Код курса BūvZ2062

Кредитные пункты 3

Общее количество часов81

æоличество лабораторных работ32

Количество часов самостоятельной работы студента49

Дата утвеждения курса14.11.2023

Разработчик курса

author

Mārtiņš Ruduks

Учебная литературa

1. Bokalders V., Bloka M. Ekoloģiskās būvniecības rokasgrāmata. Rīga: Domas spēks, 2013. 690 lpp. ISBN 978-9984-9961-9-6
2. Noviks J. Ģimenes māja I. Rīga: SIA Tehniskā grāmata, 2006. 272 lpp.
3. Noviks J. Ģimenes māja II. Rīga: SIA Tehniskā grāmata, 2007. 272 lpp.

4. Gaurilka A. Datorprogrammas Revit Structure 2009 iespējas un darba vide. Palīgmateriāls studiju priekšmetā Būvju telpiskā projektēšana. [tiešsaiste]. Jelgava: LLU, 2011. 23 lpp. Pieejams: http://estudijas.llu.lv/pluginfile.php/32408/mod_resource/content/0/Dazadi/Revit/Metod_BUV-TELP-REVIT.pdf

Дополнительная литература

1. Neufert E., Neufert P. Architects' Data. Fourth Edition. Vācija: Wiley Blackwell, 2012. ISBN 978-1405192538
2. Weir, Thomas S.: Mastering Revit structure 2010 /Thomas S. Weir, Jamie D. Richardson, David J. Harrington. Indianapolis, Indiana : Wiley Publishing, c2009. 865 lpp. LLU FB UDK 004.9 Šifrs 09/792
3. Gaurilka A. Datorprogrammas Revit Structure 2015 iespējas un darba vide. Palīgmateriāls studiju priekšmetā Būvju modelēšana.
Pieejams: https://estudijas.llu.lv/pluginfile.php/181785/mod_resource/content/2/Metod_BUV-MODEL.pdf
4. Gaurilka A. Datorprogrammas Revit Structure 2010 iespējas un darba vide. Palīgmateriāls studiju priekšmetā Būvju telpiskā projektēšanā.
Pieejams:
https://estudijas.llu.lv/pluginfile.php/140245/mod_resource/content/1/Pal%C4%ABgmateri%C4%81ls%20darb%C4%81%20ar%20Revit%20Structure%202010.pdf