Kursa kods Arhi1028

Kredītpunkti 6

Ārtelpas materiālu mācība

Zinātnes nozareArhitektūra (nav zn)

Kopējais stundu skaits kursā162

Lekciju stundu skaits40

Semināru un praktisko darbu stundu skaits12

Laboratorijas darbu stundu skaits12

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits98

Kursa apstiprinājuma datums10.03.2021

Atbildīgā struktūrvienībaAinavu arhitektūras un vides inženierijas institūts

Kursa izstrādātājs

author asoc. prof.

Una Īle

Dr. arch.

Kursa anotācija

Ārtelpā izmantojamo būvmateriālu klāsta klasifikācija un pielietošanas veidus. Atsevišķo materiālu īpašību apgūšana gan teorētiski, gan laboratorijas darbos. Ārtelpā izmantojamo būvkonstrukciju veidi: atbalstsienas, nogāzes, krastmalu nostiprinājumi, kāpnes, pandusi. ģeotekstilu pielietojums. Koka un stikla konstrukcijas, balsti, sienas, pārsegumi. Arhitektūras mazo formu savienojuma mezglu veidi un pielietojums, atbilstoši izmantojamo materiālu īpašībām un elementa paredzētajam lietošanas veidam un intensitātei. Ārtelpā izmantojamo segumu veidi un īpašības.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

• Zināšanas: par dažādiem būvmateriāliem un būvkonstrukciju veidiem, kas izmantojami ārtelpā. Studentiem tiek pārbaudītes zināšanas 1. kontroldarbā un balstoties uz iegūtajiem materiāliem, iegūtas zināšanas par ārtelpu materiāliem izpildot praktisko darbu Nr. 1. • Prasme: noteikt piemērotāko materiālu attiecīgam publiskās ārtelpas labiekārtojuma elementam un segumam. Prasmes par materiālu savienojamību un izmantošanas iespējām tiek iegūtas veicot praktisko darbu Nr. 2. • Kompetence: par ainavu projektos izmantojamajiem atbilstošiem būvmateriāliem un saskaņotību materiālu izvēlē, apsekojot ārtelpas materiālu ražotnes. Praktiskais darbs Nr. 3.

Kursa saturs(kalendārs)

1. Ārtelpā lietojamo materiālu galvenās īpašības, veidi, to izmantošanas potenciāls ārtelpā. Būvmateriālu iedalījums un attīstības vēsture (6 h lekcijas).
2. 1. kontroldarbs (6 h laboratorijas darbi).
3. Dabiskie akmens materiālu un izstrādājumi, to izmantošanas potenciāls ārtelpā (4 h lekcijas).
4. Betons, to izstrādājumi, elementi, daļas. Būvjavas izmantošanas pamatprincipi (4 h lekcijas).
5. Kokmateriāls un to izstrādājumi, elementi, daļas. Ārtelpā lietojamās koku sugas (4 h lekcijas).
6. Metāla elementi un to izstrādājumi, elementi, daļas (4 h lekcijas).
7. Kompozītmateriāli, to izmantošana ārtelpā. Ģeosintētiskie materiāli un to izstrādājumu izmantošana ārtelpā (4 h lekcijas).
8. Stikls, tā izstrādājumi un izmantošanas veidi ārtelpā (4 h lekcijas).
9. Birstošie segumi, cietie segumi, to veidi, izmantošanas un projektēšanas specifika (4 h lekcijas).
10. Krāsvielas, to veidi un izmantošanas iespējas ārtelpā. Plastmasu materiāli ārtelpā. Elementu stiprinājumi, pamati, hidroizolēšana, noturība un drošība (4 h lekcijas).
11. Praktiskais darbs Nr. 1 – ārtelpas materiālu izpēte un analīze (2 h praktiskie darbi).
12. Praktiskais darbs Nr. 2 – materiālu savienojumu mezgli, to detalizācija un konstruktīvie risinājumi (2 h praktiskie darbi).
13. Ekskursija uz ārtelpas materiālu ražotnēm (6 h laboratorijas darbi).
14. Dabas materiālu izmantošanas potenciāls ainavu arhitektūrā (2 h lekcijas).
15. Praktiskais darbs Nr. 3 – vides objekta instalācijas izstrāde no dabas materiāliem
(4 h praktiskie darbi).
16. Praktisko darbu prezentēšana un aizstāvēšana (4 h praktiskie darbi).

