Kursa kods Arhi3081

Kredītpunkti 6

Arhitektūra I

Zinātnes nozareArhitektūra (nav zn)

Kopējais stundu skaits kursā162

Lekciju stundu skaits16

Laboratorijas darbu stundu skaits48

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits98

Kursa apstiprinājuma datums10.03.2021

Atbildīgā struktūrvienībaAinavu arhitektūras un vides inženierijas institūts

Kursa izstrādātājs

author vad.pētn.

Aija Ziemeļniece

Dr. arch.

Priekšzināšanas

Arhi1031, Digitālie rīki ainavu projektos I

Arhi2060, Vides objekti I

Arhi2063, Digitālie rīki ainavu projektos II

Kursa anotācija

Studenti iepazīstas ar savrupmāju projektēšanas prasībām, ievērtējot funkcionālo, kompozicionāli avangardisko un insolācijas prasības. Pēc normatīvo materiālu prasībām (LBN) veido iemaņas platību lielumu sabalansējumam. Energoefektīvu ēku projektēšana (gandrīz nulles līmeņa) izmantojot tipveida mezglus, kas ir doti būvniecības standartizētajos risinājumos. Pamatprasme ēkas būvkonstruktīvā risinājuma izveidē. Vertikālā plānojuma sapratne, ievietojot ēku zemes gabalā. Piebraucamais ceļš, virāžas.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

• Zināšanas: pārzin savrupmāju projektēšanas principus; būvprojektu grafisko materiālu sagatavošanu, tipveida mezglu izmantošanu arhitektūras projektēšanas darbā. 1. – 4. pārbaudes darbs.
• Prasme: prot telpiski domāt, korekti sagatavot būvprojekta arhitektūras un ģenplāna sadaļu, sagatavot skaidrojošā apraksta tekstus; projekta dokumentācijas ievietošanu BISā. 1. – 4. pārbaudes darbs.
• Kompetence: prot izvērtēt kādi projektēšanas principi ir piemērotākie un spēj izstrādāt tehniskām prasībām atbilstošus vienģimenes dzīvojamās ēkas būvprojektus. 1. – 4. pārbaudes darbs.

Kursa saturs(kalendārs)

1. Iepazīstināšana ar konkrēta zemes gabala novietojumu, augstuma atzīmes topogrāfijā. (4 h)
2. Labās prakses piemēru analizēšana, atbilstoši projektējamās teritorijas specifikai. (4 h)
3. Ēkas iekšējā plānojuma atbilstošo normatīvo dokumentu apzināšana un izpēte. (4 h)
4. Galveno projektēšanas pamatprincipu apgūšana un konceptuālo skiču izstrāde. (4 h)
5. Idejas skiču prezetēšana, literatūras studijas. 1. pārbaudes darbs. (4 h)
6. Telpu funkcionālais plānojums un insolācijas prasības. (4 h)
7. Arhitektūras apjoma projektēšana. Griezumi, fasādes. (4 h)
8. Ēkas pamatu, pāŗsegumu, spāru un to balstījumu izpēte. (4 h)
9. Ailu pārsedzes. Pasijas. 2. pārbaudes darbs. (4 h)
10. Arhitektūras apjoma mezglu/tipveida mezglu izstrāde (pamatu, pārsegumu, jumta,siltināšana). (4 h)
11. Teritorijas sadaļas detalizēta izstrāde (ģenerālplāns, vertikālā plāna izstrāde). (4 h)
12. Arhitektūras sadaļas specifikāciju izstrāde. (4 h)
13. Skaidrojošā apraksta izstrāde. Darbu organizācijas projekts (DOP). 3. pārbaudes darbs. (4 h)
14. Arhitektūras apjoma grafiskā noformējuma skate. (4 h)
15. Pirmsaizstāvēšana. (4 h)
16. Gala prezentācija, būvprojekta nodošana un diskusijas. 4. pārbaudes darbs. (4 h)

Prasības kredītpunktu iegūšanai

4 pārbaudes darbi kā starpposmi, kas sadala apgūto zināšanu līmeni.
Pārbaudes uzdevumu veido:
• Skices, kas atspoguļo uzdotā projektēšanas posma saturu;
• Visiem klauzūru posmiem ir jābūt izpildītiem, lai iegūtu ieskaiti.

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

1.Nodarbību apmeklējums ne mazāk kā 75% apjomā.
2.Noteiktajā laikā pa etapiem veikts uzdevums. 3.Darbiem, kas iesniegti pēc noteiktā laika (ja nav attaisnojošs iemesls), tiek samazināta atzīme par 1 balli.

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Studiju kursa nobeiguma vērtējums ir atkarīgs no studenta spējas meklēt oriģinālu arhitektoniskās stilistikas risinājumu literatūras studijās. Tas var izpausties arī reģionālās identitātes meklējuma versijās, pielāgojot projektējamo būvapjomu kultūrvēsturiskā mantojuma ārējam veidolam (slēģi, jumtu nošļaupumi, jumta āži...) un meklējot sintēzi ar mūsdienu avangardiskiem risinājumiem (forma, materiāli, plaknes utt.).
Gala vērtējumu ietekmē vidējais līmenis starp studentiem kursā, tā veicinot pieredzes apmaiņu un savstarpēju zināšanu pārnesi.

Obligātā literatūra

1. Neufert E. Architects’ Data. Third Edition. Padstow, Cornwall: Blackwell Publishing, 2006. 636 p.
2. Brian Carter, Annette Lecuter. Innovation in American Architecture Thames & Hudson. 2002. 256 p.
3. James Grayson Trulove. The smart Loft. New York, 2003. 192 p.
4. Noviks J. Ģimenes māja I. Rīga: SIA „Tehniskā grāmata”, 2016. 264 lpp.

Papildliteratūra

1. Alejandro Bahamon. Houses on the Edge.Harper Collins Publishers.2003, 174.
2. Jessica Cargill Thomson.40 Architects around 40. 2014, 548p.

Periodika un citi informācijas avoti

Žurnāls "Latvijas Architektūra" ISSN 1407-4923.
Žurnāls “Wohnhaus” (Vācija); ikmēneša izdevums.
Žurnāls “Einfamiliehaus” (Vācija); ikmēneša izdevums.

Piezīmes

Obligātais kurss VBF studiju programmas "Ainavu arhitektūra un plānošana" (Bakalaura) pilna laika studijās. Studiju kurss apgūstams arī angļu valodā.