Kursa kods PārZ3018

Kredītpunkti 3.75

Augļi, dārzeņi, to pārstrāde I

Zinātnes nozarePārtikas zinātne (nav zn)

Kopējais stundu skaits kursā100

Lekciju stundu skaits16

Laboratorijas darbu stundu skaits24

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits60

Kursa apstiprinājuma datums13.04.2021

Atbildīgā struktūrvienībaPārtikas institūts

Kursa izstrādātājs

author

Solvita Kampuse

Dr. sc. ing.

Aizstātais kurss

PārZB011 [GPARB011] Augļi, dārzeņi, to pārstrāde I

Kursa anotācija

Studenti iegūst zināšanas par augļu, ogu un dārzeņu ķīmisko sastāvu un fizikālajām īpašībām. Apgūst dārzeņu pārstrādes produktu ražošanas pamatus, kā arī fizikālos, bioķīmiskos un mikrobiālos procesus, kas ir raksturīgi attiecīgo produktu ražošanā. Iegūst zināšanas par dārzeņu produktu defektu rašanās cēloņiem un to novēršanas iespējām. Iepazīstas ar šajā nozarē izmantojamām speciālām iekārtām.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Pēc studiju kursa apgūšanas studentiem būs:
1. zināšanas par augļu un dārzeņu uzbūvi un to ķīmisko sastāvu, konservēšanas metodēm, dažādu dārzeņu pārstrādes produktu ražošanas principiem un pārstrādes laikā notiekošajiem fizikālajiem, bioķīmiskajiem un mikrobiālajiem procesiem – lekcijas, kontroldarbi.
2. prasmes spēt izvērtēt augļu, dārzeņu un to pārstrādes produktu kvalitātes parametrus (fizikālos, ķīmiskos, u.c.), vadīt un kontrolēt dažādu dārzeņu pārstrādes produktu ražošanas tehnoloģiskos procesus – laboratorijas darbi.

3. kompetence spēt analizēt un skaidrot dažādu dārzeņu produktu ražošanā notiekošos fizikālos, bioķīmiskos un mikrobiālos procesus – laboratorijas darbi un patstāvīgais darbs.

Kursa saturs(kalendārs)

Kursa plāns/saturs
1. Augu šūnas un augu audi. Augļu un dārzeņu klasifikācija. Augļu un dārzeņu ķīmiskais sastāvs. Augļu un dārzeņu fizikālās īpašības. Augļu un dārzeņu kvalitātes rādītāji.. (Lekcija – 2h) 1. laboratorijas darbs - Augļu, ogu un dārzeņu ķīmiskais sastāvs. (Laboratorijas darbi – 4h)
2. Savvaļas ogas un augļi. Dzērvenes. Brūklenes. Mellenes. Avenes. Pīlādži. Smiltsērkšķi. Ķīmiskais sastāvs. Rieksti, to ķīmiskais sastāvs un kvalitātes vērtēšana. (Lekcija – 2h). 2. laboratorijas darbs – Augļu, ogu un dārzeņu dabīgie krāsas pigmenti, to īpašības, noteikšanas metodes. (Laboratorijas darbi – 4h).
3. Garšaugi, to sortiments, ķīmiskais sastāvs, kvalitātes rādītāji. Kafija, kakao un tēja, ķīmiskais sastāvs un kvalitātes vērtējums. Sēnes, uzbūve un iedalījums, ķīmiskā sastāva raksturojums. Kartupeļi, to bumbuļu uzbūve, ķīmiskais sastāvs un fizikālās īpašības (Lekcija – 2h). 3. laboratorijas darbs - Kartupeļu ķīmiskais sastāvs un kvalitātes rādītāji. (Laboratorijas darbi – 4h)
4. Augļu, ogu un dārzeņu konservēšanas metodes (bioze, abioze, anabioze un cenoanabioze). (Lekcija – 1h). 1. kontroldarbs. Augļu, dārzeņu klasifikācija, uzbūve, ķīmiskais sastāvs.
5. Konservu ražošanas tehnoloģiskās operācijas, pasterizācijas un sterilizēšanas režīmi. (Lekcija – 1h)
6. Svaigi, minimāli apstrādāti augļi, dārzeņi. Skābētu kāpostu ražošana. 4. laboratorijas darbs – Kāpostu skābēšana. 5. laboratorijas darbs – Svaigu, sagrieztu, iepakotu dārzeņu kvalitātes analīze. 6. laboratorijas darbs - Skābētu dārzeņu analīze (organoleptisko rādītāju, sulas un masas attiecību, skābes daudzuma un sāls satura noteikšana). (Lekcija – 1h, laboratorijas darbi – 4h).
7. Konservēto dārzeņu klasifikācija. Dabīgie dārzeņi - zaļo zirņu ražošana. (Lekcija – 1h)
8. Tomātu pārstrādes produkti. Marinēti dārzeņi. Dārzeņu salāti. 7. laboratorijas darbs – Tomātu pārstrādes produktu un dārzeņu salātu analīze (organoleptiskās īpašības, šķīstošās sausnas saturs, sāls saturs, titrējamās skābes utt.). (Lekcija – 2h, laboratorijas darbi – 4h) 2. kontroldarbs. Konservēšanas metodes, klasifikācija.

