Код курса JurZ4036

Кредитные пункты 2

Общее количество часов80

Kоличество часов лекций8

æоличество лабораторных работ24

Количество часов самостоятельной работы студента48

Дата утвеждения курса23.03.2021

Разработчик курса

author

Vivita Puķīte

Предварительные знания

Arhi3092,

BūvZ3139,

JurZ2036,

Учебная литературa

1. LR likumdošanas un normatīvie dokumenti par zemes ierīcības un mērniecības darbiem.
2. Gedrovičs M. Nekustamā īpašuma pārvaldnieks. Teorētiskie un tehniskie aspekti.turība. Rīga, 2002. 287 lpp.
3. Kanaviņš H., Bērziņa M., Rausis A. Kadastrs – uzskaite un reģistrācija Latvijā. I daļa 1940-1990. Rīga: VZD, 2003. 87 lpp.

4. Paršova V. Nekustamā īpašuma formēšana. Mācību grāmata, otrais, papildinātais izdevums. Jelgava, LLU, 2010. 359 lpp.

Дополнительная литература

1. Nekustamā īpašuma rokasgrāmata. Dienas bizness. Rīga, 2004.
2. Civillikums. Rīga: Tiesu namu aģentūra, Latvijas Vēstnesis, 2001. 516 lpp.

3. Līgumu rokasgrāmata. Dienas bizness. Rīga, 2008.

Периодика и другие источники информации

1. Praktiskais Latvietis. Rīga: Lauku Avīze, 1992-. ISSN 1407-3358.
2. Mērnieks. ISSN 1407-7124

3. Mans Īpašums. ISSN 1407-4761