Kurs-Code JurZ4036

Kreditpunkte 3

Stundenzahl insgesamt (im Auditorium)81

Vorlesungen (Stundenzahl)8

Arbeit im Labor (Stundenzahl)24

Selbststandige Arbeit des Studenten (Stunden)49

Bestätigt am (Datum)23.03.2021

Kurs ausgearbeitet von (Lehrkraft)

author

Vivita Puķīte

Vorkenntnisse

Arhi3092,

BūvZ3139,

JurZ2036,

Zur einfŅhrenden LektŅre empfohlen

1. LR likumdošanas un normatīvie dokumenti par zemes ierīcības un mērniecības darbiem.
2. Gedrovičs M. Nekustamā īpašuma pārvaldnieks. Teorētiskie un tehniskie aspekti.turība. Rīga, 2002. 287 lpp.
3. Kanaviņš H., Bērziņa M., Rausis A. Kadastrs – uzskaite un reģistrācija Latvijā. I daļa 1940-1990. Rīga: VZD, 2003. 87 lpp.

4. Paršova V. Nekustamā īpašuma formēšana. Mācību grāmata, otrais, papildinātais izdevums. Jelgava, LLU, 2010. 359 lpp.

Weiterfuhrende Literatur

1. Nekustamā īpašuma rokasgrāmata. Dienas bizness. Rīga, 2004.
2. Civillikums. Rīga: Tiesu namu aģentūra, Latvijas Vēstnesis, 2001. 516 lpp.

3. Līgumu rokasgrāmata. Dienas bizness. Rīga, 2008.

Zur LektŅre vorgeschlagene Zeitschriften

1. Praktiskais Latvietis. Rīga: Lauku Avīze, 1992-. ISSN 1407-3358.
2. Mērnieks. ISSN 1407-7124

3. Mans Īpašums. ISSN 1407-4761