Kursa kods BūvZ3105

Kredītpunkti 1.50

Gruntsmehānika un pamati II

Zinātnes nozareBūvzinātne(nav zn)

Kopējais stundu skaits kursā40

Lekciju stundu skaits8

Semināru un praktisko darbu stundu skaits8

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits24

Kursa apstiprinājuma datums10.03.2021

Atbildīgā struktūrvienībaBūvniecības un kokapstrādes institūts

Kursa izstrādātājs

author asoc. prof. (Emeritus)

Guntis Andersons

Dr. sc. ing.

Priekšzināšanas

BūvZ3104, Gruntsmehānika un pamati I

Kursa anotācija

Kursā tiek apskatīti seklie, pāļu un dziļie pamati; to pielietojums ēkām, inženierbūvēm un tehnoloģiskajām iekārtām; pamatu un pamatņu projektēšanas principi; pamatu renovācijas projektēšanas īpatnības; pamatu risinājumu optimizācija un datorprogrammu pielietošana pamatu projektēšanā. Projektēšanā tiek izmantotas datorprogrammas MS Excel, un GEO5

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Zināšanas: spriegumu noteikšanas metodēm pamatnē, pamatņu aprēķina metodēm, būvju pamatu veidiem un to pielietojumu. Lekciju apmeklējums un kolokvijs.
Prasmes: veikt pamatu konstruēšanu un pamatņu stiprības un deformāciju aprēķinus, atbilstoši 7.Eirokodeksa metodoloģijai. Prasmes vērtē praktiskajos darbos un aprēķina darbā.
Kompetence: spēja izvēlēties racionālu būves pamata konstrukciju un aprēķina metodi, atbilstoši slogojumam, ekspluatācijas apstākļiem un pamatnes ģeotehniskajiem apstākļiem. Eksāmens (rakstisks un mutisks).

Kursa saturs(kalendārs)

1. Pamatu klasifikācija. Pamatu projektēšana. Latvijas būvnormatīvi un Eirokodekss. (1h)
2. Pamatu iebūves dziļuma noteikšana; iebūves dziļuma ietekmējošie faktori.(1h)
3. Seklie pamati; konstrukcijas un pielietojums.Pamatu ģeotehniskā projektēšana. (1h)
4. Slodžu aprēķina vērtību noteikšana; pamatnes stiprības un deformāciju noteikšana.(1h)
5. Pāļu pamati; klasifikācija un konstrukcijas; Atbalstsienas.(1h)
6. Pāļu pamatu projektēšana pēc nestspējas un deformācijām; negatīvās berzes ietekme. (1h)
7. Mākslīgi uzlabotas pamatnes; ģeosintētisko materiālu pielietojums.(1h)
8. Pamatu projektēšana uz mākslīgām pamatnēm. (1h)
9. Dziļie pamati; klasifikācija, konstruktīvie risinājumi, pielietojums un nestspēja. (1h)
10. Pamatu aprēķins un konstruktīvie risinājumi, ievērtējot horizontālās slodzes.(1h)
11. Mašīnu un iekārtu pamati; dinamiskās iedarbes uz pamatiem.Pamati seismiskos rajonos (1h)
12. Blakus esošu pamatu savstarpēja ietekme.(1h)
13. Pamatu projektēšana gruntīs ar nenoturīgu struktūru.(1h)
14. Pamatu termiskās projektēšanas princips. Datorprogrammu pielietošana pamatu projektēšanā. (1h)
15. Renovējamu ēku pamatu projektēšana. (1h)
16. Pamatu konstruktīvo risinājumu optimizēšana. Diskusija par studiju kursā iegūtām zināšanām, prasmēm un kompetenci.(1h)

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Izstrādāti, atbilstoši noformēti, katedrā iesniegti un ieskaitīti divi aprēķina darbi; uzrakstīts un ieskaitīts kontroldarbs un sekmīgi nokārtots eksāmens. Pirms eksāmena kārtošanas, jāiegūst sekmīgs kursa projekta – BūvZ3106 Gruntsmehānika un pamati III un aprēķina darbu vērtējums.

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

1. aprēķina darbs: Negatīvās berzes ietekme uz pāļu pamatiem.
2. aprēķina darbs: Pamatu projekts uz mākslīgas pamatnes.

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Studenta spēja apliecināt iegūtās zināšanas un prasmes par aprēķina darbiem (atbildot uz kontroljautājumiem); eksāmenā studenta spēja apliecināt iegūtās zināšanas, prasmes un kompetences.

Obligātā literatūra

1. Bitainis A., Rosihins J. Praktiskā gruntsmehānika: Mācību līdzeklis augstskolu celtniecības specialitātes studentiem. Rīga: Zvaigzne, 1985. 299 lpp. 2. Barnes G. Soil mechanics: principles and practice. 3rd ed. Basingstoke: Palgrave Macmillan, 2010. 549 p. 3. Moler G. Geotechnik. Grundbau. Berlin: Ernst & Sohn, 2006. 498 p. 4. Далматов Б.И. Механика грунтов, основания и фундаменты. Ленинград: Стройиздат, 1988. 414 c.

Papildliteratūra

1. Eirokodekss 7: Ģeotehniskā projektēšana 1.daļa: Vispārīgie noteikumi; [LVS EN 1997-1+AC:2004 (LV)]. 2. LBN 207-15 Ģeotehniskā projektēšana. 3. Eirokodekss 7: Ģeotehniskā projektēšana. 1.daļa: Vispārīgie noteikumi. Nacionālais pielikums [LVS EN 1997-1+AC:2014 (LV)]. 4. Baban T. M. Shallow foundations: discussions and problem solving. Chichester : Wiley-Blackwell, 2016., 736 p.

Periodika un citi informācijas avoti

1. Journal of Civil Engineering and Management. Lithuanian Academy of Sciences. ISSN 1392-3730. 2. Būvinženieris: Latvijas Būvinženieru savienības izdevums. Rīga: Latvijas Būvinženieru savienība. ISSN 1691-9262. 3. Latvijas Būvniecība. ISSN 11691 - 4058.

Piezīmes

Obligātais kurss Profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programmā “Būvniecība” un Otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmā “Būvniecība”