Kursa kods Arhi2081

Kredītpunkti 7.50

Privātmāju teritorijas

Zinātnes nozareArhitektūra (nav zn)

Kopējais stundu skaits kursā200

Lekciju stundu skaits16

Laboratorijas darbu stundu skaits64

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits120

Kursa apstiprinājuma datums10.03.2021

Atbildīgā struktūrvienībaAinavu arhitektūras un vides inženierijas institūts

Kursa izstrādātājs

author prof.

Natalija Ņitavska

Dr. arch.

Priekšzināšanas

Arhi1028, Ārtelpas materiālu mācība

Arhi1031, Digitālie rīki ainavu projektos I

Arhi1033, Vizuāli telpiskās modelēšanas pamati

Arhi1034, Arhitektūras un ainavu arhitektūras mākslas vēsture I

Arhi1036, Ainavu mācība

Arhi2062, Apstādījumi I

Arhi2063, Digitālie rīki ainavu projektos II

Arhi2070, Arhitektūras un ainavu arhitektūras mākslas vēsture II

Arhi2071, Ainavu arhitektūras projektu grafika I

Arhi2082, Apstādījumi II

Aizstātais kurss

ArhiB013 [GARHB013] Privātmāju teritorijas

Kursa anotācija

Studiju kursa mērķis ir apgūt privātmāju teritoriju projektēšanu galvenos pamatprincipus. Studiju kursa ietvaros tiks aptvertas: teritorijas analīze, inventarizācija, likumdošana, plānošanas principi, apzīmējumi, apstādījumi, augsnes, elementi, segumi, apsaimniekošana, vertikālais plānojums, arhitektūra un vides pieejamība.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Zināšanas:
• zin Latvijas lauku sētas uzbūvi un labiekārtojumu, apstādījumus;
• zin privātmājas dārza telpisko struktūru, labiekārtojuma elementus un apstādījumus;
• zin privātā dārza izpētes un plānošanas etapus;
• zin privātas teritorijas projektēšanas principus, kā arī iespējamos apsaimniekošanas darbus;
Prasmes:
• prot salīdzināt dažādu privātmāju teritoriju risinājumu variantus, projektēt teritoriju atbilstoši tās funkcijām un specifiskajiem mērķiem;
• prot plānot privātās ārtelpas zonējumu;
• prot atbilstoši arhitektoniskam stilam un ekoloģiskām prasībām piemeklēt labiekārtojuma stilistisko risinājumu un materiālus, ka arī apstādījumus;
• prot pielietot vides pieejamības risinājumus ārtelpā;
Kompetence:
• spēj izstrādāt privātās teritorijas labiekārtojuma projektu, iekļaujot ģenerālplānu, vertikālās un horizontālās piesaistes plānus, ka arī apstādījumu un labiekārtojuma plānus, segumu un apgaismojuma plānus;
• spēj sagatavot segumu, labiekārtojuma elementu, apstādījumu, apgaismojuma specifikācijas tabulas;
• spēj izstrādāt detālus risinājums projekta labiekārtojumam – griezumi, notinumi, atsevišķo elementu detālie rasējumi un dizains.

Kursa saturs(kalendārs)

1. Privātmājas plānošanas principi, zonējums, skiču izstrāde, “dzīva skicēšana”. (1.pārbaudes darbs) – 5h
2. Labās prakses piemēru apsekošana dabā, atbilstoši projektējamās teritorijas specifikai. Teorētiska pasaules labās prakses apzināšana privātmājas dārzu plānošanā. (1.pārbaudes darbs) – 5h
3. Teritorijas apsekošana, inventarizācija. Esošie apstākļi, kokaugi, elementi. (2.pārbaudes darbs) ¬– 5h
4. Lauku sētas projektēšanas principi, tradicionāla un modernā lauku sēta (3.pārbaudes darbs) ¬– 5h
5. Teritorijai atbilstošo normatīvo dokumentu apzināšana. (4.pārbaudes darbs) – 5h
6. Galveno plānošanas principu apgūšana privātmājas dārzam. Kompozīcija. Funkcija. Pirmās skices izstrāde. (5.pārbaudes darbs) – 5h
7. Vertikālais plānojums un vides pieejamībā privātā teritorijā. (5.pārbaudes darbs) – 5h
8. Skices idejas prezentēšana, izmantojot dažādus uzskates materiālus. (5.pārbaudes darbs) – 5h
9. Privātmāju apstādījumi, detalizācija, specifikācijas. (6.pārbaudes darbs) – 5h
10. Teritorijas raksturam un funkcijai atbilstošu elementu atlasīšana un/vai projektēšana. (7.pārbaudes darbs) – 5h
11. Elementu izvēles pamatojuma skaidrojums, izmantojot dažādus uzskates materiālus, specifikācijas tabulas. (7.pārbaudes darbs) – 5h
12. Pamata plāna koncepcijas detalizēta izstrāde. Projekta melnraksts. (8.pārbaudes darbs) – 5h
13. Projekta grafiskas daļas noformējums uz lapām, projekta sastāvs. (eksāmens) – 5h
14. Apsaimniekošanas plāna izstrāde Paskaidrojuma raksta izstrāde. (eksāmens) – 5h
15. Projekta 3D modeļa izstrāde un noformējums. (eksāmens) ¬– 5h
16. Gala prezentācija un vērtējums. Darba aizstāvēšana. (eksāmens) – 5h

