Kursa kods BūvZ3101

Kredītpunkti 1.50

Inženiersistēmas I

Zinātnes nozareBūvzinātne(nav zn)

Kopējais stundu skaits kursā40

Lekciju stundu skaits16

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits24

Kursa apstiprinājuma datums23.03.2021

Atbildīgā struktūrvienībaBūvniecības un kokapstrādes institūts

Kursa izstrādātājs

author pasn.

Vilis Upīte

Mg. sc. ing.

Priekšzināšanas

Arhi1020, Būvgrafika

Arhi2050, Arhitektūra II

BūvZ1016, Inženierģeodēzija

HidZ2005, Hidraulika

MašZ2010, Tēlotāja ģeometrija, rasēšana

Aizstātais kurss

BūvZB034 [GBUVB034] Inženiersistēmas I

Kursa anotācija

Studiju kurss Inženiersistēmas I: studentiem jāapgūst ūdensapgādes un kanalizācijas vēsture un saimnieciskā nozīme, ēku inženiertīklu iespējamie risinājumi, projektēšanas pamatprasības, notekūdens savākšanas tīklu un būvju risinājumi, lietus kanalizācijas īpatnības, projektu dokumentācija.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Zināšanas - studentiem pēc kursa noklausīšanās jāizprot ūdens apgādes un kanalizācijas sistēmu un to elementu nozīmi, tehnoloģisko procesu saturu, vēlamos rezultātus – vērtējums –ieskaites tests Prasmes - izprast inženiersistēmu aprēķinu mērķus, rezultātu pielietojamību, sistēmu izbūves darbu tehnoloģiju, secību, to kvalitātes kontroli – vērtējums -ieskaites tests Kompetence – spēt novērtēt sistēmu drošību, iespējamās nekorektas darbības sekas – vērtējums - ieskaites tests

Kursa saturs(kalendārs)

1 Ūdensapgādes un kanalizācijas vēsture.
2 Ūdens ieguves avoti.
3 Ūdens kvalitāte, tās uzlabošana.
4 Ūdensapgādes sistēmas elementi, ūdens patēriņa normas.
5 Izejas dati ēkas ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu projektam.
6 Nepieciešamie spiedieni ūdensvadā.
7 Ūdensvada tīkla hidrauliskie aprēķini.
8 Ūdens transportēšanas ierīces.
9 Iekšējās kanalizācijas sistēmas elementi, to funkcijas, projektēšana.
10 Cauruļvadu materiāli, prasības tiem.
11 Notekūdens daudzuma un kanalizācijas tīkla hidrauliskais aprēķins.
12 Pagalma kanalizācijas sistēmas projektēšana.
13 Lietus kanalizācija.
14 Mehāniska un bioloģiska notekūdeņu attīrīšana.
15 Notekūdeņu attīrīšanas ietaises maziem objektiem.
16 Projektu dokumentācijas sastāvs, apjoms, saskaņojumi. Nozares aktualitātes.

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Jāiegūst sekmīgs teorētiskās ieskaites novērtējums.

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

Studentam patstāvīgi jāveic informācijas apguve no lekciju prezentācijām, normatīvās un papildliteratūras.

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Studenta zināšanas vērtē ar ieskaitīts/ neieskaitīts, vērtējums atkarīgs no jautājumu mutiska skaidrojuma pareizības, atbilstības pieņemtajām nozares prakses prasībām.

Obligātā literatūra

1. Tilgalis Ē. Ūdensapgāde. Jelgava: LLU, LIF, 2008. 184 lpp. 2. Tilgalis Ē. Notekūdeņu savākšana un attīrīšana. Jelgava: LLU, LVAF, 2004. 239 lpp.

Papildliteratūra

1. Packevičius A., Šalna S. Santehniķa rokasgrāmata. Vilnius, Supernamai, 2017. ISBN 978-609-959-3-7 2. Profesijas standarts. Reģistrācijas numurs PS 0040 Profesija Sanitārtehnisko iekārtu montētājs. Tiešsaiste. Pieejams: http://www.viskipv.lv/files/userfiles/files/sanitarteh_iekartu%20montetajs.pdf 3. Tilgalis Ē. Aku ierīkošana un ekspluatācija. Rīga: Avots, 1991. 176 lpp.

Periodika un citi informācijas avoti

Pieejamā nozares informācija internetā, būvniecības izstāžu materiāli.

Piezīmes

Obligāts kurss pirmā līmeņa profesionālā augstākās izglītības studiju programmā "Būvniecība"