Код курса Peda5001

Кредитные пункты 4.50

Общее количество часов120

Kоличество часов лекций24

Kоличество часов семинаров и практических занятий24

Количество часов самостоятельной работы студента72

Дата утвеждения курса20.04.2011

Разработчик курса

author

Irēna Katane

Учебная литературa

1. Andersone R. Izglītības un mācību priekšmetu progrmmas. Rīga RaKa, 2007. 2. Curriculum Studies. R.Colin (Ed.). Routledge, 2017. 3. Didaktika. Ievērojamie pedagogi par mācību teoriju. A.Kopeloviča, L.Žukovs (sast.). Rīga: RaKa, 2000. 4. Geidžs N.L., Berliners D.C. Pedagoģiskā psiholoģija. Rīga: Zvaigzne ABC, 1999. 5. Gudjons H. Pedagoģijas pamatatziņas. Rīga: Zvaigzne ABC, 2007. 6. Kalvāns Ē. Mūsdienu personības teorijas [tiešsaiste]. Rēzekne: RTA, 2017. [Skatīts 14.01.2019.]. Pieejams http://books.rta.lv/index.php/RTA/catalog/view/2/1/4-1. 7. Mācību saturs kompetenču pieejā: ko tas nozīmē skolotājiem? [tiešsaiste]. Rīga: LU, VISC, 2018. [skatīts 14.01.2019.] Pieejams http://www.izm.gov.lv/images/izglitiba_visp/Konferences_Tagad/VISC_un_LU_-_M%C4%81c%C4%ABbu_saturs_kompeten%C4%8Du_pieej%C4%81.pdf 8. Pritchard A. Ways of Learning: Learning Theories for the Classroom. A David Fulton Book, 2017. 9. Schunk D.H. Learning Theories: An Educational Perspective. Pearson Education, 2014. 10. Šūmane I. Pusaudžu mācību sasniegumus veicinoša mācību vide. Rīga: LU, 2012. Teacher Education Planning Handbook [tiešsaiste] British Counsil, 2017. [Skatīts 14.01.2019.] Pieejams https://www.britishcouncil.in/sites/default/files/teacher_education_planning_handbook_0.pdf 11. Žogla I. Didaktikas teorētiskie pamati. Rīga: RaKa, 2001.

Дополнительная литература

1. Baltušīte R., Katane I. Prasības skolotāja personībai laika griežos. No: Palīgs jaunajam skolotājam. 1.daļa: No Teorijas uz pedagoģisko praksi. Jelgava: LLU TF IMI, 2006, 120.–139. lpp. 2. Beļickis I. Vērtīborientētā mācību stunda. Rīga: RaKa, 2000.280 lpp. 3. Krastiņa E., Pipere A. Skolēnu mācību sasniegumu pašizvērtēšana sākumskolā. Rīga: Raka, 2004. 216 lpp.

Периодика и другие источники информации

1. Journal of Education for Teaching. Online ISSN: 1360-0540. Pieejams: http://www.tandf.co.uk/journals/titles/02607476.asp 2. Journal of Educational Psychology. Online ISSN: 1939-2176. Pieejams: http://www.apa.org/pubs/journals/edu/index.aspx 3. Žurnāls „Skolotājs”. ISSN 1407-1945