9. Kartupeļu pārstrādes produkti. Augļu, ogu un dārzeņu kaltēšana. 8. laboratorijas darbs – Kaltētu augļu kvalitātes novērtēšana (organoleptisko parametru noteikšana, SO2 satura noteikšana ar jodometrisko metodi). (Lekcija – 2h, laboratorijas darbi – 4h). 3. kontroldarbs. Dārzeņu pārstrādes tehnoloģijas.

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Semestra laikā sekmīgi (vismaz 4 balles) jāuzraksta 3 kontroldarbi par lekciju tēmām, jānostrādā un jāaizstāv visi paredzētie laboratorijas darbi.

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

Nepieciešamās informācijas apkopšana, lai pilnvērtīgi piedalītos un aizstāvētu laboratorijas darbus.
Patstāvīgais darbs – praktiski izstrādāt tehnoloģisko procesu shēmu kādam no augļu, dārzeņu produktu ražošanas procesiem.
Laboratorijas darbos iegūto rezultātu analīzes un pamatojuma sagatavošana.

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Studiju kursa ieskaites ar atzīmi vērtējums ir atkarīgs no studiju kursa kontroldarbu (80%) un laboratorijas darbu aizstāvēšanas (20%) kumulatīvā vērtējuma.
Izstrādātos laboratorijas darbus students aizstāv mutiskā veidā, atbildot uz jautājumiem, saistītiem ar darba praktisko un teorētisko pamatu, rezultātā iegūstot vērtējumu ieskaitīts.

Ieskaites atzīmi aprēķina kā vidējo aritmētisko no studiju kursā kārtoto kontroldarbu atzīmēm.

Obligātā literatūra

1. Bioloģiski aktīvās vielas pārtikas produktos: monogrāfija /[galvenā redaktore Evita Straumīte]; Latvijas Lauksaimniecības universitāte. Pārtikas tehnoloģijas fakultāte. Jelgava: LLU, 2012., 280 lpp.
2. Strautniece E. Augļu un dārzeņu ķīmiskais sastāvs. Lekcija. Jelgava: LLU, 1999. 17 lpp.
3. Vaclavik, Vickie A. Essentials of food science / 3rd ed. New York : Springer, c 2008., 571 p.
4. Processing fruits: science and technology. Ed. by Barret D. M., Somogyi L. P., Ramaswamy H. CRC Press LLC, 2005, 841 p.

5. Processing Vegetables: science and technologies. Ed by D.S. Smith, I.N. Cash et al. Lancaster; Barsel: Technomic Publishing Company, Inc., 1997. 434 p.

Papildliteratūra

1. Bioactive compounds in foods. Edited by J.Gilbert, H. Z. Şenyuva. Oxford: Blackwell Publishing, 2008. 409 p.
2. 400 augļi un ogas Latvijā mūsdienu augļudārzā. Sastād: I.Birulis. Rīga: Lauku Avīzes izd., 2008. 237 lpp.
3. Improving the health-promoting properties of fruit and vegetable products. Ed. by F.A.Tomas-barberan, M.I. Gil. Woodhead Publishing Limited, 2008. 560 p.

4. Advances in Fresh-cut Fruits and Vegetables Processing. Ed. By Martin-Belloso O., Soliva-Fortuni R., Taylor&Francis group, 2011, 410 p.

Periodika un citi informācijas avoti

Food Science and Technology
Food Technology
atslēgas vārdi: fruits, vegetables, chemical composition, processing technologies, fresh-cut produce, fermentation, pickled vegetables, tomato processing, drying methods.

Piezīmes

Obligātais studiju kurss otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmas „Pārtikas produktu tehnoloģija” pilna laika studentiem.