Kursa kods Peda5001

Kredītpunkti 4.50

Didaktikas attīstības tendences

Zinātnes nozarePedagoģija (nav zn)

Kopējais stundu skaits kursā120

Lekciju stundu skaits24

Semināru un praktisko darbu stundu skaits24

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits72

Kursa apstiprinājuma datums20.04.2011

Atbildīgā struktūrvienībaMehānikas un dizaina institūts

Kursa izstrādātājs

author

Irēna Katane

Dr. paed.

Kursa anotācija

Didaktikas attīstības vēsture. Izglītības paradigmu un pedagoģisko pieeju daudzveidība. Jaunas izglītības kategorijas un koncepcijas mūsdienu izglītībā. Didaktiskās kategorijas, to salīdzināšana un interpretējums. Mācību teorijas: biheiviorisma, kognitīvisma, geštaltpedagoģijas un geštaltpsiholoģijas, humānpedagoģijas un humānistiskās psiholoģijas, izglītības ekoloģijas pārstāvji par mācību procesu. Didaktiskie modeļi. Mācību sistēmiskums, procesuālais raksturs un cikliskums. Mācību plānošana, mērķi, programmas, mācību procesa un rezultātu izvērtēšana. Studiju kursa beigās: eksāmens.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

• Zināšanas. Studenti zina didaktikas būtību, didaktiskās pamatkategorijas, didaktikas attīstības vēsturi, ievērojamo pedagogu un zinātnieku atziņas par mācību procesu, mācību procesuālo un ciklisko raksturu.
• Prasmes. Studenti patstāvīgās studijās prot atrast nozīmīgākās atziņas par mācību procesu, kas nezaudē savu aktualitāti arī mūsdienās.
• Kompetences. Studenti spēj sagatavot savas prezentācijas, kā arī argumentēti un kompetenti diskutēt par semināra tematu.
1.seminārs: Diferencētais darbs grupās un individuālais darbs, piedalīšanās diskusijā (vērtējums ar atzīmi).
• Zināšanas. Studenti zina dažādas mācību teorijas.
• Prasmes un kompetences. Studenti prot analizēt mācību teorijas vēsturiskā un mūsdienu aktualitāšu kontekstā. Spēj paust savu argumentēto viedokli, sasaistot teoriju ar pedagoģisko praksi.
2.Seminārs. Grupu darbs (vērtējums ar atzīmi).

Zināšanas. Studenti zina un izprot didaktiskā modeļa būtību.
Prasmes. Prot atšķirt un analizēt procesuālos un strukturālos didaktiskos modeļus.
Kompetences. patstāvīgās studijās spēj izvēlēties, analizēt un izvērtēt didaktiskos modeļus, kas publicēti monogrāfijās, disertācijās, zinātniskajos rakstos. Spēj sagatavot prezentāciju par izvēlēto modeli, kā arī argumentēti diskutēt, atbildot uz jautājumiem.
3.seminārs. Individuāla darbība (vērtējums ar atzīmi).
• Zināšanas. Studenti zina dažādas mācību koncepcijas un pieejas mācībās. Izprot kurikulārās didaktikas būtību. Zina kurikulārās didaktikas pamatkategoriju būtību un atšķirības.
• Prasmes un kompetences. Prot atšķirt dažādus izglītības un mācību programmu veidus pēc to struktūras un satura. Spēj analizēt, salīdzināt un izvērtēt programmu paraugus. Spēj paši pilnveidot esošās programmas vai pat izveidot jaunas izglītības programmas.
4.seminārs. Individuāla un grupāla darbība (vērtējums ar atzīmi).
5.seminārs. Individuāla darbība (vērtējums ar atzīmi).
Kursa noslēgumā eksāmens ar atzīmi (summatīvais jeb kumulatīvais vērtējums).

Kursa saturs(kalendārs)

