Kursa kods LauZ4192

Kredītpunkti 2.25

Hidraulika un pneimatika I

Zinātnes nozareVides inženierija un enerģētika

Zinātnes apakšnozareLauksaimniecības inženierzinātne

Kopējais stundu skaits kursā60

Lekciju stundu skaits16

Laboratorijas darbu stundu skaits8

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits36

Kursa apstiprinājuma datums07.02.2017

Atbildīgā struktūrvienībaMehānikas un dizaina institūts

Kursa izstrādātājs

author prof. (Emeritus)

Ēriks Kronbergs

Dr. sc. ing.

Aizstātais kurss

VidEB014 [GVIEB014] Hidraulika un pneimatika I

Kursa anotācija

Studiju kursa mērķis ir, balstoties uz fluīdu mehānikas pamatlikumiem, noskaidrot šķidrumā un gāzē darbīgo spēku līdzsvara un kustības likumus, plūsmu režīmus, hidrostatisko, hidrodinamisko hidraulisko un pneimatisko mašīnu uzbūvi, darbības principus, parametrus un ekspluatācijas nosacījumus. Studijās apgūst hidraulikas un pneimatikas sistēmu aprēķina metodes. Teorētiski un praktiski apgūst pneimatisko iekārtu vadības sistēmas un regulēšanas iespējas.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Zināšanas - izprot fluīdu mehānikas pamatlikumus, statisko un dinamisko hidraulisko un pneimatisko iekārtu un mašīnu uzbūvi un darbības principus, sūkņu un kompresoru konstruktīvo uzbūvi un darbību kopā ar cauruļvadu. Vērtēšana – mājas darbs.
Prasmes – spēj novērtēt fluīdu līdzsvara un kustības likumus no inženiertehniskā redzesloka, kādi darbojas ar fluīdu pildītās tilpnēs un cauruļvados un atvērumos caur kuriem notiek izplūde atkarībā no kustības režīma. Vērtēšana – laboratorijas darbi.

Kompetence - noteiktiem ekspluatācijas apstākļiem spēj izvēlēties attiecīgo hidraulisko aprīkojumu, projektē tvertnes, sprauslas un ūdens apgādes sistēmu elementus. Vērtēšana – laboratorijas darbi.

Kursa saturs(kalendārs)

1. Galvenās fluīdu fizikālās īpašības. Lekcija 1h.
2. Hidrostatiskais spiediens un tā īpašības. Lekcija 1h.
3. Hidrostatikas līdzsvara diferenciālvienādojuma sastādīšana. Lekcija 1h.
4. Hidrostatikas pamatvienādojums. Lekcija 1h.
5. Atmosfēras, absolūtais, manometriskais un vakuumetriskais spiediens. Laboratorijas darbs: Spiediena mērīšana. Lekcija 1h, Lab.d. 2h.
6. Šķidruma spiedes spēks uz virsmu. Lekcija 1h.
7. Hidrauliskā prese un spiediena multiplikators. Lekcija 1h.
8. Fluīdu kustības veidi. Reinoldsa skaitlis. Laboratorijas darbs: Reinoldsa skaitļa noteikšana. Lekcija 1h, Lab.d. 2h.
9. Bernulli vienādojums reāla šķidruma plūsmai. Lekcija 1h.
10. Enerģijas zudumi cauruļvados. Laboratorijas darbs: Enerģijas zudumu noteikšana. Lekcija 1h, Lab.d. 2h.
11. Šķidruma iztece caur atvērumiem. Lekcija 1h.
12. Fluīdu statiskās un dinamiskās mašīnas. Lekcija 1h.
13. Sūkņa vispārīgā darbības shēma. Lekcija 1h.
14. Sūkņa jauda un lietderības koeficients. Lekcija 1h. .
15. Centrbēdzes sūkņa galveno parametru noteikšana. Laboratorijas darbs: Centrbēdzes sūkņu raksturlīknes. Lekcija 1h, Lab.d. 2h.

16. Hidrodinamiskie pārvadi. Lekcija 1h.

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Ieskaite
Ieskaiti veido: izstrādāti, noformēti un sekmīgi aizstāvēti laboratorijas darbi un izpildīts mājas darbs.

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

1. Mājas darbs. Venturi sprauslas aprēķins – 10 h.

2. Laboratorijas darbu datu apstrāde – 20 h.

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Students sekmīgi aizstāv laboratorijas darbu, ja veicis nepieciešamos aprēķinus un spēj atbildēt jebkuru kontroljautājumu darbam.
Mājas darbs tiek ieskaitīts, ja students spēj paskaidrot veiktos aprēķinus tajā.

Obligātā literatūra

1. Birzietis G., Kaķītis A., Kronbergs Ē., Mežs A., Vizbulis J. Lauksaimniecības hidraulika. Uzdevumi. [b.v.] 2002. 64 lpp.
2. Lielpēters P., Dorošenko R., Geriņš Ē. Fluidtehnika. Rīga: RTU, 2005. 183 lpp.

3. Lielpēters P., Ķirsis T., Kravalis K., Torims T. Fluīdu mehānika. Rīga: RTU Izdevniecība, 2009. 104 lpp.

Papildliteratūra

1. Kronbergs Ē. Hidraulika un hidropiedziņa. Metodiskie norādījumi. Jelgava, 2015. 82 lpp.
2. Merkle D., Štraiders B., Toms M. Hidraulika. Apz. D. LB. - TP 501 - LV4. izdevums 01/92. Rīga: Festo, 2001. 283 lpp.

3. Joseph D., Renardy Y. Fundamentals of Two – Fluid Dynamics. New York: Springer, 1993. 441 p.

Periodika un citi informācijas avoti

1. Fluid Power Journal ISSN: 1073-7898. Pieejams arī: http://fluidpowerjournal.com

Piezīmes

Studiju kurss iekļauts TF profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programmas "Mašīnu projektēšana un ražošana" obligātajā daļā 2. studiju gada 4. semestrī.