Kurs-Code Peda5001

Kreditpunkte 4.50

Stundenzahl insgesamt (im Auditorium)120

Vorlesungen (Stundenzahl)24

Stundenzahl fŅr Seminare und praktische Arbeitsaufträge24

Selbststandige Arbeit des Studenten (Stunden)72

Bestätigt am (Datum)20.04.2011

Kurs ausgearbeitet von (Lehrkraft)

author

Irēna Katane

Zur einfŅhrenden LektŅre empfohlen

1. Andersone R. Izglītības un mācību priekšmetu progrmmas. Rīga RaKa, 2007. 2. Curriculum Studies. R.Colin (Ed.). Routledge, 2017. 3. Didaktika. Ievērojamie pedagogi par mācību teoriju. A.Kopeloviča, L.Žukovs (sast.). Rīga: RaKa, 2000. 4. Geidžs N.L., Berliners D.C. Pedagoģiskā psiholoģija. Rīga: Zvaigzne ABC, 1999. 5. Gudjons H. Pedagoģijas pamatatziņas. Rīga: Zvaigzne ABC, 2007. 6. Kalvāns Ē. Mūsdienu personības teorijas [tiešsaiste]. Rēzekne: RTA, 2017. [Skatīts 14.01.2019.]. Pieejams http://books.rta.lv/index.php/RTA/catalog/view/2/1/4-1. 7. Mācību saturs kompetenču pieejā: ko tas nozīmē skolotājiem? [tiešsaiste]. Rīga: LU, VISC, 2018. [skatīts 14.01.2019.] Pieejams http://www.izm.gov.lv/images/izglitiba_visp/Konferences_Tagad/VISC_un_LU_-_M%C4%81c%C4%ABbu_saturs_kompeten%C4%8Du_pieej%C4%81.pdf 8. Pritchard A. Ways of Learning: Learning Theories for the Classroom. A David Fulton Book, 2017. 9. Schunk D.H. Learning Theories: An Educational Perspective. Pearson Education, 2014. 10. Šūmane I. Pusaudžu mācību sasniegumus veicinoša mācību vide. Rīga: LU, 2012. Teacher Education Planning Handbook [tiešsaiste] British Counsil, 2017. [Skatīts 14.01.2019.] Pieejams https://www.britishcouncil.in/sites/default/files/teacher_education_planning_handbook_0.pdf 11. Žogla I. Didaktikas teorētiskie pamati. Rīga: RaKa, 2001.

Weiterfuhrende Literatur

1. Baltušīte R., Katane I. Prasības skolotāja personībai laika griežos. No: Palīgs jaunajam skolotājam. 1.daļa: No Teorijas uz pedagoģisko praksi. Jelgava: LLU TF IMI, 2006, 120.–139. lpp. 2. Beļickis I. Vērtīborientētā mācību stunda. Rīga: RaKa, 2000.280 lpp. 3. Krastiņa E., Pipere A. Skolēnu mācību sasniegumu pašizvērtēšana sākumskolā. Rīga: Raka, 2004. 216 lpp.

Zur LektŅre vorgeschlagene Zeitschriften

1. Journal of Education for Teaching. Online ISSN: 1360-0540. Pieejams: http://www.tandf.co.uk/journals/titles/02607476.asp 2. Journal of Educational Psychology. Online ISSN: 1939-2176. Pieejams: http://www.apa.org/pubs/journals/edu/index.aspx 3. Žurnāls „Skolotājs”. ISSN 1407-1945