10. Krāsvielas, to veidi un izmantošanas iespējas ārtelpā. Plastmasu materiāli ārtelpā. Elementu stiprinājumi, pamati, hidroizolēšana, noturība un drošība.
11. Praktiskais darbs Nr. 1 – ārtelpas materiālu izpēte un analīze.
12. Praktiskais darbs Nr. 2 – materiālu savienojumu mezgli, to detalizācija un konstruktīvie risinājumi.
13. Ekskursija uz ārtelpas materiālu ražotnēm.
14. Dabas materiālu izmantošanas potenciāls ainavu arhitektūrā.
15. Praktiskais darbs Nr. 3 – vides objekta instalācijas izstrāde no dabas materiāliem.
16. Praktisko darbu prezentēšana un aizstāvēšana.

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Nodarbību apmeklējums ne mazāk kā 75% apjomā. Noteiktajā laikā iesniegts izstrādātais praktiskais darbs. Darbiem, kas iesniegti pēc noteiktā laika (ja nav attaisnojošs iemesls), tiek samazināta atzīme par 1 balli. Pozitīvi novērtēti praktiskie darbi. Iespējama arī akumulējošā ieskaite, kuras izpildes kritērijus nosaka studiju kursa vadītājs.

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

Praktiskais darbs Nr. 1 – individuāla izpēte un analīze par ārtelpā izmantojamiem materiāliem. Prezentācijas sagatavošana power point programmā pēc nodefinētiem kritērijiem.
Praktiskais darbs Nr. 2 – materiālu savienojumu mezgli, to detalizācija un rasējumu izstrāde. Praktiskā darba noformēšana uz A3 formāta lapām.
Praktiskais darbs Nr. 3 – dabas materiālu atlase, vides objekta instalācijas realizācijai patstāvīgu skiču un atbilstošas detalizācijas izstrāde.
1. kontroldarbs – būvmateriālu iedalījums un attīstības vēsture.

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Studiju kursa vērtējums ir atkarīgs no studiju kursa praktisko darbu akumulatīvā vērtējuma un nepārtrauktas aktivitātes studiju darbā, kā arī apsekojot ārtelpas materiālu ražotnes.
Praktiskos darbus mācībspēki novērtē saskaņā ar uzdevumā noteikto vērtēšanas kārtību un nodefinētajām prasībām.

Obligātā literatūra

1. Noviks J. Būvdarbi I. 3. izdevums, pārstrādāts un papildināts. Rīga: ISAVE, 2008. 302 lpp. ISBN 9984-9545-1-X
2. Noviks J. Būvdarbi II. 3. izdevums, pārstrādāts un papildināts. Rīga: ISAVE, 2008. 214 lpp. ISBN 9984-9545-4-4
3. Noviks J. Būvdarbi VII. Rīga: SIA "Tehniskā grāmata", 2010. 237 lpp. ISBN 9984-49-082-3

Papildliteratūra

1. Strungs, O. Būvmateriālu mācība, 2013. https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=sites&srcid=ZGVmYXVsdGRvbWFpbnxvamFyczQwfGd4OjU5NGMzNTEwMDFjNzg5N2Q Tiešsaiste. Skatīts 14.03.2017. Pieejams http://www.lvt.lv/metod_materiali/buvmaterialu_maciba.pdf
2. Popovs L. Būvmateriāli un būvizstrādājumi. Rīga: Zvaigzne, 1990. 251lpp.
3. Bērziņš E. Būvdarbu tehnoloģija un organizēšana. Rīga: Zvaigzne, 1993. 445 lpp.

Piezīmes

Obligātais kurss VBF studiju programmas "Ainavu arhitektūra un plānošana" (Bakalaura) pilna laika studijās. Studiju kurss apgūstams arī angļu valodā.