Код курса HidZ6018

Кредитные пункты 4.50

Общее количество часов120

Kоличество часов лекций24

Kоличество часов семинаров и практических занятий12

æоличество лабораторных работ12

Количество часов самостоятельной работы студента72

Дата утвеждения курса15.03.2016

Разработчик курса

author

Reinis Ziemeļnieks

Учебная литературa

1. Kļaviņš U., Žodziņš J. Ūdenskrātuves un dīķi. Mācību līdzeklis, LLU. 2007.-64 lpp.
2. Zīverts A. Hidroloģija. Ievads un hidroloģiskie aprēķini.. LLU, 2004.-104 lpp.
3. K. Rey and others. Water resources engineering. USA, 2010.

Дополнительная литература

1. LBN 222-15 Ūdensapgādes būves, MK, 2015.
2. LBN 223 Kanalizācijas būves. MK, 2015.
3. LBN 224-15 „Meliorācijas sistēmas un hidrotehniskās būves”.

Периодика и другие источники информации

1. Vides vēstis .ISSN 1407-2939.
2. Enerģija un pasaule.: E&P, Rīga, ISSN1407-5911.
3. Praktiskā būvniecība.Rīga,ISSN1407-8929.
4. LBN 229-06 „Hidroelektrostaciju hidrotehniskās būves”