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Nodarbību apmeklējums ne mazāk kā 75% apjomā. Noteiktajā laikā iesniegti izstrādātie pārbaudes darbi un eksāmena darbs. Darbiem, kas iesniegti pēc noteiktā laika (ja nav attaisnojošs iemesls), tiek samazināta atzīme par 1 balli. Pozitīvi novērtēti pārbaudes darbi. Iespējama arī akumulējošā ieskaite, kuras izpildes kritērijus nosaka studiju kursa vadītājs.

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

1.pārbaudes darbs – izstrādā vismaz skices pēc dzīvas skicēšanas metodes un dotā uzdevuma;
2.pārbaudes darbs – sagatavo esošas situācijas izpētes materiālus pa slāņiem uz plāna – noēnojums, apaugums, piekļuve, kustības virzieni, skatu analīze; apkopo atbilstoši uzdotai stilistikai literatūras studijas vismaz par 3 privātiem dārziem;;
3.pārbaudes darbs – darbs grupās pie lauku sētas plānošanas – sagatavo lauku sētas plānojumu un piemeklē atbilstošus materiālus, apstādījumus un elementus;
4.pārbaudes darbs – sagatavo uzdotai teritorijai pārskatu par aktuāliem normatīviem aktiem, kas regulē teritorijas apbūvi un labiekārtojumu;
5.pārbaudes darbs – sagatavo uzdotai teritorijai plānojuma skici, iekļaujot vertikālā plānojuma risinājumu, prezentē;
6.pārbaudes darbs – sagatavo apstādījumu risinājumu, detalizāciju un specifikāciju;
7.pārbaudes darbs – labiekārtojuma elementu piemeklēšana atbilstoši dizainam un plānojumam, specifikācijas;
8.pārbaudes darbs – privātmājas dārza plānojuma izstrādē AutoCad programmā, noformējums;
Eksāmens – sagatavots un noformēts privātmājas dārza plānojums, to 3D modelis, specifikācijas un detalizācijas, aizstāvēšana;

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Visiem pārbaudes darbiem jābūt nokārtotiem sekmīgi un pirms eksāmena.
Eksāmena atzīmi veido:
• Pilnībā izstrādāts privātmājas darba tehniskais projekts, kas iekļauj visas rasējumu lapas, paskaidrojuma rakstu, vizualizācijas, specifikācijas (70 % no vērtējuma).
• Eksāmena laikā students aizstāv savu projektu, sagatavojot prezentāciju (30 % no vērtējuma).

Obligātā literatūra

1. Beļikovs, Aleksandrs. Daiļdārzs. Rīga: Vulpes, 2018.: Jelgavas tipogrāfija. , ©2018. - 240 lpp.
2. Harris C. Dines N. Time-Saver Standards for Landscape Architecture. New York: McGraw-Hill, 2002. 928 p.
3. Mauriņš A., Zvirgzds A. Dendroloģija. Rīga: Latvijas universitāte. Akadēmiskais apgāds, 2006. 448 lpp.
4. Holden R. New Landscape Design. London: Laurence King Publishing, 2003. 191 p.
5. Baumeister N. New Landscape Architecture. Berlin: Braun, 2007. 350 p

Papildliteratūra

1. Lasis A. Mazdārziņu apstādījumi. Rīga: Zvaigzne, 1984. 223 lpp
2. Apstādījumu veidotāju ceļvedis Latvijas kokaudzētavu sortimentā. Rīga: Latvijas Ainavu arhitektūras b-ba, 2011. 242 lpp.
3. Dramstad W.E., Olson J.D., Forman R.T.T. Landscape Ecology Principles in Landscape Architecture and Land-Use Planning. Washington, 1996. 80 p.

Periodika un citi informācijas avoti

1. Rubene S. Daiļdārzu avīze II. Lauku avīzes tematiskā avīze. Rīga: Lauku Avīze, 2002. 61 lpp.
2. Dārza Pasaule. Rīga: Aģentūra Agro apgāds. ISSN 1407-5172 3. Dārzs un Drava: dārzkopības un biškopības žurnāls. Rīga: Dārzs un Drava. ISSN 0132-6457

Piezīmes

Obligātais kurss VBF studiju programmas "Ainavu arhitektūra un plānošana" (Bakalaura) pilna laika studijās. Studiju kurss apgūstams arī angļu valodā.