Kurs-Code Arhi5032

Kreditpunkte 1.50

Stundenzahl insgesamt (im Auditorium)40

Vorlesungen (Stundenzahl)8

Stundenzahl fŅr Seminare und praktische Arbeitsaufträge8

Selbststandige Arbeit des Studenten (Stunden)24

Bestätigt am (Datum)23.03.2021

Kurs ausgearbeitet von (Lehrkraft)

author

Valentīns Buiķis

Ersetzte Kurs

BūvZB053 [GBUVB053]

Zur einfŅhrenden LektŅre empfohlen

1. Корольченко А. Я. Полный курс пожарно-технического минимума. учебное пособие, Москва: Пожнаука, 2006. 313 с. 2. Корольченко А. Я. Пожарная опасность строительных материалов. учебное пособие, Москва: Пожнаука, 2005. 230 c. 3. Latvijas būvnormatīvs LBN 201-10 „ Būvju ugunsdrošība”. Pieejams: http://www.likumi.lv/doc.php?id=232561 4. Ugunsdrošības noteikumi: MK noteikumi Nr. 238 [tiešsaiste]. Pieņemts: 19.04.2016., stājas spēkā: 01.09.2016. [skatīts 22.12.2018.]. Pieejams: https://likumi.lv/ta/id/281646-ugunsdrosibas-noteikumi

Weiterfuhrende Literatur

1. Latvijas Valsts standarts LVS EN 12845 : 2003 „Stacionārās ugunsdzēsības sistēmas – Automātiskās sprinkleru sistēmas – Projektēšana, montāža, ekspluatācija”. 2. Latvijas Valsts standarts LVS ISO/TR 13387 „Ugunsdrošības inženierzinātne” 1 – 8 daļas. 22.09.2004

Zur LektŅre vorgeschlagene Zeitschriften

1. http://www.fpemag.com/ 2. http://www.likumi.lv 3. “Пожаровзрывобезопасность”, научно-технический журнал. 4. Žurnāls “Būvinženieris”. ISSN 1691-9262.