Kursa kods HidZ6018

Kredītpunkti 4.50

Hidrotehnisko būvju modelēšana

Zinātnes nozareVides inženierija un enerģētika

Zinātnes apakšnozareŪdenssaimniecība

Kopējais stundu skaits kursā120

Lekciju stundu skaits24

Semināru un praktisko darbu stundu skaits12

Laboratorijas darbu stundu skaits12

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits72

Kursa apstiprinājuma datums15.03.2016

Atbildīgā struktūrvienībaBūvniecības un kokapstrādes institūts

Kursa izstrādātājs

author

Reinis Ziemeļnieks

Dr. sc. ing.

Kursa anotācija

Studiju kursā apskatīts: hidrotehnisko būvju modelēšanas metodes, to piemērotība sarežģītu problēmu risināšanā, tai skaitā krastmalu nostiprinājumiem ostās, spēkstaciju aizsprostu un dambju būvniecībai, apdzīvotu vietu aizsardzībai pret plūdiem. Matemātisko modeļu veidi un klasifikācija, ūdenssaimniecības nozares, hidrotehnika, ūdens likumdošanas pamati, noteces veidošanās,ūdens bilance, noteces regulēšana, ūdens novadbūvju aprēķinu caurteces, ūdenskrātuves, to parametri. Ūdensbūvju klasifikācija, to veidi un šķērsgriezuma elementi, ūdens novadbūves un to aprēķinu pamatprincipi, ūdens filtrācija zem novadbūvēm

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Apgūstot studiju kursu maģistranti zinās: hidrotehnisko būvju modelēšanas metodes, to piemērotību sarežģītu problēmu risināšanā, tai skaitā krastmalu nostiprinājumiem ostās, spēkstaciju aizsprostu un dambju būvniecībai, apdzīvotu vietu aizsardzībai pret plūdiem. Matemātisko modeļu veidi un klasifikācija, ūdenssaimniecības nozares, hidrotehnika, ūdens likumdošanas pamati, noteces veidošanās,ūdens bilance, noteces regulēšana, ūdens novadbūvju aprēķinu caurteces, ūdenskrātuves, to parametri. Ūdensbūvju klasifikācija, to veidi un šķērsgriezuma elementi, ūdens novadbūves un to aprēķinu pamatprincipi, ūdens filtrācija zem novadbūvēm
Apgūstot studiju kursu maģistranti iegūs prasmes un spēs risināt dažādu hidrotehnisko būvju sistēmu elementu savstarpējo iedarbību un izvērtēšanu. Pratīs izvērtēt likumdošanas aspektus un izvēlēties atbilstošas uzlabošanas tehnoloģijas kā arī izstrādāt hidrobūvju projektu realizāciju;
Apgūstot studiju kursu maģistranti būs kompetenti hidrotehnisko būvju projektēšanā, būvniecībā un ekspluatācijā.

Kursa saturs(kalendārs)

1. Hidraulisko procesu modelēšanas teorētiskais pamatojums.
2. Ģeometriskās līdzības nosacījumi.
3. Kinemātiskās līdzības nosacījumi.
4. Dinamiskās līdzības nosacījumi.
5. Lietišķie modeļi un to pielietošana hidrotehnisko būvju modelēšanā.
6. Elektrodinamiskās analoģijas metode.
7. Mūsdienu tehnoloģiskie risinājumi, materiāli.
8. Hidroloģisko procesu matemātiskā modelēšana.
9. Pazemes ūdeņu modelēšana.
10. Noteces avoti. Diennakts caurplūdumu mainība.
11. Noteces ekstremālās vērtības.
12. Ūdens kvalitātes modelēšana.
13. Ūdens baseinu modeļi.
14. Matemātisko modeļu klasifikācija.
15. Modeļi MONA
16. Jaunākās nozares tendences, LV likumdošana

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Jābūt izpildītiem praktiskajiem darbiem, (referāts 20 lpp.) kuru aizstāvot un pareizi atbildot uz 3 eksāmena jautājumiem maģistrants nokārto eksāmenu 3 KP.

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

Patstāvīgi jāsagatavo praktiskie darbi ( referāts 20 lpp.) par izvēlēto tēmu, kuru nolasa auditorijas priekšā. Sagatavojas eksāmenam par 16 tēmām. Studē ieteikto literatūru.

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Eksāmena novērtējums 3 KP, akumulējas no referāta novērtējuma un ieskaites biļešu atbilžu novērtējuma.

Obligātā literatūra

1. Kļaviņš U., Žodziņš J. Ūdenskrātuves un dīķi. Mācību līdzeklis, LLU. 2007.-64 lpp.
2. Zīverts A. Hidroloģija. Ievads un hidroloģiskie aprēķini.. LLU, 2004.-104 lpp.
3. K. Rey and others. Water resources engineering. USA, 2010.

Papildliteratūra

1. LBN 222-15 Ūdensapgādes būves, MK, 2015.
2. LBN 223 Kanalizācijas būves. MK, 2015.
3. LBN 224-15 „Meliorācijas sistēmas un hidrotehniskās būves”.

Periodika un citi informācijas avoti

1. Vides vēstis .ISSN 1407-2939.
2. Enerģija un pasaule.: E&P, Rīga, ISSN1407-5911.
3. Praktiskā būvniecība.Rīga,ISSN1407-8929.
4. LBN 229-06 „Hidroelektrostaciju hidrotehniskās būves”

Piezīmes

Kurss iekļauts akadēmiskās maģistra studiju programmas „Vides, ūdens un zemes inženierzinātnes” ierobežotās izvēles daļā, 7. līmenis.