Kursa kods Arhi5032

Kredītpunkti 1.50

Ugunsdrošība (normatīvi)

Zinātnes nozareArhitektūra (nav zn)

Kopējais stundu skaits kursā40

Lekciju stundu skaits8

Semināru un praktisko darbu stundu skaits8

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits24

Kursa apstiprinājuma datums23.03.2021

Atbildīgā struktūrvienībaBūvniecības un kokapstrādes institūts

Kursa izstrādātājs

author pasn.

Valentīns Buiķis

Mg. sc. ing.

Aizstātais kurss

BūvZB053 [GBUVB053] Ugunsdrošība

Kursa anotācija

Studiju kurss "Ugunsdrošība (normatīvi)" ir turpinājums kursam "Ugunsdrošība". Studiju kursā tiek apskatīta elektroinstalāciju ugunsdrošība, ēku zibensaizsardzības nodrošināšanas principi. Studenti apgūst ugunsdrošības noteikumu galvenās prasības un ugunsbīstamo darbu veikšanas kārtību būvniecībā.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Pēc kursa studijām studentam būs sapratne par ugunsdrošības noteikumu galvenajiem dokumentiem un procedūrām ugunsdrošības nodrošināšanā.
Zināšanas: studenti kursa laikā apgūst ugunsaizsardzības sistēmu izmantošanas principus ēkās, ugunsdrošības noteikumu pamatprasības. Pārbaudes testi.
Prasmes: studenti pēc kursa noklausīšanās pārzinās ēku ugunsdrošības nodrošināšanas pamatprincipus. Savas zināšanas varēs izmantot praktiskajā darbā. Pārbaudes testi.
Kompetences: pēc kursa noklausīšanās studenti būs kompetenti sastādīt nepieciešamos ugunsdrošības dokumentus un vadīt ugunsdrošības sistēmas uzturēšanu uzņēmumā. Pārbaudes testi.
Studentu zināšanas tiek vērtētas lekciju beigās, uzdodot kontroljautājumus (pārbaudes testus) un kopīgi iztirzājot aktuālākās problēmas, bet kursa beigās studentu zināšanas tiek vērtētas ar ieskaites testu.

Kursa saturs(kalendārs)

1. Būvnormatīva LBN 201-15 “Būvju ugunsdrošība" galvenās prasības.
2. Ugunsdrošības noteikumu galvenās prasības.
3. Svarīgākie ugunsdrošības dokumenti objektā.
4. Ugunsdrošības instrukcija.
5. Rīcības plāns ugunsgrēka gadījumā.
6. Evakuācijas plānam izvirzītās prasības.
7. Ugunsbīstamie darbi.
8. Ugunsdzēsības aparāti un izvietojuma aprēķins.
9. Elektroinstalāciju ugunsdrošība.
10. Zibensaizsardzības nodrošināšanas principi būvēm.
11. Dūmu aizsardzības sistēmas izveides varianti.
12. Dūmu aizkari.
13. Dūmu lūkas.
14. Ugunsaizsardzības sistēmu ekspluatācijas dokumentācija un atbildīgās personas.
15. Ugunsaizsardzības sistēmu apkopes reglaments.
16. Ģipša plākšņu konstrukciju izmantošanas iespējas ugunsdrošībā. Nozares aktualitātes.

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Jāpiedalās visās lekcijās, jāatbild uz kontroles testa jautājumi lekciju beigās, sekmīgi jānokārto ieskaites tests studiju kursa beigās.

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

Sagatavošanās ieskaites izpildei: dažādi testa jautājumi par lekciju tēmām.

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Lai sekmīgi nokārtotu gala ieskaiti, jābūt 95% nodarbību apmeklējumam un pareizi jāatbild uz 70% testa jautājumu.

Obligātā literatūra

1. Корольченко А. Я. Полный курс пожарно-технического минимума. учебное пособие, Москва: Пожнаука, 2006. 313 с. 2. Корольченко А. Я. Пожарная опасность строительных материалов. учебное пособие, Москва: Пожнаука, 2005. 230 c. 3. Latvijas būvnormatīvs LBN 201-10 „ Būvju ugunsdrošība”. Pieejams: http://www.likumi.lv/doc.php?id=232561 4. Ugunsdrošības noteikumi: MK noteikumi Nr. 238 [tiešsaiste]. Pieņemts: 19.04.2016., stājas spēkā: 01.09.2016. [skatīts 22.12.2018.]. Pieejams: https://likumi.lv/ta/id/281646-ugunsdrosibas-noteikumi

Papildliteratūra

1. Latvijas Valsts standarts LVS EN 12845 : 2003 „Stacionārās ugunsdzēsības sistēmas – Automātiskās sprinkleru sistēmas – Projektēšana, montāža, ekspluatācija”. 2. Latvijas Valsts standarts LVS ISO/TR 13387 „Ugunsdrošības inženierzinātne” 1 – 8 daļas. 22.09.2004

Periodika un citi informācijas avoti

1. http://www.fpemag.com/ 2. http://www.likumi.lv 3. “Пожаровзрывобезопасность”, научно-технический журнал. 4. Žurnāls “Būvinženieris”. ISSN 1691-9262.

Piezīmes

Izvēles kurss profesionālā augstākās izglītības bakalaura programmā "Būvniecība"; otrā līmeņa profesionālā augstākās izglītības programmā "Būvniecība"; pirmā līmeņa profesionālā augstākās izglītības programmā "Būvniecība"