tehniskās iespējas, spēj izvēlēties konkrētu būvdarbu veidiem piemērotākos mehanizācijas līdzekļus. Šīs zināšanas un spējas tiek pārbaudītas laboratorijas darbos un kontroldarbos.
Studiju kursa nobeigumā studentu zināšanas tiek novērtētas eksāmenā.

Kursa saturs(kalendārs)

1. Būvražošanas procesa saturs un loma tautsaimniecībā – 1h
2. Būvdarbu tehnoloģiskās projektēšanas pamatprincipi – 3h
3. Būvstrādnieku profesijas un kvalifikācijas līmeņi. Būvdarbu tehniskā un tarifu normēšana – 2h.
4. Būvdarbu plānošana laikā un telpā -2h.
5. Būvdarbu darbietilpības kalkulācijas sastādīšana -4h
6. Būvmašinu konstruktīvie veidi, klasifikācija un raksturlielumi -3h
7. Mehanismu piedziņas veidi - 2h
8. Celšanas mašīnas, to veidi un lietojums transporta darbos un būvdarbos – 3h
9. Transporta un iekraušanas – izkraušanas darbu mašīnas - 3h
10. Zemes darbu mašīnas – 4h
11. Apdares darbu mašīnas un rokas instrumenti – 3h
12. Būvlaukuma sagatavošanas darbi - 3h
13. Transporta darbi un iekraušanas un izkraušanas darbi – 2h
14. Zemes darbi, grunts mehāniska izstrāde – 5h
15. Urbšanas darbi, spridzināšanas darbi -2h
16. Pāļu darbi – 2h
17. Mūrnieku darbi – 4h
18. Betonēšanas darbi – 4h
19. Izolēšanas darbi – 4h
20. Jumiķu darbi – 3h
21. Apdares darbi - 5h

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Studiju kursu nobeidz ar eksāmenu. Pirms eksāmena sekmīgi jānokārto divi kontroldarbi un jāizstrādā patstāvīgais darbs – nelielas būves darbietilpības kalkulācija.

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

Studentu patstāvīgais darbs ietver gatavošanos kontroldarbiem, laboratorijas darbiem un individuālā uzdevuma – nelielas būves darbietilpības kalkulācijas izstrāde, nobeigumā – gatavošanās eksāmenam

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Eksāmena vērtējumu aprēķina kā summāro no divu kontroldarbu, patstāvīgā darba un ieskaitīto laboratorijas darbu (30%) vērtējuma.

Obligātā literatūra

1. Noviks J., Šnepste T. Celtniecības tehnoloģija. Rīga: Zvaigzne, 1991. 304 lpp.
2. Noviks J. Būvdarbi:
1. daļa: Sagatavošanas darbi. Rīga: izd. “Jurģi”, 1999.
2. daļa: Mūrnieku darbi. Rīga: izd. “Jurģi”, 2000. I
3. daļa: Betonēšanas darbi. Rīga: izd. “Isave”, 2001.
4. daļa: Hidroizolācijas darbi. Siltumizolācijas darbi. Skaņas izolācijas darbi. Rīga: izd. „Isave”, 2002. 286 lpp. .
5. daļa: Apmetēju darbi, apšūšanas darbi, flīzēšanas darbi. Rīga: izd. “Isave”, 2003.
6. daļa: Krāsotāju darbi, tapsētāju darbi. Rīga: izd. “Isave”, 2004.
7. daļa: Jumiķu darbi. Rīga: SIA „Tehniskā grāmata”, 2010.
1. Bērziņš E., Kārkliņš P., Lejnieks I. Būvdarbu tehnoloģija un organizēšana. Rīga: izd. “Zvaigzne”, 1993.
2. Jurševskis J. Būvmašīnas. 2. papildinātais izdevums. Jelgava: Autora izdevums, 2013. 320 lpp.
3. Jurševskis J. Celtniecības, ceļu būves un ceļu uzturēšanas mašīnas. Smiltene: Smiltenes 29. arodvidusskola, 2006. 256 lpp.

Papildliteratūra

1. Пчелинцев В.А., Коптев Д.В., Орлов Г.Г. Охрана труда в строительстве. Москва: Вышая школа, 1991. 272 с.
2. Дикман Л.Г. Организация строительного производства. Учебник для строительных вузов. Москва: Издательство Ассоциации строительных вузов, 2006. 608 с.

Periodika un citi informācijas avoti

1. Būvinženieris. Rīga: Latvijas Būvinženieru savienība. ISSN 9771-0008;
2. Latvijas Būvniecība. ISSN 9771-0008;
3. Būvdarbu tehniskie noteikumi. I līdz XXVII daļas. Sastādijis Ed. Bēzups Bērzupe. Rīga, 1933-1940. .

Piezīmes

Obligāts profesionālās augstākās izglītības bakalaura pilna laika studiju programmai “Būvniecība” 4,5 gadu studiju programmai