Kursa kods BūvZ2062

Kredītpunkti 3

Arhitektūras projektēšanas pamati

Zinātnes nozareBūvzinātne(nav zn)

Kopējais stundu skaits kursā81

Laboratorijas darbu stundu skaits32

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits49

Kursa apstiprinājuma datums14.11.2023

Atbildīgā struktūrvienībaBūvniecības un kokapstrādes institūts

Kursa izstrādātājs

author pasn.

Mārtiņš Ruduks

Mg. sc. ing.

Kursa anotācija

Ar datorprogrammas Revit Structure palīdzību apgūt ēku projektēšanu, dzīvojamo un publisko ēku klasifikāciju, konstruktīvo struktūru un vispārīgās prasības. Būves daļu modelēšana – pamati, grīdas, sienas, kolonnas, sijas, pārsegumi, kāpnes, jumts. Programmas darba vide un iespējas. Datorvizualizāciju veidošana.
Kursa projektu (darbu) iespējams izstrādāt komandā ar citu kursu studentiem, BIM prasmju apgūšanai. Šādā gadījumā tiek saglabāts katra studenta darba apjoms, bet tas ir jāveic, saskaņojot ar kopīgi risināmā būvobjekta citu sadaļu izstrādātājiem

Kursa rezultāti un to vērtēšana

1. Pārzin dzīvojamo ēku projektēšanas pamatus, ēku funkcionālos un tehnoloģiskos risinājumus. Orientējas materiālu un risinājumu klāstā un to racionālā pielietojumā. (1. pārbaudes darbs)
2. Prot izmantot datorprogrammas Revit Structure galvenos rīkus, komandas un metodes būvju projektēšanā. Spēj pielietot datorprogrammu Revit Structure būvniecības rasējumus izstrādē un noformēšanā, ievērojot Latvijas būvnormatīvus un citus normatīvos aktus. (2. pārbaudes darbs)

3. Spēj izstrādāt dzīvojamo ēku skiču un tehnisko projektu arhitektūras daļu un individuālu ēkas 3D modeli. (Noslēguma darbs)

Kursa saturs(kalendārs)

1. Vispārīgi jēdzieni par ēkām un ēku projektēšanu – 2 h
2. Datorprogrammas Revit Structure iespējas un darba vide – 2 h
3. Konstrukciju un elementu horizontālā un vertikālā piesaiste – 2 h
4. Pamatu vispārējās prasības un klasifikācija. Pamatu modelēšana – 3 h
5. Sienu klasifikācija, arhitektūras un konstruktīvie elementi. Sienu modelēšana – 3 h
6. Kolonnu klasifikācija un konstruktīvie elementi. Kolonnu modelēšana – 3 h
7. Grīdu klasifikācija un konstruktīvie elementi. Grīdu modelēšana – 2 h
8. Kāpņu tipi un projektēšanas pamatprincipi. Kāpņu un margu modelēšana – 2 h
9. Pārsegumu klasifikācija, tiem uzstādāmās prasības Pārseguma konstrukciju modelēšana – 3 h
10. Logi, virsgaismas, durvis un vārti. Logu un durvju galerijas izmantošana – 2 h
11. Jumtu veidi, vispārējās prasības, to konstrukcijas. Jumta modelēšana – 2 h
12. Griezumu un mezglu izstrādāšana – 2 h
13. Dažāda veida datņu savietojamība ar programmu Revit Structure – 2 h
14. Skatu novietošana uz ISO A formāta sērijas lapām ar rakstlaukumu – 2 h
Nepilna laika neklātienes studijās:
Tiek īstenotas visas tēmas, kas norādītas pilna laika klātienei, bet kontaktstundu skaits ir 1/2 no norādīto stundu skaita

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Studiju kursa apmeklējums, nokārtoti pārbaudes darbi, izstrādāts un noformēts noslēguma darbs – dzīvojamās mājas 3D modelis.

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

Noslēguma darbs jāizstrādā patstāvīgi un atbilstoši pasniedzēja norādītajam kalendārajam plānam. Datorprogrammā jābūt izstrādātām rasējumu lapām: ģenerālplāns, divas fasādes, ēkas plāni, griezumi, vismaz trīs mezgli, būvkonstrukciju un materiālu specifikācijas.

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Students spēj apliecināt iegūtās iemaņas darbā ar Revit, aizstāvot individuāli izstrādāto darbu. Pārbaudes darbiem jābūt ieskaitītiem, noslēguma darbam pabeigtam.

Obligātā literatūra

1. Bokalders V., Bloka M. Ekoloģiskās būvniecības rokasgrāmata. Rīga: Domas spēks, 2013. 690 lpp. ISBN 978-9984-9961-9-6
2. Noviks J. Ģimenes māja I. Rīga: SIA Tehniskā grāmata, 2006. 272 lpp.
3. Noviks J. Ģimenes māja II. Rīga: SIA Tehniskā grāmata, 2007. 272 lpp.

4. Gaurilka A. Datorprogrammas Revit Structure 2009 iespējas un darba vide. Palīgmateriāls studiju priekšmetā Būvju telpiskā projektēšana. [tiešsaiste]. Jelgava: LLU, 2011. 23 lpp. Pieejams: http://estudijas.llu.lv/pluginfile.php/32408/mod_resource/content/0/Dazadi/Revit/Metod_BUV-TELP-REVIT.pdf

Papildliteratūra

1. Neufert E., Neufert P. Architects' Data. Fourth Edition. Vācija: Wiley Blackwell, 2012. ISBN 978-1405192538
2. Weir, Thomas S.: Mastering Revit structure 2010 /Thomas S. Weir, Jamie D. Richardson, David J. Harrington. Indianapolis, Indiana : Wiley Publishing, c2009. 865 lpp. LLU FB UDK 004.9 Šifrs 09/792
3. Gaurilka A. Datorprogrammas Revit Structure 2015 iespējas un darba vide. Palīgmateriāls studiju priekšmetā Būvju modelēšana.
Pieejams: https://estudijas.llu.lv/pluginfile.php/181785/mod_resource/content/2/Metod_BUV-MODEL.pdf
4. Gaurilka A. Datorprogrammas Revit Structure 2010 iespējas un darba vide. Palīgmateriāls studiju priekšmetā Būvju telpiskā projektēšanā.
Pieejams:
https://estudijas.llu.lv/pluginfile.php/140245/mod_resource/content/1/Pal%C4%ABgmateri%C4%81ls%20darb%C4%81%20ar%20Revit%20Structure%202010.pdf

Piezīmes

Obligātais kurss VBF profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programmas Būvniecība (pilna laika)