1. Didaktikas attīstības tendences: didaktika kā mācību teorija pedagoģisko disciplīnu un zinātnisko virzienu vidū; īss studiju kursa satura pārskats un analīze; didaktiskās kategorijas; prasības patstāvīgajiem darbiem (3 h).
2. Didaktikas vēsturiskie pirmsākumi. Didaktikas attīstības tendences 20. - 21. gs. Rietumeiropas didaktika. Anglo-amerikāņu pedagoģiskās psiholoģijas teorijas. Materiālistiskā didaktika (3 h).
3. Mācību process kā mijiedarbības sistēma. Mācību procesa likumsakarības un principi. Mācību procesa modelis. Mācību komponenti un konteksti. Situācijas un vides nozīme mācībās. Mācību procesuālais un cikliskais raksturs. Plānošana, mācību procesa organizācija un vadīšana. Vērtēšana (3 h).
4. Pirmis seminārs: Didaktikas attīstības vēsture. Pasaules mēroga un Latvijas pedagoģijas klasiķu un mūsdienu zinātnieku pedagoģiskās atziņas par mācību procesu (3 h).
5. Mācību teorijas: biheiviorisms, geštaltpedagoģija un geštaltpsiholoģija (3 h).
6. Mācību teorijas: humānistiskā un ekoloģiskā pieeja mācībās (3 h).
7. Mācību teorijas: kognitīvisms un konstruktīvisms (3 h).
8. Otrais seminārs. Mācību teorijas un to pārstāvji par mācībām (3 h).
9. Jēdziena didaktiskais modelis būtība un zinātniskais pamatojums (1 h).
10. Didaktisko modeļu daudzveidība. Mācību procesa un mācību vides procesuālie un strukturālie didaktiskie modeļi (3 h).
11. Trešais seminārs. Didaktiskie modeļi. Klasisko un mūsdienu didaktisko modeļu analīze un izvērtēšana. Mācību vide kā daudzlīmeņu, daudzkontekstu un daudzfunkcionāla mijiedarbības sistēma (3 h).
12. Mācību koncepcijas un pieejas mācībās: aktīvās mācības; problēmbalstītās mācības (2 h).
13. Mācību koncepcijas un pieejas mācībās: darba vidē balstītās mācības; tālmācība un e-studijas; IT izglītībā (2 h).
14. Mācību koncepcijas un pieejas mācībās: pašvirzītā mācīšanās; kompetencēs balstītā mācīšanās; transformatīvās mācības (2 h)..
15. Kurikulārā didaktika. Izglītības programma un mācību satura programma. Izglītības saturs/mācību saturs. Programmu veidi un to struktūra (3 h).
16. Ceturtais seminārs. Atklāto nodarbību vadīšana (5 h).
17. Piektais seminārs. Savu izstrādāto programmu prezentēšana (3 h).

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Respektētas visas studiju kursa prasības, iegūti pozitīvi vērtējumi visos 5 semināros.

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

Studentiem tiek plānotas un vadītas lekciju un semināru nodarbības.
Studenti jau studiju kursa sākumā zina visas prasības, lai iegūtu sekmīgu vērtējumu plānotajos semināros un eksāmenā kopumā.
Patstāvīgie darbi, gatavojoties semināriem.

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Piedalīšanās lekcijās.
Piedalīšanās visos semināros.
Padziļinātas patstāvīgas teorētiskās studijas didaktikas/mācību teoriju jomā.
Izpildītas visas prasības, paveikti visi patstāvīgie darbi un iegūti visos 4 semināros sekmīgi vērtējumi.

Obligātā literatūra

1. Andersone R. Izglītības un mācību priekšmetu progrmmas. Rīga RaKa, 2007. 2. Curriculum Studies. R.Colin (Ed.). Routledge, 2017. 3. Didaktika. Ievērojamie pedagogi par mācību teoriju. A.Kopeloviča, L.Žukovs (sast.). Rīga: RaKa, 2000. 4. Geidžs N.L., Berliners D.C. Pedagoģiskā psiholoģija. Rīga: Zvaigzne ABC, 1999. 5. Gudjons H. Pedagoģijas pamatatziņas. Rīga: Zvaigzne ABC, 2007. 6. Kalvāns Ē. Mūsdienu personības teorijas [tiešsaiste]. Rēzekne: RTA, 2017. [Skatīts 14.01.2019.]. Pieejams http://books.rta.lv/index.php/RTA/catalog/view/2/1/4-1. 7. Mācību saturs kompetenču pieejā: ko tas nozīmē skolotājiem? [tiešsaiste]. Rīga: LU, VISC, 2018. [skatīts 14.01.2019.] Pieejams http://www.izm.gov.lv/images/izglitiba_visp/Konferences_Tagad/VISC_un_LU_-_M%C4%81c%C4%ABbu_saturs_kompeten%C4%8Du_pieej%C4%81.pdf 8. Pritchard A. Ways of Learning: Learning Theories for the Classroom. A David Fulton Book, 2017. 9. Schunk D.H. Learning Theories: An Educational Perspective. Pearson Education, 2014. 10. Šūmane I. Pusaudžu mācību sasniegumus veicinoša mācību vide. Rīga: LU, 2012. Teacher Education Planning Handbook [tiešsaiste] British Counsil, 2017. [Skatīts 14.01.2019.] Pieejams https://www.britishcouncil.in/sites/default/files/teacher_education_planning_handbook_0.pdf 11. Žogla I. Didaktikas teorētiskie pamati. Rīga: RaKa, 2001.

Papildliteratūra

1. Baltušīte R., Katane I. Prasības skolotāja personībai laika griežos. No: Palīgs jaunajam skolotājam. 1.daļa: No Teorijas uz pedagoģisko praksi. Jelgava: LLU TF IMI, 2006, 120.–139. lpp. 2. Beļickis I. Vērtīborientētā mācību stunda. Rīga: RaKa, 2000.280 lpp. 3. Krastiņa E., Pipere A. Skolēnu mācību sasniegumu pašizvērtēšana sākumskolā. Rīga: Raka, 2004. 216 lpp.

Periodika un citi informācijas avoti

1. Journal of Education for Teaching. Online ISSN: 1360-0540. Pieejams: http://www.tandf.co.uk/journals/titles/02607476.asp 2. Journal of Educational Psychology. Online ISSN: 1939-2176. Pieejams: http://www.apa.org/pubs/journals/edu/index.aspx 3. Žurnāls „Skolotājs”. ISSN 1407-1945

Piezīmes

Obligātais studiju kurss akadēmiskā maģistra studiju programmas "Pedagoģija".